کتاب الحج - جلسه 57

خلاصه بحث گذشته
بررسی وثاقت «عبد الواحد بن عبدوس نیشابوری»
بررسی وثاقت «علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری»

دیدن درس...
۱۴ بازدید

کتاب الحج - جلسه 56

خلاصه بحث گذشته
روایت دوم: روایت فضل بن شاذان از امام رضا(عليه السلام)
بررسی نقل مستقیم فضل بن شاذان از امام رضا(عليه السلام)
بررسی علل فضل بن شاذان
دیدگاه شیخ مرتضی حائری(قدس سره) درباره علل فضل بن شاذان
دیدگاه سوم درباره علل فضل بن شاذان

دیدن درس...
۷ بازدید

کتاب الحج - جلسه 55

خلاصه بحث گذشته
تبیین دیدگاه شیخ صدوق(قدس سره)
ادله مشهور بر یک‌بار واجب بودن حجّ
دلیل سوم: آیه شریفه «و لله علی الناس حجّ البیت»
دلیل چهارم بر دیدگاه مشهور؛ روایات
روایات دالّ بر یک‌بار واجب بودن حجّ در عمر
حدیث اول: روایت هشام از امام صادق(عليه السلام)
بررسی وثاقت «احمد بن محمد بن خالد برقی»
بررسی اعتبار کتاب «محاسن»
بررسی دلالت روایت

دیدن درس...
۳ بازدید

کتاب الحج - جلسه 54

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلیل سوم درباره کبیره بودن استخفاف به حجّ
جمع‌بندی روایات درباره «ساهون» در آیه
جمع‌بندی مباحث و بیان دیدگاه برگزیده
بررسی دفعات وجوب حجّ بر مستطیع
دیدگاه فقیهان در مسأله
ادله دیدگاه مشهور
بررسی صحّت اجماع در مسأله
توجیه کلام مرحوم سید درباره نظر شیخ صدوق(قدس سره)

دیدن درس...
۶ بازدید