پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی   »   بخش دروس

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 102 - خلاصه جلسه گذشته
خلاصه ای از دیدگاه مرحوم آخوند
خلاصه کلام مرحوم خوئی
دیدگاه امام خمینی ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 102 - خلاصه بحث گذشته
اشکال مرحوم امام بر دیدگاه محقق خویی
ارزیابی دیدگاه محقق نائینی در کلمات مرحوم امام
بررسی کشف حکمی صوری (دیدگاه محقق نائینی)
چند کلمه درباره حوادث یمن ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 101 - خلاصه بحث گذشته
اشکالی بر کلام محقق خویی
دیدگاه مرحوم امام خمینی در مسأله ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 100 - خلاصه بحث گذشته
ارزیابی کلمات محقق خویی در کتاب مصباح الفقاهه
بررسی دیدگاه محقق خویی در کتاب محاضرات
اشکالات محقق خویی بر دیدگاه برگزیده خود
پاسخ اشکالات محقق خویی در کتاب محاضرات
اشکالی بر پاسخ محقق خویی ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 101 - خلاصه جلسه گذشته
ادامه کلام شیخ انصاری
کلام مرحوم آخوند
بررسی کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم خوئی
بررسی اشکال مرحوم خوئی
بحث اخلاقی
حرص نسبت به دنیا
حسادت ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 100 - خلاصه جلسه گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم خوئی ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 99 - خلاصه بحث گذشته
ادامه پاسخ دوم محقق خویی از اشکال
کلام مرحوم شهید غروی در التنقیح ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 98 - خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام محقق خویی
اشکالی بر کلام محقق خویی
پاسخ محقق خویی از اشکال ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 99 - خلاصه جلسه گذشته
کلام مرحوم شیخ حسین حلی
اشکال مرحوم محقق اصفهانی
اشکال مرحوم خوئی ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 98 - خلاصه جلسه گذشته
موارد استثناء در کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم مشکینی ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 97 - خلاصه بحث گذشته
بیان چند نکته درباره کلام محقق خویی
دو اشکال بر کلمات محقق خویی
جمع‌بندی بحث ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 96 - خلاصه بحث گذشته
دو نکته در کلمات محقق خویی
اشکال محقق نائینی در مسأله
پاسخ محقق خویی از اشکال مرحوم نائینی ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 97 - خلاصه ای از جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم نائینی
اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی
بررسی کلام امام خمینی
استثناء دوم در کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم مشکینی ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 95 - خلاصه بحث گذشته
ارزیابی کلام محقق نائینی
دیدگاه محقق خویی درباره کشف حقیقی شرطی ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 96 - دیدگاه امام خمینی در رابطه با مثال اول شیخ انصاری
دیدگاه والد معظم
بررسی کلام مرحوم امام خمینی
دیدگاه امام خمینی در رابطه با مثال دوم شیخ انصاری
بحث اخلاقی ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 94 - نکاتی درباره عظمت مرحوم شیخ انصاری (سالروز رحلت ایشان)
خلاصه بحث گذشته
کلام محقق نائینی درباره کشف حقیقی شرطی (مشهوری) ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 95 - استثناء مرحوم شیخ در عدم حجیت اصل مثبت
کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم عراقی
کلام مرحوم خوئی
بررسی کلام مرحوم خوئد ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 93 - خلاصه بحث گذشته
قول سوم
کشف حقیقی تامّ
کلام محقق نائینی در توجیه کلام محقق ثانی و شهید ثانی
قول پنجم در کشف
کشف حقیقی شرطی
کلام محقق نائینی در بیان دلیل سوم کاشفی‌ها ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 94 - خلاصه جلسه گذشته
اول: تحدید موضوع
دوم: تبیین مفهومی موضوع
سوم: وجود موضوع
کلام مرحوم سید
بررسی کلام مرحوم سید و آیت الله مکارم شیرازی ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 93 - خلاصه جلسه گذشته
فقاهت و تعیین موضوع
بررسی جواب آیت الله جوادی آملی
چند نکته به مناسبت فوت آیت الله کریمی قمی ... ادامه...
 
عناوین دروس سوره آیه شماره جلسات

نکاح

شماره جلسه: 24 - تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388: بررسی آیه 221 بقره پیرامون نکاح
... ادامه...
 

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1)

شماره جلسه: 19 - مباحث اخلاقی: بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1) ... ادامه...
 

مكاسب/ خيارات

شماره جلسه: 1 - فقه » سطح عالی » خیارات (فقط صوتي): معنای لغوی و اصطلاحی خیار و اقسام خیار ... ادامه...
 

مكاسب محرمه / بررسي روايت تحف العقول

شماره جلسه: 1 - فقه » خارج فقه » مکاسب محرمه - قسمت اول 1384: علت انتخاب مکاسب شیخ (ره) از طرف استاد معظم برای تدریس ... ادامه...
 

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2)

شماره جلسه: 20 - مباحث اخلاقی: بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2) ... ادامه...
 

بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال

شماره جلسه: 18 - مباحث اخلاقی: بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال ... ادامه...
 

استصحاب

شماره جلسه: 27 - اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92-91: بیان شد یکی از شرایط استصحاب اینست که شک فعلیّت داشته باشد. به این معنا که شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند. به دنبال این مطلب دو فرع را مرحوم شیخ ذکر کردند ... ادامه...
 

استصحاب

شماره جلسه: 11 - اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92-91: از مباحثی که در شروع بحث استصحاب باید مطرح شود فرق میان قواعد ثلاث است، بین استصحاب و قاعده یقین چه فرقی است؟ ... ادامه...
 

نکاح

شماره جلسه: 7 - تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388: بررسی آیه‌ی 33 سوره‌ی نور در مورد نکاح
... ادامه...
 

مفاهیم

شماره جلسه: 18 - اصول فقه » خارج اصول » مفاهیم 1384: تنبیه سوم: تداخل اسباب در جملاتی که شرط متعدد و جزاء واحد است
آيا بحث تداخل اسباب مبتني بر بحث مفاهيم است؟
تداخل اسباب يا تداخل مسبّبات؟
نزاع در تداخل اسباب در چه فرضي است؟
فرض نزاع در صورت فقدان دليل خاص؟ ... ادامه...
 

دروس بیع - شرائط متعاقدین

شماره جلسه: 1 - فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 6- 1391 (شرایط متعاقدین): شرط دوم متعاقدین؛ عقل است، یعنی اگر یکی از متعاقدین و یا هر دو دیوانه باشد، بیع صحیح نخواهد بود. ... ادامه...
 

بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب

شماره جلسه: 16 - مباحث اخلاقی: بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب ... ادامه...
 

بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال

شماره جلسه: 11 - مباحث اخلاقی: بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال ... ادامه...
 

بیع فضولی

شماره جلسه: 78 - فقه » سطح عالی » فضولی (فقط صوتي): حکم اشاعه بین الحصتین یا در مجموع در عقدی که فضولیت آن مورد شک باشد. و توجیه شیخ . نسبت به کلام محقق و علامه، و مرحوم شهیدین و عده‌ای از فقها. ... ادامه...
 

آخرین پرسشها و نظرات ذیل دروس

 • علوی: سلام علیکم
  با آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان
  ... ادامه
 • معلم : با عرض خسته نباشی
  ... ادامه
 • : با عرض سلام و تحیات

  ... ادامه
 • علوی: سلام علیکم
  بسیار از درس خارج معظم له استفاده کردیم
  ... ادامه
 • یه بنده خدا: باسلام خداقوت وتشکر اززحماتتون بسیارعالی است این صوتها.... ادامه
 • یه بنده خدا: خیلییییییی عالی هست ممنون از اینکه گذاشتین برادانلود... ادامه
 • سوزوار: سلام باتشکر از حضرت استاد درسهای خوبی بود وبنظرم جهاد... ادامه
 • علی: آیا اجازه کاشف است یا ناقل .نظرات آِت الله یزدی. نایینی .... ادامه
 • : سلام دوست عزیز ادامه ی درس را نمی گذارید چند ماه هست منتظریم
  ممنونم... ادامه
سلسله مباحث ماه مبارک رمضان
ادامه بحث «صلاة مسافر»
از متن تحريرالوسيلة امام خميني(ره)
زمان: از روز شنبه 94/3/30 مصادف با سوم ماه مبارک رمضان - ساعت 12 رسمي
مکان: سه راه بازار، جنب پاساژ حضرت موسي بن جعفر(ع)، دفتر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قده)


*******************
برنامه درس خارج حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در سال تحصیلی 94-93


درس خارج اصول

«تنبيهات استصحاب (استصحاب تعليقي)»
مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 23
زمان: ساعت 8 صبح
*******************
درس خارج فقه
کتاب البيع «مسائل بیع فضولی»
[بر اساس متن تحریر الوسیلة امام خمینی(قده)]

مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 20
زمان: ساعت 9 صبح
*********************
شروع کلاسها: یکشنبه: 23 /6 /93
تعداد دروس: 3,992
تعداد بازدید: 1,377,291
آخرین بروزرسانی: 13 تير 18:02