پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی   »   بخش دروس

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 108

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان فقه الحدیث دو روایت
دیدگاه محقق اردبیلی در این دو روایت
دیدگاه علامه مجلسی و محقق سبزواری
جمع‌بندی دیدگاه‌ها و بیان دیدگاه مرحوم حکیم
مسأله سوم و چهارم کتاب تحریر الوسیله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 107

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

ادامه کلام محقق خویی
تبیین دیدگاه محقق خویی
اشکال بر کلام محقق خویی
ارزیابی دیدگاه‌ها
دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 108

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

دو مطلب باقی مانده دربحث
مطلب اول (تفصیل بین تعذر قبل و بعد الوقت)
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم صاحب منتقی
کلام مرحوم نائینی در بحث و اشکال مرحوم صاحب منتقی به ایشان
دفاع حضرت استاد از مرحوم نائینی و تثبیت کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 106

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
تبیین دیدگاه محقق اصفهانی
اشکال محقق خویی بر دیدگاه مشهور
تبیین دیدگاه‌ها در مسأله
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 105

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
احتمال دوم در کلام محقق اصفهانی؛ «غلبه»
تبیین دیدگاه محقق اصفهانی
دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 107

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
دو نکته مهم در بحث
ادامه کلام مرحوم اصفهانی در بحث
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی
بیان چهارم برای استصحاب (شخصی)
ان قلت و قلت در کلام مرحوم اصفهانی
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی
اشکال مرحوم اصفهانی به چهارمین استصحاب و نظر حضرت استاد نسبت به آن
بیان پنجم و مختار مرحوم اصفهانی برای استصحاب (شخصی)
نظر حضرت استاد و جمع بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 106

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
استصحاب های شخصی در بحث
نکته ای در مورد استصحاب کلی
بیان دوم برای استصحاب (شخصی)
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اشکال حضرت استاد به ایشان
بیان سوم برای استصحاب (شخصی)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 105

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکالات حضرت استاد به کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 104

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

طلیعه بحث
کلام مرحوم شیخ در بحث
سه توجیه مرحوم شیخ در مقابل اشکال مرحوم خوانساری
اختلاف بین دو کلام مرحوم شیخ (استصحاب و اقل و اکثر)
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 104

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادله سه احتمال در کلام محقق اصفهانی
بررسی اشکالات احتمال اول و دوم
ثمرات احتمالات در کلام محقق اصفهانی
اشکالات محقق اصفهانی بر احتمال دوم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 103

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان دیدگاه گروهی از فقها در کلام شیخ انصاری
ارزیابی مرحوم شیخ نسبت به این دیدگاه
ارزیابی اشکال مرحوم شیخ انصاری
دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 102

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی کلمه «مکیال» در روایت
اشکال کبروی به اجماع ادعا شده در مسأله
کلام مرحوم لاری در حاشیه مکاسب
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 101

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی اجماع ادعا شده در مسأله
بررسی بحث صغروی درباره اجماع
بیان دیدگاه برگزیده
جمع‌بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 103

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

استصحاب صحت تعلیقی
بررسیِ استصحابِ صحتِ تعلیقی
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اشکال حضرت استاد به مرحوم صاحب منتقی
جمع بندی
شرط نبودن فعلیت موضوع در استصحاب تعلیقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 102

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی و اشکال حضرت استاد به ایشان
حدود دخالت شرع و عقل در مسئله امتثال
کلام مرحوم عراقی در بحث
مبنای اول در کلام مرحوم عراقی
مبنای دوم در کلام مرحوم عراقی
اشکال مرحوم صاحب منتقی و جواب حضرت استاد به ایشان
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 101

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام صاحب منتقی در تحکیم کلام مرحوم همدانی
خلاصه کلام مرحوم صاحب منتقی و مختار حضرت استاد
استصحاب صحت به معنای مما یکتفی به فی مقام الامتثال
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 100

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان یک قاعده کلی در کلام مرحوم شیخ
جمع‌بندی کلام مرحوم شیخ
بیان کلمات گروهی از فقها
اشکال مرحوم شیخ بر دیدگاه مشهور
دیدگاه فقیهان در مسأله
نتیجه کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 100

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
نکته اول در بحث
نکته دوم در بحث
کلام مرحوم صاحب منتفی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 99

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

عبارت مرحوم شیخ در بحث شروط عوضین
معیار در مکیل و موزون
کلام مرحوم اردبیلی و صاحب حدائق در بحث
اشکال صاحب جواهر
جواب مرحوم شیخ انصاری به اشکال صاحب جواهر
راه اول برای اثبات مدعای مرحوم شیخ
راه دوم برای اثبات مدعای مرحوم شیخ
راه سوم برای اثبات مدعای مرحوم شیخ
نتیجه گیری مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 98

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی هفته
استدلال به صحیحه حلبی در بحث
بیان استدلال به روایت
جواب مرحوم شیخ از روایت
ادامه کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 97

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم امام
ادامه کلام مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 99

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام محقق همدانی در بحث
اشکال مرحوم اصفهانی به محقق همدانی
دفاع حضرت استاد از مرحوم همدانی
استصحاب اثر ناقص در اجزاء سابقه
کلام مرحوم آخوند در بحث
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 98

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
فرض اول (عدم المانع جزء باشد)
فرض دوم (عدم المانع شرط باشد)
خلاصه کلام مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 96

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
جایگاه «اطمینان» در بحث
مناقشه حضرت استاد در استدلال به روایت عبدالملک بن عمر
توضیح حضرت استاد در مورد مبنای مختار
امثله ایی در تایید مبنای حضرت استاد
ادامه کلام مرحوم امام در تحریر الوسیله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 95

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
نقد حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم خویی در بحث
طریقه استدلال به روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 97

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم محقق عراقی در بحث
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
دفع توهم مثبیت در بحث توسط مرحوم عراقی
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 96

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بحث استصحاب صحت و مثالهای فقهی آن
چکیده ای از بحث استصحاب صحت
قسم اول استصحاب صحت (استصحاب مجموع مرکب)
قسم دوم استصحاب صحت (استصحاب اجزاء لاحقه)
قسم سوم استصحاب صحت (استصحاب اجزاء سابقه)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 95

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکالات مرحوم نائینی به استصحاب هیئت اتصالیه
معنای صحیح در هیئت اتصالیه
طلیعه بحث استصحاب صحت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 94

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
تفاوت تعبیر بزرگان نسبت به جزء صوری
نظر حضرت استاد در بحث
مطالب حضرت استاد در خصوص میلاد امیرالمومنین علیه السلام و مراسم اعتکاف
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 93

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقی
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی
مناقشه حضرت استاد در کلام مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 94

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

حدیث اخلاقی هفته
نظر حضرت استاد در مکیلات و موزونات

مبانی نظر حضرت استاد
مقایسه نظر مرحوم خویی و مرحوم امام
کفایت مشاهده در معامله طبق مبنای حضرت استاد
ادامه کلام مرحوم خویی (روایت وهب بن وهب)
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم خویی
ادامه کلام مرحوم خویی
وجه استدلال به روایت
اشکال مرحوم خویی به مستدل
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مستدل و مرحوم خویی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 93

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم خویی در بحث
توضیح حضرت استاد در مورد مبنای مختار
تمسک به روایت وهب بن وهب
جواب بزرگان از روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 92

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
بزنگاه بحث
کلام مرحوم نائینی در بحث
نتیجه کلام مرحوم نائینی
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم نائینی
کلام مرحوم امام در بحث
اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی
نظر حضرت استاد نسبت به اشکال مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 92

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
تحقیق در مورد تعریف هیئت اتصالیه
کلام مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء
تحقیق حضرت استاد در بحث
جمع بندی بحث
تصحیح بیان مرحوم اصفهانی توسط حضرت استاد
مقام اثبات در هیئت اتصالیه
کلام محقق نائینی در بحث
کلام محقق اصفهانی در بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 91

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم ایروانی در بحث
مروری بر اقوال در بحث
اشکال استاد به مرحوم اصفهانی
اشکال استاد به مرحوم شیخ
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 91

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
تنقیح محل بحث
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
احتمال دوم در هیئت اتصالیه
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
توضیحات استاد در مورد هیئت اتصالیه
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 90

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه شیخ انصاری در اصالة الوزن
بررسی اصل بودن وزن
دیدگاه محقق اصفهانی در اصالة الوزن
تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و محقق اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 90

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
نکته اول در کلام مرحوم شیخ
نکته دوم در کلام مرحوم شیخ
نکته سوم در کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 89

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
مراد از بیع جزاف در دیدگاه مرحوم امام
دیدگاه برگزیده در ملاک بودن غرر شخصی یا نوعی
دیدگاه محقق نائینی در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 88

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام مرحوم امام در دوگانگی بیع غرر و بیع جزافی
ارزیابی کلام مرحوم امام
تفاوت علت و حکمت
بیان دیدگاه برگزیده در دوگانگی بیع غرری و جزافی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 87

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دوگانگی بیع غرری از بیع مجازفه‌ای
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
بررسی شخصی یا نوعی بودن غرر
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 89

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم آشتیانی در بحث
اشکال و جواب آن در کلام مرحوم آشتیانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 88

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم شیخ
فرق بین مانع و قاطع
اختلاف مطرح شده در سکونات نماز
ادامه کلام مرحوم شیخ
اشکال و جواب در کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 87

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
معنای دقیق بطلان و صحت در کلام مرحوم شیخ
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
ادامه کلام مرحوم شیخ
استدراک در کلام شیخ
فرق بین هیئت اتصالیه و صحت تاهلیه
مدعای مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 86

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام مرحوم شیخ انصاری
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 86

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

ادامه بحث (کلام مرحوم شیخ)
مراد از صحت در بحث
اقوال در بحث
نظر مرحوم شیخ در بحث (تفصیل بین موافقة الامر یا صحّت تعقلیه و شأنیه با هیئت اتصالیه)
اشکال و جواب در کلام مرحوم شیخ
خلاصه نظر مرحوم شیخ در بحث
ادامه کلام مرحوم شیخ (ادامه شق اول تفصیل)
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 85

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه بیان شیخ انصاری؛ مطلب چهارم
بیان یک مسأله مستحدثه
مطلب پنجم شیخ انصاری
مطلب ششم مرحوم شیخ
مطلب هفتم شیخ انصاری در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 84

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه مرحوم ایروانی در مسأله
دیدگاه شیخ انصاری در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 83

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه بیان مرحوم امام در تحریر الوسیله
بررسی دیدگاه مرحوم امام
جمع‌بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 85

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

دفاع استاد از مرحوم شیخ و رد اشکال مرحوم آخوند
کلام مرحوم خویی در بحث و اشکال استاد به آن
برداشت مرحوم آخوند از فتامل در کلام مرحوم شیخ و توضیح استاد
کلام مرحوم امام در بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 84

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه عبارت مرحوم آخوند
استدلال مرحوم شیخ در بحث و اشکالات مرحوم آخوند
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 83

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

طلیعه بحث (تنبیه چهاردهم)
مراد از یقین در بحث
مراد از شک در بحث
استدلال مرحوم آخوند در بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 82

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
جمع‌بندی دیدگاه مرحوم امام
بررسی کلامی از محقق اصفهانی
دیدگاه برگزیده در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 81

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ردّ اشکال مرحوم امام به محقق اصفهانی
ارزیابی پاسخ دوم توسط مرحوم امام
اشکال مرحوم امام بر پاسخ اول و دوم
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
جمع‌بندی دیدگاه مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 82

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
مرروی بر کلام مرحوم امام
بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری
کلام مرحوم نائینی
توصیه های استاد به فضلای درس
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 81

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکال استاد به کلام مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 80

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
اشکال مرحوم امام بر کلام محقق اصفهانی
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
تبیین مسأله در قالب مثال
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 79

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

ادامه کلام مرحوم امام در مسأله إخبار البایع
دیدگاه شیخ انصاری در تبین نقصان بعد از إخبار بایع
دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 78

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
بررسی قید «مبنیاً علی ما اخبر به» در تحریر الوسیله
دیدگاه برگزیده در مسأله إخبار البایع
رابطه قاعده «من ملک» با سایر قواعد
فرع فقهی دیگر در کلام مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 77

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه اشکالات مرحوم امام بر شیخ انصاری
ارزیابی اشکال مرحوم امام بر شیخ انصاری
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
ثمره اختلاف دیدگاه مرحوم امام و شیخ انصاری
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 80

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
جواب دوم مرحوم امام به قائل
مناقشه امام در جواب دوم
تحقیق مرحوم امام در بحث
فرض ثمره در بحث و جواب مرحوم امام از آن
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 79

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

ادامه کلام مرحوم امام
جواب مرحوم امام به قائل
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 78

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
ادامه کلام مرحوم امام
اشکال مرحوم امام به مرحوم حائری
اشکال استاد به مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 77

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

نظر مرحوم امام در بحث
مقدمه اول در کلام مرحوم امام
مقدمه دوم در کلام مرحوم امام
مقدمه سوم در کلام مرحوم امام
مدعای مرحوم امام
تعریض مرحوم امام به مرحوم شیخ انصاری
نکات مهم کلام مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 76

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی کلام شیخ انصاری توسط مرحوم امام
ارزیابی اشکالات مرحوم امام بر شیخ انصاری
بررسی سایر روایات در کلام مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 76

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام صاحب منتقی و اشکال استاد
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 75

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
کلام مرحوم امام درباره روایات إخبار البایع از جهت ثبوتی
بیان تفاوت پنج احتمال ثبوتی
بیان احتمالات دیگر
بررسی روایات إخبار البایع از جهت ثبوتی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 75

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

اشکالات استاد بر کلام محقق اصفهانی
کلام مرحوم اصفهانی
اشکال اول استاد
کلام مرحوم اصفهانی
اشکال دوم استاد
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال سوم استاد
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال چهارم استاد
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 74

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام مرحوم امام در مسأله
مطلب نخست مرحوم امام (بیان چهار فرض)
اشکال محقق اصفهانی بر فرض چهارم و ارزیابی آن
اشکال محقق خراسانی بر فرض چهارم و ارزیابی آن
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 74

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
بزنگاه بحث
استدلال برای رد محور اول (کلمات مرحوم حائری)
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم حائری
استدلال برای رد محور دوم (کلمات مرحوم حائری)
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم حائری
استدلال برای رد محور سوم
اشکال مرحوم اصفهانی به مستدل
دو مثال از مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 73

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

به مناسبت شهادت حضرت زهراسلام الله علیها
روایتی در فضیلت حضرت زهراسلام الله علیها
ادامه دیدگاه مرحوم امام درباره روایت سماعه
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 73

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی
مدار تمسک به عام
بیان فرق بین وحدت طبیعی و شخصی
نقل کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل توسط مرحوم اصفهانی
تحقیق مرحوم اصفهانی در بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 72

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
سایر روایات باب پنجم
روایت دوم از باب پنجم
روایت سوم؛ مرسله ابن بکیر
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 71

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
کلام مرحوم شهیدی در هداية الطالب و ارزیابی آن
روایت پنجم؛ معتبره «یعقوب بن شعیب»
دیدگاه مرحوم امام درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 72

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم خویی
اشکال استاد به مرحوم نائینی و خویی
بازگشت به کلام مرحوم نائینی
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
تقریری دیگر از کلام مرحوم نائینی توسط مرحوم اصفهانی
اشکال استاد به برداشت مرحوم اصفهانی
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 71

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیثی اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی
تبیین معنای جعل و مجعول در کلام مرحوم نائینی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 70

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

رابطه إخبار البایع با قاعده «من ملک»
جمع‌بندی بحث
بررسی روایت «ابی العطارد»
چگونگی استدلال به روایت
دیدگاه شیخ انصاری در استدلال به روایت
ارزیابی دیدگاه شیخ انصاری توسط محقق اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 70

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
مویدی بر رد برداشت مرحوم نائینی از کلام مرحوم شیخ
آیا مرحوم شیخ بین عام مجموعی و استغراقی فرق قائل شده؟!
علت برداشت مرحوم نائینی از کلام مرحوم شیخ
ثمره قید بودن یا ظرف بودن زمان
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 69

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم شیخ در مکاسب (خیار غبن)
رد اقوال توسط مرحوم شیخ
رد تخصیص اکثر
استدراک در کلام مرحوم شیخ
نقطه توجه مرحوم نائینی در عبارت مرحوم شیخ
مناط در صورت اول
مناط در صورت دوم
کلام مرحوم خویی
خلاصه کلام مرحوم شیخ
ادامه کلام مرحوم شیخ
برداشت استاد از کلام مرحوم شیخ و رد برداشت مرحوم نائینی
اشکال دیگر استاد به برداشت مرحوم نائینی از کلام مرحوم شیخ
کلام مرحوم خویی در تایید اشکال استاد به مرحوم نائینی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 69

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام محقق خویی درباره روایت
بیان دو نکته
بررسی سند روایت «محمد بن حمران»
دو نکته در سند روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 68

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دیدگاه شهید صدر
دیدگاه محقق خویی درباره روایت
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
ادامه کلام محقق خویی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 68

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم نائینی
فرق اول
ارتباط بحث با کلام دیگر مرحوم نائینی
دلیل مرحوم نائینی برای فرق اول
فرق دوم
تطبیق بحث در أوفوا بالعقود و خیار غبن
جمع بندی کلام مرحوم نائینی
علت ذکر تفصیل در کلام مرحوم نائینی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 67

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه مرحوم تبریزی درباره روایت
بیان دیدگاه برگزیده درباره روایت
دیدگاه شهید صدر درباره روایت
اشکال اول شهید صدر بر دلالت روایت
اشکال دوم شهید صدر
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 67

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
اشکال استاد به کلام مرحوم اصفهانی
جمع بندی بحث
کلام مرحوم نائینی در بحث
مطلب اول در کلام مرحوم نائینی
مطلب دوم در کلام مرحوم نائینی
مطلب سوم در کلام مرحوم نائینی
مطلب چهارم در کلام مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 66

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
پیرامون 22 بهمن
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 65

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

دورنمایی از بحث
کلام مرحوم آخوند در بحث و اشکال به مرحوم شیخ
صورت اول در کلام مرحوم آخوند (عام مجموعی خاص ظرف)
معنای اثبات و نفی در کلام مرحوم آخوند
استدراک در کلام مرحوم آخوند
خلاصه اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ
فرض دوم در کلام مرحوم آخوند (عام استغراقی خاص قید)
فرض سوم در کلام مرحوم آخوند (عام مجموعی خاص قید)
فرض چهارم در کلام مرحوم آخوند (عام استغراقی خاص ظرف)
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 66

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
روایت دیگر درباره اعتبار کیل و وزن در مکیل و موزون
بررسی روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 65

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی تعارض اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه
روایت موثقه سماعه
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
اشکال محقق اصفهانی بر شیخ انصاری
جمع‌بندی کلام محقق اصفهانی و ارزیابی آن
دیدگاه محقق خویی درباره روایت سماعه
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 64

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
نکته ششم در کلام مرحوم امام
نکته هفتم در کلام مرحوم امام
نکات دیگر در کلام مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 63

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی کلام محقق اصفهانی
جمع‌بندی بحث
دیدگاه مرحوم امام درباره روایت حلبی
ارزیابی نکته اول مرحوم امام
نکته دوم مرحوم امام درباره روایت
نکات دیگر مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 64

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

شروع بحث جدید
تنقیح محل بحث
دفع و دخل مقدر توسط مرحوم آخوند
اقوال در بحث
کلام و تفصیل مرحوم شیخ در بحث
تطبیق بحث با مثال
جایگاه «قرینه» در بحث
اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 62

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
پاسخ شیخ انصاری از اشکال دوم بر روایت حلبی
اشکال محقق اصفهانی بر کلام شیخ انصاری
دیدگاه مرحوم امام درباره روایت
ادامه کلام محقق اصفهانی درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 63

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

ثمره مبنای مرحوم اصفهانی در حقیقت حکم در مانحن فیه
مبنای استاد در حقیقت حکم و اشکال به مرحوم اصفهانی
بیان مثال توسط استاد
جمع بندی بحث
نظر استاد و تحکیم کلام مرحوم شیخ
بحث استطرادی استصحاب احکام شرایع سابقه
ثمرات عملی تنبیه دوازدهم
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 62

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرق مبنای اول و مبنای دوم در کلام مرحوم اصفهانی
نکته ای در مورد شخص الحکم طبق مبنای اول
مبنای دوم مرحوم اصفهانی در بحث

لزوم فحص قبل از اجرای استصحاب در مبنای دوم
احتمالات مطرح در کلام مرحوم اصفهانی (مراد از فحص)
احتمال دوم
اشکال به احتمال دوم
اشکال به مرحوم اصفهانی و نظر استاد در بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 61

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی در باب جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
نکته‌ای درباره کلمه «طعام»
اشکال دوم در کلام شیخ انصاری بر روایت
پاسخ مرحوم شیخ به این اشکال
ارزیابی کلام مرحوم شیخ توسط محقق اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 61

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
اشکال یکی از فضلای درس و جواب استاد
اشکال استاد به مرحوم شیخ انصاری
کلام مرحوم محقق اصفهانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 60

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی معین بودن مثمن در معامله
روایات در مسأله؛ روایت نخست
دیدگاه شیخ انصاری در روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 59

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
توضیح دوگانگی بیع غرری و بیع بحکم المشتری
بیان یک نکته مهم
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 60

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

مرور مباحث گذشته
کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل
استظهار استاد از کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال استاد به آن
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 59

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
مروری بر بحث استصحاب شرایع سابق
طرح فرع فقهی ارتداد
نظر استاد در بحث ارتداد
اشکالات وارده به فرد کتابی در صورت اجرای استصحاب
کلام مرحوم خویی و صاحب منتقی
اشکال استاد به کلام مرحوم خویی و صاحب منتقی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 58

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دیدگاه صاحب حدائق
بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 57

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

دو نکته درباره روایت «رفاعه نخّاس»
دیدگاه صاحب حدائق درباره روایت
ارزیابی دیدگاه صاحب حدائق
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 58

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرض سوم در کلام مرحوم آخوند
نکات انتهایی تنبیه دوازدهم
اشکال مرحوم آخوند به استصحاب فرد کتابی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 57

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
تبیین وجه و محل نزاع
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 56

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده در روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 55

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
حمل روایت بر قضیة خارجی نه حقیقی و ردّ آن
دیدگاه مرحوم ایروانی در روایت
ارزیابی دیدگاه محقق ایروانی
دیدگاه مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 56

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرض استصحاب دیگر توسط مرحوم اصفهانی
دفع و دخل مقدر در کلام مرحوم اصفهانی
جواب مرحوم اصفهانی
خلاصه کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
احتمال اول مرحوم صاحب منتقی و رد آن
احتمال دوم مرحوم صاحب منتقی و رد آن
احتمال سوم مرحوم صاحب منتقی و تایید آن
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 54

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب حدائق و اسکافی درباره روایت و ارزیابی آن
تأویل چهارم درباره روایت؛ نظر محقق خویی
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 55

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکال دیگر استاد به مرحوم آخوند، اصفهانی و آشتیانی
کلام مرحوم اصفهانی در بحث (استصحاب حکم)
کلام مرحوم اصفهانی در بحث (استصحاب موضوع)
فرض استصحاب توسط مرحوم اصفهانی در فرض لزوم یقین
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 53

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
تأویل اول شیخ انصاری درباره روایت
ارزیابی تأویل مرحوم شیخ
دیدگاه محقق اصفهانی درباره روایت
دیدگاه محقق خویی درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 54

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم آشتیانی
فرق شق اول و سوم در کلام مرحوم آشتیانی
اشکال مرحوم آشتیانی به مرحوم شیخ
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اشکال استاد به مرحوم آشتیانی و مرحوم صاحب منتقی
وجه ذکر استدراک توسط مرحوم شیخ
موجه نبودن تفصیلات ذکر شده در مساله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 52

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان اقسام جهل در معامله
جمع‌بندی بحث
روایت چهارم در مسأله جهل به ثمن
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 53

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکالی دیگر از مرحوم آشتیانی به مرحوم شیخ
کلام مرحوم اصفهانی در بحث (اشکال به مرحوم آشتیانی)
بازگشت به کلام مرحوم آشتیانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 51

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی در جهاد با نفس
بیان چند نکته درباره روایات باب
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 50

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دومین روایت در مسأله
بیان دو احتمال در روایت
بررسی احتمالات در روایت دوم
روایت سوم در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 49

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

کلام صاحب «مرآه العقول» درباره روایت
کلام مرحوم کلانتر درباره روایت
دیدگاه برگزیده درباره روایت
کلام مرحوم امام درباره روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 48

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان دو نکته
جمع‌بندی بحث
دلیل سوم بر شرط بودن علم به مقدار عوضین
روایت حماد از امام صادقعلیه السلام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 52

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
مطالبی در مورد وفات حضرت معصومه سلام الله علیها
فرق بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
عدم تعرض مرحوم آخوند به کلام مرحوم شیخ
کلام مرحوم آشتیانی در بحث
اشکال استاد به کلام مرحوم آشتیانی
اشکال فضلای درس
جواب استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 51

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بررسی کلام مرحوم شیخ
دلیل مرحوم شیخ
ایراد استاد به مرحوم آخوند
خلاصه استدلال مرحوم شیخ
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 50

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بررسی قسم دوم کلام مرحوم آخوند (لزوم یقین)
بزنگاه بحث (استصحاب موضوعی)
بیان شق سوم در بحث توسط مرحوم آخوند(امری اعتقادی+کفایت ظن)
سه خصوصیت مهم در امور اعتقادی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 49

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم فیروزآّبادی در عنایة الاصول
روایات مربوط به بحث
سه مبنای مطرح شده در بحث
اختلاف نظر بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
دلیل مرحوم آخوند بر ارائه تفصیل
توضیح صحة التنزیل و عموم الدلیل
بیان اشکال و جواب توسط مرحوم آخوند
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 47

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
کلام محقق نراقی درباره معنای «غرر»
فهم فقهاء از کلمه «غرر»؛دیدگاه شیخ صدوق
دیدگاه سید مرتضی در انتصار
دیدگاه شیخ طوسی در خلاف
دیدگاه ابن ادریس در سرائر
دیدگاه علامه حلی
ادامه دیدگاه محقق نراقی
دیدگاه برگزیده درباره معنای «غرر»
ثمره بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 46

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق ایروانی درباره «غرر»
دیدگاه مرحوم والد معظم درباره کلمه «غرر»
دیدگاه برگزیده درباره معنای «غرر»
دیدگاه مرحوم امامی خوانساری درباره «غرر»
نتیجه دیدگاه مرحوم امام و محقق ایروانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 45

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلالت روایت
بررسی کلام محقق نراقی
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
دیدگاه مرحوم امام درباره معنای «غرر»
دیدگاه سایر فقیهان درباره «غرر»
دیدگاه مرحوم اصفهانی درباره «غرر»
ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی درباره «غرر»
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 44

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلالت روایت
مرحله اول؛ بررسی معنای «غرر»
کلام مرحوم نراقی درباره کلمه «غرر»
کلام جوهری در صحاح اللغه درباره «غرر»
کلام صاحب قاموس درباره «غرر»
کلام ابن اثیر و ازهری درباره «غرر»
دیدگاه محقق نراقی درباره معنای «غرر»
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 43

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
دیدگاه فقیهان درباره سند روایت
بیان دو نکته
بررسی دلالت روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 42

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

ادامه بررسی سند روایت
نکاتی درباره فقه الحدیث روایت
کلامی از محقق نراقی درباره سند روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 41

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی سند روایت
بررسی دلالت روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 40

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
شرط دوم عوضین: تعیین مقدار عوضین
دیدگاه شیخ انصاری و صاحب جواهر در مسأله
بررسی ادله مسأله
بررسی سند روایت «نهی النبی‌ص عن بیع الغرر»
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 39

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
بیان مرحوم امام درباره ثمن در معامله
وجه کلمه «اشکالٌ» در کلام مرحوم امام
مطلبی درباره پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 38

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
جمع‌بندی بحث سرقفلی
بیان دیدگاه برگزیده درباره سرقفلی
بیان مرحوم امام درباره اجاره دادن مستأجر به اکثر
یکی از ثمرات بحث سرقفلی
کلامی از یکی از دانشمندان بغداد
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 37

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
کلام مرحوم حلی در نقد محقق خویی و مرحوم سبزواری
توضیح بیشتر درباره ماهیت سرقفلی
ارزیابی کلام محقق خویی و مرحوم سبزواری
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 36

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره واجبات «نظر»
خلاصه بحث گذشته
بررسی شرط بودن سرقفلی
صورت سوم و چهارم سرقفلی
کلام مرحوم حلی در کتاب بحوث فقهیه
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 35

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
تبیین کلمه «سرقفلی» و بیان فروض آن
بیان مرحوم سبزواری درباره سرقفلی
ارزیابی فروض محقق سبزواری
راه‌های تصحیح سرقفلی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 34

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
اخذ وجه توسط مالک به عنوان سرقفلی
دیدگاه محقق خویی در مسأله
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 33

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
نوع دوم سرقفلی؛ میان مالک و مستأجر
بررسی حق پیشه بودن سرقفلی
فرق‌های میان سرقفلی و حق پیشه
کلامی از محقق خویی
دیدگاه برگزیده درباره فرق میان سرقفلی و حق پیشه
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 32

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

عرض کردیم که مرحوم حلی در این بحوث فقهیه بعد از اینکه آن قول کسانی که مسئله سرقفلی را می‌خواهند همینطوری به عنوان یک حق عرفی درست کنند رد کردند و اشکالاتش
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 48

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

شروع بحث جدید (تنبیه دوازدهم)
نظر مرحوم شیخ در بحث
کلام مرحوم آخوند در بحث (تعریض به مرحوم شیخ)
فرق دو احتمال مطرح شده در کلام مرحوم آخوند توسط مرحوم اصفهانی
جمع بندی نظرات توسط استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 47

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
اجرا و عدم اجرای اصل سببی و مسببی در مانحن فیه
عدم اجرای اصل سببی و مسببی در مانحن فیه
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 46

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

اشکال اثباتی مرحوم خویی به مرحوم نائینی
توضیح کلام مرحوم نائینی در فوائد
رد برداشت مرحوم خویی از کلام مرحوم نائینی توسط استاد
توضیح فروعات مطرح شدن توسط مرحوم نائینی
رد کلام مرحوم خویی
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم نائینی
جمع بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 45

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی
بازگشت به کلام مرحوم نائینی
تفاوت کلام مرحوم نائینی در فوائد و اجود
دخالت عرف در مبنای نائینی
نقد استاد به کلام مرحوم خویی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 44

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

ادامه کلام مرحوم نائینی (ملاقات معلوم و کریت مجهول)
نقد کلام مرحوم نائینی توسط استاد
ادامه کلام مرحوم نائینی (کریت معلوم و ملاقات مجهول)
تاسیس اصلی جدید توسط مرحوم نائینی
فروع فقهی مطرح شده توسط مرحوم نائینی
فرعی از مرحوم سید در عروه
نظر دیگران در این فرعی فقهی
توضیح اصل تاسیس شده توسط مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 43

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
کلام مرحوم نائینی در مجهولی التاریخ
اشکال مرحوم خویی به کلام مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 42

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
بیان دوم نقل شده در حاشیه منتقی الاصول
اشکال استاد به بیان دوم نقل شده در حاشیه منتقی الاصول
اشکال به مرحوم نائینی
جواب مرحوم نائینی
اشکال استاد به مرحوم عراقی و نائینی
اشکال و جواب
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 41

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

کلام مرحوم نائینی
طرح اشکال به مرحوم نائینی در کتاب منتقی الاصول
طرح اشکال به مرحوم نائینی توسط مرحوم عراقی
اشکال استاد به مرحوم عراقی و دفاع از مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 40

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

فروع فقهی تنبیه یازدهم
کلام مرحوم سید در عروه
نظر مرحوم کاشف العظاء در بحث
نظر مرحوم نائینی در بحث
فرق کلام مرحوم سید و مرحوم نائینی
اختلاف نظر در کتاب فقهی و اصولی مرحوم نائینی
کلام مرحوم خوئی در بحث
بررسی کلام مرحوم نائینی در فوائد الاصول
ادله مرحوم نائینی در بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 39

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
صورت یکی معلوم و دیگر مجهول در تعاقب حادثین
توضیح کلام مرحوم امام توسط استاد
ان قلت و قلت در کلام مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 38

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
بیان ادامه کلام مرحوم امام
تکمیل کلام مرحوم امام توسط استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 37

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بیان نظر مشهور در تعاقب الحادثین
نظر مرحوم محقق در بحث
بیان نظر مرحوم امام در بحث
تقسیم دیگر از مرحوم امام
دلیل قول مرحوم محقق در بحث
بیان تحقیق امام در مساله
کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم همدانی در بحث
ادامه کلام مرحوم امام در بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 36

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاق هفته
سوالات فضلای درس و جواب استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 35

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرق وجه اول و وجه دوم در کلام مرحوم عراقی
فرق چهارم بین مجهولی التاریخ و تعاقب الحادثین
جمع بندی بحث در وجه اول و دوم مرحوم عراقی
وجه سوم در کلام محقق عراقی
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 34

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم اصفهانی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
کلام مرحوم عراقی
اشکال اول مرحوم عراقی به تعاقب الحادثین
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
اشکال دوم مرحوم عراقی به تعاقب الحادثین
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 33

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
توضیح کلام مرحوم آخوند در کفایه
اشکال مرحوم خویی به مرحوم آخوند
رد اشکال مرحوم خویی توسط استاد
بیان نظر مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 32

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرق بین تعاقب الحادیث و مجهولی التاریخ
فرق اول
فرق دوم
فرق سوم
مطالبی در مورد کشتار شیعیان در نیجریه
 
ادامه...

بحث اخلاقي: مذمت حسادت در معارف ديني   -  جلسه 27

  مباحث اخلاقی

يكي از مسائل مهمي كه انسان بايد در زندگي خودش به آن توجه داشته باشد، مسئله‌ي حسادت است. حسادت صفتي است كه ما وقتي در روايات ملاحظه مي‌كنيم، به عنوان بدترين صفات اخلاقي مطرح شده است. در بعضي از تعابيري كه از اميرالمؤمنين(عليه السلام) وارد شده به عنوان شرّ الامراض، بدترين مرض‌هاي نفساني مطرح شده است
 
ادامه...

بحث اخلاقي: اهميت ذکر خدا  -  جلسه 26

  مباحث اخلاقی

از مباحث مهمی‌که در مباحث اخلاقی و مسائل تربیتی بسیار مطرح است، و قرآن کریم و روایات هم نسبت به آن بسیار توجه و تنبّه داده‌اند و حتی متعلق امر واقع شده، مسئله‌ی ذکر خداست. نسبت به پیامبر عظیم الشأن(ص) در آیات زیادی می‌بینیم که امر به ذکر خدا خطاب به ایشان شده است «وَٱذْکُر رَّبَّکَ کَثِیراً»
 
ادامه...

بحث اخلاقي: سه گروه طالب علم و دانش  -  جلسه 25

  مباحث اخلاقی

امام صادق(ع) فرمود: کسانی که طلبه‌ی علم هستند، و در صدد تحصيل دانش مي‌‌باشند سه گروهند که آنها را به أعیان و صفاتشان بشناسید.
 
ادامه...

بحث اخلاقي: حسد و آثار آن  -  جلسه 24

  مباحث اخلاقی

معناي «حسد» اين است كه انسان نعمتي را كه در ديگري مي‌بيند، زوالش را آرزو كند. خدا به كسي پسرهايي داده و به ديگري نداده، اگر ديگري يكي از خواسته‌هاي نفسش اين باشد كه يك روزي او بچه نداشته باشد، پسر نداشته باشد، خدا به كسي علم داده و به دیگری نداده، به كسي آبرو داده و به ديگري نداده، به تعداد نعمت‌هاي خدا، حسادت معنا پيدا مي‌كند. گاهي اوقات انسان اينقدر بيچاره مي‌شود كه يك نعمت بسيار بسيار كم را هم نمي‌تواند در دست ديگري ببيند.
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 31

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلمات مرحوم حلی
تفاوت شرط نتیجه و شرط فعل
بررسی تطبیق شرط فعل در این بحث
راه حل مرحوم حلی برای تصحیح سرقفلی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 30

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
حکم صورت دوم سرقفلی
حل مسأله سرقفلی از راه شرط ضمنی
بررسی شرط ضمنی بودن سرقفلی
نکته‌ای درباره فرق میان عرف و بناء عقلا
اشکال دوم بر شرط ضمنی بودن سرقفلی
ارزیابی اشکال دوم مرحوم حلی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 29

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

موضوع بحث: ماهیت «سرقفلی»
کلامی از مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی
فرض دوم درباره موضوع سرقفلی
فرض سوم درباره موضوع سرقفلی
فرض چهارم سرقفلی
بررسی فرض اول سرقفلی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 28

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
چگونگی ایمان «سمع» در روایات
نکته‌ای درباره شهادت امام حسن مجتیعلیه السلام
بررسی فروش سرقفلی
شناخت ماهیت سرقفلی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 27

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
امتناع مالک از فروش مال پس از عقد اختیار
بیان دو احتمال در حلّ مسأله
ارزیابی دو احتمال
جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 26

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان یک اشکال بر بیع حق شراء و پاسخ آن
دو بیان برای پاسخ دوم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 25

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
اشکال چهارم بر استفاده قانون کلی از برخی روایات در مسأله
اشکال پنجم
جمع‌بندی مطلب و دیدگاه برگزیده
نتیجه بررسی صحت بیع حق شراء
نکته‌ای از مرحوم والد معظّم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 24

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
تطبیق روایات تفویض امور مؤمن بر ما نحن فیه
اشکال و جواب در کلام مستدل
بیان یک قاعده کلی
بررسی دیدگاه مذکور
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 23

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
بیان یک قانون کلی در مسأله
بیان مطلبی از کتاب «کلمات سدیده»
بیان نکته اخلاقی از روایت مورد بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 22

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
روایتی درباره جهالت در باب صلح
دیدگاه مرحوم امام درباره جهالت در صلح
بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 21

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دیدگاه محقق اصفهانی
بیان چند نکته
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 20

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان دو نکته درباره حق و حکم
تبیین دیدگاه برگزیده
دیدگاه شهید صدر در مسأله
نکته مهمی از محقق اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 31

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم خویی
عدم پذیرش کلام مرحوم خویی توسط استاد
کلام مرحوم نایینی
اشکال مرحوم خویی و مرحوم صاحب منتقی به مرحوم نایینی
اشکال استاد به مرحوم خویی و مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 30

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

نقطه اشتراک کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
بررسی تفصیلی کلام مرحوم آخوند در کفایه (و قد عرفت...)
نظر مرحوم حکیم و رد آن
کلام مرحوم اصفهانی در مانحن فیه
کلام مرحوم صاحب منتقی در مانحن فیه و عدم پذیرش اشکال ایشان
بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی
تتمه کلام مرحوم آخوند و جمع بندی ایشان
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 29

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
شاهدی بر مبنای استاد در حجیت اصل مثبت
استصحاب عدم معلوم تا زمان واقعی مجهول
فرق عبارت مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
تحقیق در معنای عبارت «و قد عرفت جریانه ...» در کلام مرحوم آخوند
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 28

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
خلاصه بحث گذشته
بیان کلام مرحوم شیخ در رسائل
قول اول در مورد اجرای اصل در طرف مجهول
قول دوم در مورد اجرای اصل در طرف مجهول
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 27

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

تقدیر از فضلای درس
اشاره به کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند (یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 26

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

کلام مرحوم صاحب منتقی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
کلام مرحوم عراقی
اشکال استاد به مرحوم عراقی
جمع بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 25

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه بحث
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
کلام مرحوم عراقی
فرق مبنای مرحوم عراقی و مرحوم آخوند
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 24

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم صاحب منتقی
فروض مطرح شده در کلام مرحوم صاحب منتقی
فرض اول
فرض دوم
فرض سوم
دو محذور برای عدم جریان استصحاب در این فرض
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 23

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
تکلمه جواب استاد به مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 22

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم امام
اشکال مرحوم امام به مرحوم آخوند و محقق نایینی
اشکال استاد به اشکال مرحوم امام
نقل کلام مرحوم همدانی در تایید کلام استاد
اشکالی دیگر از مرحوم امام به مرحوم نایینی
اشکال اول استاد به اشکال مرحوم امام
اشکال اول استاد به اشکال مرحوم امام
جمع بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 21

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
نظر مرحوم خویی و مرحوم امام در این قسم
بررسی کلام مرحوم امام
دو مثالی که برای عدم اتصال توسط برخی نقل شده است
مثال اول
اشکال مرحوم امام به مثال اول
ان قلت و قلت در کلام مرحوم امام
مثال دوم
اشکال مرحوم امام به مثال دوم
ذکر معیار مرحوم امام در این قسم
مثال سوم (از مرحوم نایینی)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 20

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

شاهدی بر تفسیر استاد از کلام مرحوم آخوند (کلام مرحوم امام)شاهدی دیگر بر اثبات برداشت استاد از کلام مرحوم آخوند
بررسی و نقد کلام مرحوم عراقی توسط استاد
اولین اشکال استاد به مرحوم عراقی
اشکال دوم استاد به مرحوم عراقی
نتیجه گیری استاد از کلام آخوند در صورتی که ضابطه مرحوم آخوند را بپذیریم
پذیرش یا عدم پذیرش اصل ضابطه ای که مرحوم آخوند مطرح کردند
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 19

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی؛ جهاد با نفس
چند نکته درباره روایات جهاد با نفس
باب دوم؛ «باب الفروض علی الجوارح و وجوب القیام بها»
روایت نخست؛ روایت «زبیری» از امام صادقعلیه السلام
نکاتی درباره روز سیزده آبان
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 18

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته؛ بیان اول در فرق میان حق و حکم
بیان دوم در فرق میان حق و حکم
تحقیق در مسأله
نتیجه دیدگاه برگزیده در فرق میان حق و حکم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 17

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی وجوه درباره جواز اسقاط حق و عدم جواز اسقاط حکم
وجه سوم: دیدگاه محقق اصفهانی
دیدگاه برگزیده درباره جواز در هبه
تفاوت میان حق و حکم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 16

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه نخست درباره تفاوت حق و ملک
دیدگاه دوم در فرق میان حق و ملک؛ دیدگاه مرحوم آخوند
ارزیابی دیدگاه دوم
دیدگاه سوم درباره فرق بین حق و ملک و ارزیابی آن
دیدگاه چهارم؛ دیدگاه محقق خویی
ارزیابی دیدگاه چهارم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 15

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده درباره حق و حکم
دیدگاه فقیهان درباره حق و حکم
دیدگاه نخست؛ دیدگاه سید یزدی، محقق ایروانی و مرحوم نائینی
اشکال مرحوم امام بر محقق نائینی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 14

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده درباره حق و حکم
مواردی که شارع به عنوان حکم قرار داده
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 13

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
نکته‌ای درباره «عقد اختیار»
مرحله اول؛ تصحیح «عقد اختیار» به عنوان بیع
مرحله دوم؛ شک در بیع بودن «عقد اختیار» نزد عقلا
تفاوت ماهوی میان حق و حکم
دیدگاه فقیهان درباره تفاوت حق و حکم
تطبیق بحث بر ما نحن فیه
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 19

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
نظر استاد و دفاع از آن
حدیث اخلاقی هفته (جمع بندی باب اول که آیا از روایات وجوب جهاد نفس استفاده می شود یاخیر؟!)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 18

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
نقض اول توسط مرحوم عراقی
نقض دوم مرحوم عراقی
راهکار محقق عراقی برای عدم جریان استصحاب در این قسم
اشکال مرحوم صاحب منتقی به محقق عراقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: أصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 17

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکال استاد به تفسیر مرحوم عراقی از کلام مرحوم آخوند
اشکال اول مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
اشکال دوم مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
اشکال مرحوم عراقی به مرحوم آخوند
جواب از سوال مقدر توسط مرحوم عراقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 16

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
مانع دوم در اجرای استصحاب قسم چهارم
جواب اول مرحوم صاحب منتقی به مانع دوم
جواب دوم مرحوم صاحب منتقی به مانع دوم
مانع سوم در اجرای استصحاب قسم چهارم (مرحوم عراقی)
تفسیر جدید مرحوم عراقی از کلام مرحوم آخوند
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 15

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
دلیل دوم بر عدم جریان استصحاب در قسم چهارم
جواب صاحب منتقی از مانع دوم
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 14

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
ایراد نقض توسط مرحوم خویی به مرحوم آخوند
اشکال استاد به مرحوم خویی
بیان مرحوم والد استاد به تبع مرحوم خویی
اشکال استاد به کلام مرحوم خویی و مرحوم والدشان
کلام استاد در اهمیت دو علم فقه و اصول و جایگاه آنها
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 12

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

بررسی «عقد اختیار»
حکم عقد اختیار نزد اهل سنت
حکم عقد اختیار نزد شیعه
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 11

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

بیان دو نکته مهم
روایات اراضی خراجیه
جمع‌بندی بحث
اشکالی در روایت جلسه گذشته
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 10

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

نکته‌ای در بیان تفاوت میان بیع و اجاره
دیدگاه برگزیده؛ عدم اعتبار عینیت در بیع
روایاتی درباره عدم اعتبار عین بودن مبیع در بیع
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 13

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم اصفهانی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
کلام مرحوم خویی
اختلاف عجیب کلام مرحوم خویی با مرحوم محقق اصفهانی
اشکال مرحوم خویی به کلام مرحوم آخوند
اشکال استاد به مرحوم خویی
ادامه کلام مرحوم خویی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 12

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بیان مرحوم محقق اصفهانی در تفسیر کلام مرحوم آخوند
اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند
اشکال اول
اشکال استاد به مرحوم اصفهانی
 
ادامه...
عناوین دروس سوره آیه شماره جلسات
درس : صلاة المسافر (جلسه 3) تاریخ : 1393/9/19
سوال : باسلام بسیار عالیه خدارحمت کنه آیه الله فاضل رو که سفره پربرکت فقه اهل بیت ایشان همچنان توسط فرزندخلفش مفتوح است وبنده خودم رومدیون ایشون می دونم وخداوند فرزندبرومندایشون روحفظ نماید

درس : جهاد ابتدايي (جلسه 29) تاریخ : 1393/6/10
سوال : به نام خدا
ممنون .خداجزا خیرتان دهد.

پاسخ : ممنون از لطف شما . موفق باشید
درس : تعليق البيع (جلسه 109) تاریخ : 1393/5/23
سوال : به نام خدا .با عرض ادب و احترام.تحقیقی دارم با موضوع اثار تعلیق در شروط و عقد.اثار تعلیق در عقد رو چند مطلبی بیدا کردم اما اثار تعلیق در شروط مطلبی بیدا نمیکنم .ممنون میشم مطلبی یا ادرس سایت یا کتابی معرفی کنید.تشکر

پاسخ : به منابع زیر مراجعه شود:
حاشیه مکاسب یزدی، ج 2، ص 119
نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، 60
شرح تبصرة المتعلمین ، ج 5، ص 155
درس : آیات الاحکام/ حجاب (جلسه 26) تاریخ : 1393/5/16
سوال : بنام حی ذوالجلال ضمن عرض سلام و ادب ، :بفرمایید کلمه اسداءالرغاب به چه معنی است ؟

پاسخ : به معنای اعطای جوایز است.
درس : تنبیهات قاعدة لاحرج (جلسه 19) تاریخ : 1393/4/20
سوال : با سلام و ادب .تفاوت قاعده لاضرر با قاعده لاحرج چیست؟آیا قاعده لاضرر در بر گیرنده قاعده لاحرج است ؟(با توجه به معنایی که برخی از ضرار دارند و آن را به ضیق و رساندن حرج می دانند)

پاسخ : در جلسه اول مطرح شد که بین قاعهده لاضرر و لاحرج تفاوت های زیادی وجود دارد. یکی از فرق ها احتمال حکم حکومتی در لاضرر است نه در لا حرج.
درس : نکاح (جلسه 7) تاریخ : 1393/3/31
سوال : می خواستم در مورد مصاهره به زنابه سخن دیگر آیا زنا محرمیت ومصاهره را بدنبال دارد؟از معظم له مطلبی وجود دارد؟ من جستجوکردم وچیزی پیدا نکردم اگر وجود داردلطفا راهنمای نمایید که چطور می شود آن را پیدا کرد؟

پاسخ : خیر زنا موجب محرمیت نمی‌شود بلکه در مواردی موجب حرمت ابدی می‌شود. اسباب محرمیت یا ازدواج دائم است یا عقد موقت و یا ملک یمین و یا رضاع و شیر خوردن اما غیر از این سبب دیگری در اسلام برای محرمیت وجود ندارد.
درس : مفاهیم (جلسه 18) تاریخ : 1393/3/31
سوال : 1- در بحث اصول عملیه اگر تداخل پیش آید تکلیف چیست و کدام یک باید جاری شود؟
2- به غیر از چهار اصول عملیه که در همه کتب بحث شده اصول عملیه دیگری وجود دارد مثل اصالة الصحة؟
3- چرا در همه کتب مبحث استصحاب اخر بحث شده درحالی که این مبحث باید اول باشد همان طور که در کتاب مرحوم مظفر امده است؟
اگر امکان دارد کتاب معرفی بفرمایید تا مطالعه کنم.


پاسخ : 1. در تعارض بین اصول، استصحاب بر همه اصول مقدم است و تفصیل این بحث را به دروس اصولی در سایت مراجعه فرمایید.
2. آری غیر از این اصول اربعه، اصول دیگری نیز وجود دارد، مانند اصالة الطهارة، اصالة‌الظهور، اصالةالصحة .
3. در اول بحث قطع و ظن، به تقسیم این مباحث مراجعه فرمایید.
درس : جهاد ابتدايي (جلسه 43) تاریخ : 1393/3/31
سوال : لطفا در مورد اینکه آیا امر به معروف با این آیه (لا إکراه فی الدین) تعارض دارد یا نه وچگونه قابل جمع و توجیه هست، توضیحی ارائه بفرمایید. با تشکر

پاسخ : در اواخر بحث از آیات جهاد ابتدائی در مورد این آیه و دلالت آن و توهم تعارض آن با آیات جهاد، بحث مفصلی داریم ، در همین سایت به آخرین جلسه آیات جهاد مراجعه فرماید .
درس : مكاسب محرمه / بررسي روايت نبوي عوالي اللئالي (جلسه 9) تاریخ : 1393/3/31
سوال : آیا ممکن نیست مضمون یک روایت در بیش از یک مورد از معصوم سوال شده باشد؟ یعنی یک بار در مقام بیان حکم بیع خوراکیهای حرام و در مقام دیگر در مقام بیع و ثمن تمامی محرمات.
در نقل احادیث بصورت لسانی چه بسا محدث و یا مستمع حدیث در وجود و عدم وجود یک لفظ دچار لغزش شده باشد .


پاسخ : 1 – آری این امکان وجود دارد
2 – برحسب تحقیقی که انجام داده ایم روات و اصحاب مقید بوده اند که احادیث را به عین الفاظ صادر شده از ائمه علیهم السلام نقل نمایند و در مواردی که نقل به معنی وجود دارد قرینه در کار است. اصحاب احادیث را در اصول خود ثبت می کردند و سپس برای ائمه معصومین علیهم السلام قرائتب می نمودند بنابراین احتمالی که ذکر کرده اید گرچه امکان دارد اما بسیار احتمال ضعیف و نادرستی است .
درس : تنبیهات استصحاب (جلسه 105) تاریخ : 1393/3/31
سوال : آيا مي توان شروط ابتدايي را از مصاديق شروط تباني دانست وآيا مي شود به سخن مرحوم بروجردي استناد کردو آن را از مصاديق اين شرط دانست .
و أمّا القسم الرابع: و هو أن يقع التواطي و التباني عليه قبلا،و لم يقع العقد مبنيّا عليه، بل كان حال العقد مغفولا عنه، فهو في الحقيقة يرجع إلى القسم الثاني من حيث‌عدم ارتباطه إلى العقد و عدم كونه مشمولا لهذه القاعدة، بل حاله أنزل من القسم الثاني، لعدم إنشائه باللفظ، بل صرف تبان في خارج العقد. (القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌3، ص: 285)


پاسخ : شروط ابتدائی از مصادیق شروط مبنیه (تبانی) نیست امّا اطلاق ادله شرط از آن انصراف ندارد و شامل آن هم می شود
درس : پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد (جلسه 0) تاریخ : 1393/2/2
سوال : خیلی مقاله خوبی بود خدا نگهدارتان. وای بر آنهایی که دین را با رضایت غربی ها تفسیر می کنند (و لن ترضی عنک الیهود و النصاری حتی تتبع ملتهم)

درس : پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد (جلسه 0) تاریخ : 1392/12/14
سوال : خیلی مفید بود ممنون

درس : پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد (جلسه 0) تاریخ : 1392/10/11
سوال : خداوند شما را خیر دهد . اگر برای هر شک و شبه ای چنین مقاله ای در پاسخ آن نوشته شود کاریست عالی .

درس : دين در عصر ظهور (جلسه 0) تاریخ : 1392/9/22
سوال : با عرض ادب و آرزوی طول عمر با عزت برای استاد گرانقدر آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از اینکه موضوع دین و ابعاد آن- که تنها راه سعادت و نیک بختی بشر بوده و بشریّت را به کمال واقعی و سرمنزل مقصود هدایت می‌کند- را در عصر با شکوه ظهور به صورتی شیوا و خلاصه بیان نموده اند تشکر فراوان دارم. حقا استفاده نمودم

پاسخ : بسمه تعالی
سلام علیکم
مقاله مزبور ظاهرا مربوط به پانزده سال پیش است. ایشان مباحث مفصلی در مورد آیات مهدویت دارند که نکات بدیع و جدید و دقیقی را در آن مطرح نموده اند که در همین سایت موجود است. ضمنا کتابی از ایشان به نام گفتارهای مهدوی چاپ شده است که می توانید در همین سایت آن را ملاحظه کنید.
موفق باشید.
درس : بررسی فقهی موضوع «تکثیر و تنظیم جمعیت» (جلسه 0) تاریخ : 1392/9/9
سوال : با سلام و احترام مقاله بسیار عالی و قابل استفاده در موضوع پایان نامه بنده بود

پاسخ : سلام علیکم
بابت این موضوع خدا را شاکریم .
درس : بحث برائت (جلسه 4) تاریخ : 1392/7/8
سوال : با سلام وخسته نباشید
مباحث بسیار عالی وبا بیانی خیلی روان و فهم آسان، ارائه شده است.من از شما سپاسگزاری می کنم.

سوال: آیا درست است که حکمی که از روایات بدست می آید، به یک معنا حکم واقعی وبه یک معنا حکم ظاهری است؟؟؟؟
واقعی بودنش به این است که از ادله اربعه بدست آمده، و در مقابلش حکم ظاهری است که از اصول عملیه بدست می آید.

وظاهری بودنش به این است که چون در مقابل حکم لوح محفوظ است.

باتشکر


پاسخ : در بحث برائت جلسه 2 مفصل در مورد تقسیم حکم به ظاهری و واقعی بحث شد و نتیجه این شد که این تقسیم اساس ندارد و شارع فقط یک حکم دارد که همان حکم دارد که همان حکم واقعی باشد و معنا ندارد که حکم ظاهری هم داشته باشد.
درس : مطلق و مشروط (جلسه 33) تاریخ : 1392/7/1
سوال : سلام علیکم.
بنده یکی از اساتید سطح حوزه هستم.
امسال در شروع مباحث، طلاب را برای مطالعه و تحقیق بیشتر، به سایت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل ارجاع دادم.
اما متاسفانه وقتی دوستان مراجعه کردند و خودم هم مراجعه کردم، دیدیم اغلب مباحث و دروس به صورت صوتی است و متن ندارد.
همانند تمام مباحث مقدمه واجب - مطلق و مقید - معلق و منجز - مبحث اجتهاد و تقلید و ....
واقعا از این بابت متاثر شدم.
چون در مباحث گذشته، واقعا از متون و مباحث حضرت استاد مستفیض میشدیم اما متاسفانه دیدم بسیاری از مباحث خالی از متن و فقط صوت است.
از حضرت استاد استدعا داریم مساعدت لازم را در گذاشتن متون دروس مبذول فرمایند.
خداوند سایه ایشان را مستدام بدارد.

پاسخ : سلام علیکم
دروس بدون متن در حال تایپ هستند و به مرور در سایت منعکس می شود. از لطف نظر شما هم سپاسگزاریم
درس : مکاسب/ خیارات (جلسه 7) تاریخ : 1392/5/23
سوال : با توجه به اينكه اينجانب دانشجوي كارشاسي ارشد حقوق خصوصي هستم به اين بخش نياز دارم. با تشكر

پاسخ : ضمن پوزش از شما، این مباحث فقط به صورت صوت موجود است.
برای دریافت صوت درس، روی آیکون صوت، بالای صفحه کلیک کنید
درس : اجتهاد و تقلید (جلسه 5) تاریخ : 1392/5/4
سوال : انجه از ادله بدست می اید وجوب طریقی وغیری است نه نفسی

پاسخ : کلمه علیکم ظهور در الزام دارد. هم چنین واجبات نفسیه بر مخالفتش عقاب است و در این حدیث هم عقاب مترتب شرط است چون خداوند در روز قیامت بر کسی که تفقه در دین نداشته باشد نظر نخواهد کرد.
درس : بيع ومعاطات (جلسه 76) تاریخ : 1392/4/27
سوال : بسم الله الراحمن الرحیم . با سلام . امیر هواشمی هستم وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی . برای پایان نامه ام که موضوع آن بررسی تطبیقی اقاله در حقوق ایران،‌انگلیس ، آمریکا و حقوق اسلامی هستم و همچنین در دیگر تحقیقات حقوقی خود از درسهای استاد حضرت آیه الله فاضل لنکرانی بسیار استفاده نمودم و حقوق استادی ایشان بر ذمه اینجانب ثابت گردید. فجزاکم الله و خیر الجزا.
ضمنا محل کار و سکونت و تحصیل من در تهران و اهواز می باشد.

پاسخ : سلام علیکم
از لطف شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.

نکاح  -  جلسه 24 ( بازدید : 6465)

  تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388

بررسی آیه 221 بقره پیرامون نکاح
 
ادامه...

مكاسب محرمه / بررسي روايت تحف العقول  -  جلسه 1 ( بازدید : 3801)

  فقه » خارج فقه » مکاسب محرمه - قسمت اول 1384

علت انتخاب مکاسب شیخ (ره) از طرف استاد معظم برای تدریس
 
ادامه...

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1)  -  جلسه 19 ( بازدید : 3768)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1)
 
ادامه...

مكاسب/ خيارات  -  جلسه 1 ( بازدید : 3338)

  فقه » سطح عالی » خیارات (فقط صوتي)

معنای لغوی و اصطلاحی خیار و اقسام خیار
 
ادامه...

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2)  -  جلسه 20 ( بازدید : 3260)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2)
 
ادامه...

بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال  -  جلسه 18 ( بازدید : 2842)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال
 
ادامه...

استصحاب  -  جلسه 27 ( بازدید : 2639)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92ـ91

بیان شد یکی از شرایط استصحاب اینست که شک فعلیّت داشته باشد. به این معنا که شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند. به دنبال این مطلب دو فرع را مرحوم شیخ ذکر کردند
 
ادامه...

نکاح  -  جلسه 7 ( بازدید : 2569)

  تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388

بررسی آیه‌ی 33 سوره‌ی نور در مورد نکاح
 
ادامه...

استصحاب  -  جلسه 11 ( بازدید : 2557)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92ـ91

از مباحثی که در شروع بحث استصحاب باید مطرح شود فرق میان قواعد ثلاث است، بین استصحاب و قاعده یقین چه فرقی است؟
 
ادامه...

مفاهیم  -  جلسه 1 ( بازدید : 2433)

  اصول فقه » خارج اصول » مفاهیم 1384

تعریف مفهوم و فرق آن با منطوق
 
ادامه...

بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال  -  جلسه 11 ( بازدید : 2406)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال
 
ادامه...

مفاهیم  -  جلسه 18 ( بازدید : 2398)

  اصول فقه » خارج اصول » مفاهیم 1384

تنبیه سوم: تداخل اسباب در جملاتی که شرط متعدد و جزاء واحد است
آيا بحث تداخل اسباب مبتني بر بحث مفاهيم است؟
تداخل اسباب يا تداخل مسبّبات؟
نزاع در تداخل اسباب در چه فرضي است؟
فرض نزاع در صورت فقدان دليل خاص؟
 
ادامه...

بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب اسلامي  -  جلسه 16 ( بازدید : 2385)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب اسلامي
 
ادامه...

دروس بیع - شرائط متعاقدین  -  جلسه 1 ( بازدید : 2372)

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 6- 1391 (شرایط متعاقدین)

شرط دوم متعاقدین؛ عقل است، یعنی اگر یکی از متعاقدین و یا هر دو دیوانه باشد، بیع صحیح نخواهد بود.
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب  -  جلسه 105 ( بازدید : 2304)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه اول تا چهارم) 93ـ92

ادامه بحث استصحاب زمانیات
اقسام شبهات متصوره در قسم دوم زمانیات
بررسی جریان استصحاب در هرکدام از موارد شبهه
دیدگاه محقق نائینی در شبهات حکمیه
اشکال دوم به تفصیل مرحوم شیخ و محقق آخوند
جواب استاد معظم به اشکال دوم
 
ادامه...

شروع کلاسها در سال تحصيلي 95ـ 94 : سه شنبه 24ـ 6 ـ 94

*******************

برنامه درس خارج حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در سال تحصیلي 95ـ 94


درس خارج اصول

«تنبيهات استصحاب (تنبيه يازدهم؛ أصالة تأخر الحادث)»
مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 23
زمان: ساعت 8 صبح
*******************

درس خارج فقه

کتاب البيع «شروط العوضين»
[بر اساس متن تحریر الوسیلة امام خمینی(قده)]

مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 20
زمان: ساعت 9 صبح
*********************

سلسله مباحث ماه مبارک رمضان

ادامه بحث «صلاة مسافر»
از متن تحريرالوسيلة امام خميني(ره)
زمان: از روز  ......... مصادف با .......... ماه مبارک رمضان - ساعت 12 رسمي
مکان: سه راه بازار، جنب پاساژ حضرت موسي بن جعفر(ع)، دفتر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قده)
تعداد دروس: 4,220
تعداد بازدید: 2,536,408
آخرین بروزرسانی: 4 خرداد 18:20