پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی   »   بخش دروس

صلاة المسافر  -  جلسه 54

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه مناقشه بر اقوال وارده درباره فحص در شبهات موضوعیه
بررسی مساله ششم صلاة المسافر درباره نحوه اثبات مسافت شرعی
بحث اول: بررسی طرق فحص در اثبات مسافت در مساله ششم
تبیین نظریه محقق نایینی(ره) و اصفهانی(ره) در مقام
بیان نظرات مختار. بحث دوم بررسی مساله مهم کفایت حد مسافت با خبر عدل واحد در سال آتی ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 53

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

نتیجه بررسی ادله قائلین به وجوب و عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه
مناقشه بر اقوال وارده درباره فحص در شبهات موضوعیه
تایید نظریه مشهور از منظر مختار
پذیرش دلیل سوم شیخ انصاری(ره) بر وجوب فحص
تببین نظر نهایی در مساله پنجم کتاب العروة الوثقی
بیان نظرات مختار ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 52

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر درباره در شک در تحقق مسافت شرعی
ادامه بررسی دلیل دوم بر وجوب فحص در شبهات موضوعیه
بررسی دو مناقشه بر دلیل دوم
مناقشه بر اشکالات محقق بروجردی
بیان نظرات مختار ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 51

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر درباره در شک در تحقق مسافت شرعی
بررسی یک سوال درباره وجوب یا عدم وجوب فحص و اختبار در شبهات موضوعیه
بررسی لزوم فحص در شبهات موضوعیه از منظر مشهور ضمن دو مطلب
بیان نظرات مختار ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 50

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر درباره شک در تحقق مسافت شرعی و لزوم یا عدم لزوم فحص و اختبار در شبهات موضوعیه
تبیین ادله قائلین به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه و بررسی کلمات فقها در این باره
پذیرش نظر امام خمینی و محقق لنکرانی در مقام
بیان نظرات مختار ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 49

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر درباره در شک در تحقق مسافت شرعی
بررسی یک سوال درباره وجوب یا عدم وجوب فحص و اختبار در شبهات موضوعیه
بررسی لزوم فحص در شبهات موضوعیه از منظر مشهور ضمن دو مطلب
تبیین هشت مورد از موارد وجوب فحص در شبهات موضوعیه و سه مورد از موارد وجوب ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 48

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیلة
تبیین دو قول در شک در تحقق مسافت شرعی
تبیین مناقشه محقق بروجردی(ره) در جریان استصحاب عدم ازلی و تایید آن از منظر مختار
تبیین مستند چهارم نسبت به فتوای بقی علی التمام
بیان نظرات مختار ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 47

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیلة
تبیین دو قول در شک در تحقق مسافت شرعی
تبیین مناقشه محقق بروجردی(ره) در جریان استصحاب عدم تحقق مسافت شرعی و تایید آن از منظر مختار
تبیین نظر برخی از محققین در مورد استصحاب در مقام ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 46

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

یادآوری مباحث گذشته
بررسی اجمالی مساله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیلة یا بررسی یک شبهه موضوعی
تبیین فروع سه مساله سوم، هفتم و دهم از کتاب العروة الوثقی
بررسی تفصیلی فروع مساله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیلة ضمن تبیین دلیل مساله ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 45

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیلة درباره محاسبه مبدا مسافت
بررسی دلیل چهارم صاحب جواهر(ره) دال بر احتیاط وجوبی ضمن تبیین چند مصداق
تبیین وجوه احتیاط وجوبی ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 44

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیلة درباره محاسبه مبدا مسافت
بررسی اقوال درباره بلد معتدل و متسع
یادآوری مستندات محقق خویی درباره مبدا مسافت
بیان نظرات مختار ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 43

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله درباره محاسبه مبدا مسافت
بررسی اقوال درباره بلد معتدل و متسع
یادآوری مستندات محقق خوییی درباره مبدا مسافت
بیان نظرات مختار ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 42

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله درباره محاسبه مبدا مسافت
تبیین مجدد مستند قول مشهور
تبیین قول پنجم یا نظر تحقیق شده ضمن دو نکته
مناقشه بر نظریه محقق بروجردی، خویی و فاضل سبزواری در مقام
تبیین موید نظر تحقیقی
بررسی چند مطلب درباره بلد کبیره و غیر کبیره
بررسی مطلب اول یا تاریخچه بلاد کبیره و غیر کبیره
بیان نظرات مختار. ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 41

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

بررسی مساله سوم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله ضمن سه صورت
بررسی مساله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله درباره محاسبه مبدا مسافت
تبیین نظریه امام خمینی(ره) درباره محاسبه مبدا مسافت
بررسی دلائل مبداییت آخر البیت
تبیین نظریه محقق سبزواری(ره)درباره محاسبه مبدا مسافت
تبیین نظر مشهور در مقام
تبیین نظر متبادر عرفی از عنوان سافر
بررسی دلائل محقق سبزواری و حکیم در مقام
بیان نظرات مختار. ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 40

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

یادآوری: ادامه بررسی مساله اول صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله؛
بررسی اجمالی چند روایت از ابواب صلاة المسافر دال بر فرسخ و میل خراسانی؛
تبیین نظر مختار درباره روایات باب دوم و عدم تعارض آن با روایات یک میل چهار هزار ذراع؛ ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 39

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

یادآوری: ادامه بررسی مساله اول صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله ضمن دو نکته درباره مقصود از ذراع؛
تبیین دو قرینه مهم درباره مقصود از ذراع از منظر مختار؛
مناقشه بر نظریه محقق خویی و فاضل نراقی< از منظر مختار؛ به خاطر اختلاف ملاک، ارجاع اندازه ذراع به عرف، عدم انضباط را بیشتر می­کند. ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 38

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

مناقشه بر نظر امام خمینی(ره) و تبیین نظر روایات درباره ذراع از منظر مختار؛
بررسی دو جواب محقق بروجردی و خویی؛
بررسی نظر معتمد محقق بروجردی(ره) درباره ذراع اسود؛
سه مناقشه بر جواب محقق بروجردی(ره) از منظر مختار؛
بررسی نظریه محقق خویی(ره) درباره دو استعمال درباره میل؛
عدم تبیین وجه اختلاف بین فقها و هیویین در کلام محقق خویی(ره) ادامه...
 

صلاة المسافر  -  جلسه 37

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

یادآوری تبیین چهار نکته از دروس سنوات قبل؛
بررسی مسئله اول کتاب تحریر الوسیلة: تبیین منظور از فرسخ، میل، ذراع، انگشت و جو از منظر امام خمینی(ره)
بررسی یک سؤال بنابر مبنای ثمانیة فراسخ در حد مسافت؛ آیا فرسخ امری شرعی است یا عرفی؟
بررسی سه عنوان فرسخ، میل و ذراع؛ ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 117

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
صحیحه «ابو عبیده حذاء»
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
دیدگاه برگزیده درباره روایت ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 118

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

ادامه کلام مرحوم آخوند در تنبیه دهم
مثال های بحث
مثال اوّل
مثال دوم
مثال سوم
نقد استاد معظم
نقد استاد معظم بر مرحوم اصفهانی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 116

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه محقق نائینی
دیدگاه مرحوم اصفهانی و صاحب جواهر درباره روایت
ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی و صاحب جواهر
ارزیابی اشکال مرحوم امام ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 117

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

اشکال استاد معظم بر مرحوم آخوند
جمع بندی استاد معظم
تحقیق مسئله
تنبیه دهم ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 115

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلالت صحیحه «محمد بن قیس» بر کاشفیت
برداشت فقهاء از این روایت
دلالت موثقه سماعه بر مملوک نشدن ولد حرّ
بیان یک نکته
برداشت محقق اصفهانی از روایت «محمد بن قیس» ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 116

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

مروری بر جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم امام
دیدگاه استاد معظم
نقدی بر حق الطاعة ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 115

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

مروری بر جلسه گذشته
مطلب دوم در کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم اصفهانی در اثر بودن استحقاق
اشکال استاد معظم بر مرحوم اصفهانی
اشکال حضرت امام بر مرحوم آخوند ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 114

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه ای از جلسه گذشته
دیدگاه اصفهانی
مطلب اول
مطلب دوم ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 114

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

دیدگاه شیخ انصاری درباره قاعده اولیه
دیدگاه برگزیده در مسأله و ردّ استصحاب
بیان دو پاسخ از ردّ استصحاب و اشکال بر آن‌ها
بررسی دیدگاه مرحوم سید یزدی در مسأله
روایتی از امام کاظم (علیه السلام) به مناسبت شهادت حضرت ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 113

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
اولین دلیل بر کشف؛ سیره عقلاء
دلیل دوم بر کشف؛ عمومات
بررسی استصحاب برای اثبات ناقلیت ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 112

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
ارزیابی دیدگاه مرحوم امام
نکته‌ای درباره روش‌شناسی مرحوم امام ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 111

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

اشکال وارد بر محقق نائینی
اشکال نخست بر کلام محقق نائینی
اشکال دوم بر کلام محقق نائینی
جمع‌بندی مباحث
بررسی یک مثال در کلمات محقق نائینی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 113

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه مباحث گذشته
نظر استاد معظم در محوریت اصل مثبت(ذات اثر یا مستصحب)
دیدگاه مرحوم آخوند
کلام مرحوم خوئی
اشکال استاد معظم بر مرحوم خوئی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 110

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بررسی محور اول کلام محقق نائینی (تفکیک واقعی)
بررسی محور دوم کلام محقق نائینی (فرق بین اجازه و قبض)
بررسی محور سوم کلام محقق نائینی (تفاوت انواع قبض)
بررسی چهارمین محور کلام محقق نائینی (جمع بین متنافیین) ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 112

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

مطلب سوم مرحوم آخوند
اشکال مرحوم خوئی و حضرت استاد بر مرحوم آخوند
اشکال استاد (تهافت درکلام مرحوم آخوند) ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 111

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه ای از جلسه گذشته
نتیجه بر طبق مبنای استاد
بیان نکته ای از تنبیه هشتم (اشکال حضرت امام بر استصحاب عدم لابسیت)
اشکال استاد:
نکته ای از حضرت استاد در حل اصل مثبت
اشکال بر مبنای مرحوم خوئی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 109

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بررسی محور اول کلام محقق نائینی
بیان یک مطلب در کلمات محقق نائینی
بررسی اشکال دیگر مرحوم امام بر محقق نائینی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 110

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه ای از جلسه گذشته
اشکال استاد بر مرحوم خوئی
اشکال به کلام مرحوم امام
اشکال استاد
خاطره از امام و برگشتن ایشان از این مبنی
دو دلیل بر مجعول نبودن این گونه تعابیر ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 108

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
دهمین اشکال مرحوم امام بر مطلب پنجم محقق نائینی
اشکال یازدهم مرحوم امام (تکمله اشکال دهم)
عبارت محقق نائینی در منیه الطالب
کلام پایانی مرحوم امام در اشکال دهم ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 107

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دو مثال در کلمات محقق نائینی
اشکالات مرحوم امام بر مطلب پنجم محقق نائینی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 109

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

تبیین نظریه مرحوم امام
اشکال استاد بر نظریه مرحوم امام
ادامه کلام مرحوم امام
نظر مرحوم والد استاد در مورد قلم امام ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 106

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

اشکال دوم مرحوم امام بر محقق نائینی
اشکال سوم مرحوم امام
اشکال چهارم مرحوم امام
اشکال پنجم مرحوم امام بر محقق نائینی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 108

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه مباحث گذشته
جمع بندی
نظر استاد ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 107

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه قبل
ادامه کلام مرحوم خوئی
قسمت اوّل
اشکال استاد
قسمت دوم
اشکال استاد
قسمت سوم
نظر استاد نسبت به قسمت سوم ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 105

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
اشکالات مرحوم امام بر دیدگاه محقق نائینی
ادامه اشکال نخست مرحوم امام؛ مراد، تفکیک تعبدی باشد ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 106

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه درس گذشته
بررسی اشکالات بحث
اشکال اول مرحوم آخوند
کلام مرحوم خوئی
کلام مرحوم امام ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 104

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

اشکالات مرحوم امام بر دیدگاه محقق نائینی
توضیح اشکال نخست مرحوم امام
اشکال اول مرحوم امام بر محقق نائینی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 103

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بیان امام خمینی در تبیین دیدگاه محقق نائینی
تفاوت کشف حقیقی و کشف حکمی
مثال‌های محقق نائینی برای تبیین دیدگاه خود
اشکال محقق نائینی در منیة الطالب بر دیدگاه استاد خود
عبارت محقق نائینی در المکاسب و البیع ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 105

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
تحقیق در مسأله
امام هادی (علیه السلام) و اهمیت زمانه ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 104

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم خوئی
بررسی کلام مرحوم خوئی و امام خمینی
دیدگاه مرحوم اصفهانی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 103

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم امام و مرحوم خوئی
دیدگاه مرحوم آخوند و بررسی آن ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 102

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
خلاصه ای از دیدگاه مرحوم آخوند
خلاصه کلام مرحوم خوئی
دیدگاه امام خمینی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 102

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
اشکال مرحوم امام بر دیدگاه محقق خویی
ارزیابی دیدگاه محقق نائینی در کلمات مرحوم امام
بررسی کشف حکمی صوری (دیدگاه محقق نائینی)
چند کلمه درباره حوادث یمن ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 101

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
اشکالی بر کلام محقق خویی
دیدگاه مرحوم امام خمینی در مسأله ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 100

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی کلمات محقق خویی در کتاب مصباح الفقاهه
بررسی دیدگاه محقق خویی در کتاب محاضرات
اشکالات محقق خویی بر دیدگاه برگزیده خود
پاسخ اشکالات محقق خویی در کتاب محاضرات
اشکالی بر پاسخ محقق خویی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 101

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
ادامه کلام شیخ انصاری
کلام مرحوم آخوند
بررسی کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم خوئی
بررسی اشکال مرحوم خوئی
بحث اخلاقی
حرص نسبت به دنیا
حسادت ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 100

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم خوئی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 99

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ادامه پاسخ دوم محقق خویی از اشکال
کلام مرحوم شهید غروی در التنقیح ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 98

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام محقق خویی
اشکالی بر کلام محقق خویی
پاسخ محقق خویی از اشکال ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 99

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
کلام مرحوم شیخ حسین حلی
اشکال مرحوم محقق اصفهانی
اشکال مرحوم خوئی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 98

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
موارد استثناء در کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم مشکینی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 97

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بیان چند نکته درباره کلام محقق خویی
دو اشکال بر کلمات محقق خویی
جمع‌بندی بحث ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 96

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
دو نکته در کلمات محقق خویی
اشکال محقق نائینی در مسأله
پاسخ محقق خویی از اشکال مرحوم نائینی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 97

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه ای از جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم نائینی
اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی
بررسی کلام امام خمینی
استثناء دوم در کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم مشکینی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 95

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی کلام محقق نائینی
دیدگاه محقق خویی درباره کشف حقیقی شرطی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 96

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

دیدگاه امام خمینی در رابطه با مثال اول شیخ انصاری
دیدگاه والد معظم
بررسی کلام مرحوم امام خمینی
دیدگاه امام خمینی در رابطه با مثال دوم شیخ انصاری
بحث اخلاقی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 94

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

نکاتی درباره عظمت مرحوم شیخ انصاری (سالروز رحلت ایشان)
خلاصه بحث گذشته
کلام محقق نائینی درباره کشف حقیقی شرطی (مشهوری) ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 95

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

استثناء مرحوم شیخ در عدم حجیت اصل مثبت
کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم عراقی
کلام مرحوم خوئی
بررسی کلام مرحوم خوئد ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 93

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
قول سوم؛ کشف حقیقی تامّ
کلام محقق نائینی در توجیه کلام محقق ثانی و شهید ثانی
قول پنجم در کشف؛ کشف حقیقی شرطی
کلام محقق نائینی در بیان دلیل سوم کاشفی‌ها ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 94

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
اول: تحدید موضوع
دوم: تبیین مفهومی موضوع
سوم: وجود موضوع
کلام مرحوم سید
بررسی کلام مرحوم سید و آیت الله مکارم شیرازی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 93

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
فقاهت و تعیین موضوع
بررسی جواب آیت الله جوادی آملی
چند نکته به مناسبت فوت آیت الله کریمی قمی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 92

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
قول سوم؛ کشف حقیقی دهری
ارزیابی قول سوم
قول چهارم؛ کشف حقیقی مشهوری ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 92

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
کلام مرحوم نراقی
کلام مرحوم بجنوردی در قواعد الفقهیه
بررسی کلام مرحوم بجنوردی
نکاتی در رابطه با شخصیت حضرت زهرا(سلام الله علیها) ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 91

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
لزوم و عدم لزوم مراجعه به عرف در موضوعات مستنبطه عرفیه
بررسی مسأله مرگ مغزی
مسأله خون در تخم مرغ
جمع بندی بحث ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 91

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
دو مطلب عمده در معانی کاشفیت و ناقلیت
ارزیابی دیدگاه محقق رشتی توسط محقق نائینی
بررسی دیدگاه قائلین به تعقب اجازه
دیدگاه محقق خویی در ردّ نظریه تعقب اجازه
ارزیابی دو پاسخ محقق نائینی
نکته اخلاقی به مناسبت شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 90

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

بیان محقق نائینی در اقسام کشف حکمی
بیان محقق یزدی در اقسام کشف حکمی ادامه...
 

بحث اخلاقي: حائل شدن خدا بين انسان و قلبش   -  جلسه 23

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقي: حائل شدن خدا بين انسان و قلبش (93/12/20) ادامه...
 

بحث اخلاقي: مذمّت تکبر و آثار سوء آن  -  جلسه 22

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقي: مذمّت تکبر و آثار سوء آن (93/11/15) ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 90

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
بررسی استفتاء سن تمییز ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 89

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام محقق یزدی
صورت پنجم از کشف؛ کشف حقیقی شرطی
صورت ششم؛ کشف حقیقی دهری
بحث اخلاقی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 89

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

فقیه و تشخیص موضوع
کلام صاحب جواهر
کلام مرحوم سید یزدی
کلام مرحوم بروجردی و خوئی
کلام مرحوم نائینی
بیان دیدگاه مختار ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 88

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

دیدگاه امام خمینی در مراد از عرف
امام خمینی: کفایت تسامحات عرفی در بعضی موارد
دایره دخالت عقل و عرف
ادامه کلام امام خمینی در مسأله ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 88

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
منشأ احتمالات قول به کشف
بیان احتمالات کاشفیت در کلام محقق یزدی
احتمال چهارم در کشف؛ کشف حقیقی تعقّبی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 87

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

اشکالات کلام محقق اصفهانی
جمع‌بندی اشکالات محقق اصفهانی
بیان محقق یزدی در اقسام کشف ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 86

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
پاسخ محقق اصفهانی از قسمت دوم کلام مرحوم آخوند
اشکالات مرحوم امام بر کلام محقق اصفهانی
ارزیابی کلمات محقق اصفهانی و مرحوم آخوند ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 87

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

بیان خلاصه ای از مباحث گذشته و چهار چوب بحث
دیدگاه مرحوم آشتیانی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 86

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

جمع بندی مباحث گذشته
فرق بین عرف عام و بنای عقلاء
دیدگاه مرحوم آملی و محقق همدانی
دیدگاه مختار در مسأله ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 85

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
نمونه هایی که در تعیین مصداق، مجالی برای عقل نیست: 1. غناء
نمونه هایی که در تعیین مصداق، مجالی برای عقل نیست: 2. مسکر
نمونه هایی که در تعیین مصداق، مجالی برای عقل نیست: 3. مدعی و منکر
نمونه هایی که در تعیین مصداق، مجالی برای عقل نیست: 4. دم
خارج بودن بحث تحدیدات شرعی از محل بحث ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 85

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام محقق اصفهانی
پاسخ محقق اصفهانی از اشکال مرحوم آخوند ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 84

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
کلام مرحوم آخوند در مسأله
پاسخ محقق اصفهانی از کلام مرحوم آخوند ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 83

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بررسی کلام محقق اصفهانی
توضیح محقق اصفهانی بر کلامی از مرحوم آخوند ادامه...
 

بحث اخلاقي: صفات عاقل و صفات جاهل  -  جلسه 21

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقي: صفات عاقل و صفات جاهل (1391/03/10) ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 82

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی پاسخ سوم مرحوم شیخ
توضیحی از محقق اصفهانی
جمع‌بندی مباحث ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 84

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
بیان مدعای نخست و مهم‌ترین دلیل آن
بیان مدعای و دلیل قول دوم
بررسی قول دوم
مؤید نخست بر مدعا
مؤید دوم بر مدعا ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 83

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
بررسی مهم ترین دلیل قائلین به عدم دخالت عرف در تطبیق مفهوم
تفاوت بین عرف دقیق و عقل ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 82

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

بررسی مقدار اعتبار رجوع به عرف
بحث نخست: بررسی مرجعیت عرف در مفاهیم و مصادیق (قول نخست)
دیدگاه دوم
بررسی ادله دیدگاه دوم ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 81

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
تسامحات عرفیه در فقه
جواب مرحوم آخوند به مرحوم کوه‌کمری
دیدگاه امام خمینی ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 80

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه از جلسه گذشته
نکته اول در مورد کلام مرحوم خوئی
نکته دوم در مورد کلام مرحوم خوئی
استثناء در اصل مثبت
کلام مرحوم آخوند در کفایه
کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 79

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
اشکال دوم شیخ انصاری بر کلام صاحب فصول
کلام مرحوم خوئی
مطلب دوم در کلام مرحوم خوئی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 81

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دلیل دوم مرحوم شیخ
اشکال سوم مرحوم شیخ بر دلیل دوم کاشفی‌ها
توضیح محقق اصفهانی در اشکال سوم مرحوم شیخ
کلام مرحوم سید یزدی ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 80

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
توضیح محقق اصفهانی درباره کلام مرحوم شیخ
ارزیابی کلام محقق اصفهانی
اشکال محقق اصفهانی بر پاسخ دوم شیخ انصاری ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 79

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
توضیح عبارت «و بتقریر آخر» در کلام شیخ انصاری
اشکال مرحوم سید یزدی بر عبارت «بتقریر آخر»
توضیح محقق اصفهانی درباره عبارت «و بتقریر آخر»
ارزیابی عبارت مرحوم شیخ انصاری
پاسخ دوم مرحوم شیخ به دلیل دوم کاشفی‌ها ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 78

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93

خلاصه جلسه گذشته
بررسی تعارض
توضیح مرحوم آشتیانی در رابطه با کلام صاحب فصول
توضیح مرحوم سید یزدی در رابطه با کلام صاحب فصول
توضیح مرحوم ایروانی در رابطه با کلام صاحب فصول ادامه...
 
عناوین دروس سوره آیه شماره جلسات
درس : بیع فضولی (جلسه 78) تاریخ : 1392/3/28
سوال : با سلام خدمت مرجع عالیقدر شیعه .جهت تحقیق و نوشتن پایان نامه ارشد نیاز به مطالبی درباره بیع فضولی دارم .ممنون میشم که بتوانم از بیانات آن مرجع عالیقدر استفاده نمایم . با تشکر

پاسخ : سلام علیکم.
بحث بیع فضولی بر اساس کتاب مکاسب، توسط حضرت استاد، در اینجا فقط به صورت صوت موجود است:
http://www.fazellankarani.com/persian/lesson/2744/
و بحث خارج بیع فضولی، إن شاء الله از مباحث خارج سال آینده ایشان خواهد بود.
درس : استصحاب (جلسه 27) تاریخ : 1392/2/29
سوال : با تشکر از سایت بسیار خوبتان
انصافا نحوه ی بیان مطالب آیت الله محمد جواد فاضل بسیار بسیار عالی است من برای فهم مسائل اصولی هر موقع با مشکلی مواجه میشم و به اینترنت مراجعه میکنم بهترین سایتی که پیدا میکنم همین سایته!

پاسخ : از لطف شما سپاسگزارم . موفق باشید
درس : اجتهاد و تقلید (جلسه 19) تاریخ : 1392/2/28
سوال : با سلام چرا جلسات 8 تا 19 (8جلسه) روی سایت نیست؟مورد نیاز است برای تهیه آن چه راهی هست؟

پاسخ : سلام علیکم. متاسفانه فایل این دروس موجود نیست. با تشکر
درس : قاعده علی الید (جلسه 23) تاریخ : 1392/1/21
سوال : با عرض سلام و احترام خدمت محضر آيت الله لنکراني
بي آنکه، در گفتار پيرامون معناي «ضمان» در قاعده ي ما يضمن گام بنهم، از محضر شما پرسشي دارم با اين گفتار که؛ انگار نماييم، کسي برآن است جامي نقره‌‌اي را که گمان مي‌‌‌نمايد، «عتيقه» به شمار مي‌‌‌آيد، به ديگري در برابر20 ميليون تومان بفروشد- البته، بر اين پايه که فروش کالاي عتيقه از سوي حکومت بازداشته نشده است-.
اکنون، بانگاريم که بر پايه‌‌ي قانون، کالايي عتيقه به شمار مي آيد که پيشينه اي 100 ساله داشته باشد و گرنه، کالا عتيقه نخواهد بود. اکنون، دو سوي اين پيمان بدون داشتن آگاهي از اين قانون پيمان مي بندند و پس از چندي روشن مي گردد که کالاي فروخته شده داراي پيشينه ي 80 ساله بوده و از اين روي، عتيقه به شمار نمي آمده است و بدين‌‌سان، ارزش راستين آن به راستي ارزش جنس آن بوده است يعني، 5000 تومان.
حال، بي گمان، اين پيمان باطل بوده و دو سوي پيمان بر پايه ي قاعده ي «مايضمن» پايبند به بازگرداندن دو عوض خواهند بود. از اين روي، فروشنده پايبند به بازگرداندن مبلغ 20 ميليون تومان است ولي، خريدار چه چيزي بايد بدهد؟ آيا بازگرداندن جام به عنوان عوض قراردادي بس بوده يا اينکه، بايد عوض راستين داده شود که از اين روي، چنين رويدادي را بايد به مانند تلف کالا شمرد و فرض نمود که اگر کالا عتيقه بود، چه ارزشي داشت و خريدار را پايبند به دادن عوض واقعي به فروشنده نمود؟
چنين، پيماني مي تواند نمونه ي امروزي نيز داشته باشد که برجسته ترين آن درباره ي حقوق مالکيّت فکري است. براي نمونه، کسي با اين انديشه که داراي برگه ي اختراعي قانوني بوده، آن را در برابر مبلغ 100 ميليون تومان به ديگري مي فروشد و سپس، روشن مي گردد که به دليل نداشتن برخي از شرايط بايسته براي صدور گواهي اختراع، برگه ي اختراع بي اعتبار بوده است. اکنون، آيا خريدار بايد به فروشنده تنها عوض قراردادي يعني، برگه ي اختراع را که موضوع قرارداد بوده است، بازگرداند يا اينکه، عوض راستين را که به ناگزير، بايد بر پايه ي فرض درستي قرارداد ارزيابي گردد؟
چنانچه باور به دادن عوض راستين باشيم، برآيند هر دو نمونه ي بالا اين مي شود که فروشنده براي دريافت چيزي سزاوار مي گردد که اصلاً هستشي نداشته است؛ يکي براي دريافت ارزش برابري با جام عتيقه و ديگري، برگه‌‌‌ي اختراع قانوني.
با سپاس از پاسخ گويي شما

پاسخ : سلام علیکم
در فرض سوال مشتری می تواند معامله را فسخ کند و پول خود را مسترد و در مقابل عین همان جامی را که دریافت نموده برگرداند و این که فرمودید چنین رویدادی را باید به انند تلف کالا شمرد و در نتیجه مساله عوض واقعی مطرح شود مطلب صحیحی نیست زیرا در این معامله شرط مشتری این است که کالا عتیقه باشد حال که خلاف آن محقق شده است خیار تخلف شرط دارد و چون عین مال گرفته شده از بایع موجود است باید همان را برگرداند و اگر در همین فرض این جام واقعا معدوم شود و از بین برود باز مسلم باید قیمت واقعی آن که همان پنج هزار تومان است را پس دهد.
درس : دروس بیع - شرائط متعاقدین (جلسه 1) تاریخ : 1392/1/8
سوال : به نام خدا و با سلام و تشکر از حضرت آیت الله لنکرانی(حفظه الله) و سپاس بخاطر این که این گونه مباحث در اختیار روحانیون شهرستانی که دسترسی حضوری به علمای قم ندارند قرار داده‌‌اید این بحث دو مرتبه خواندم وهم صدای مبارک حضرت آیت الله لنکرانی گوش دادم وخلاصه برداری کردم انصافا مطالب جالبی در مورد بیع صبی بیان فرمودند.
س:اگر بیع صبی ممیز مطلقا باطل است پس چرا در روایات وفتاوای فقها هبه وعتق و وصیت وطلاق وامامت صبی عاقل که سن او به ده سال رسیده صحیح شمرده شده است فرق این امور وبیع چیست؟
با تشکر : دکتر علی اکبرعارف
مدرس رسمی پایه 6-1مدرسه علمیه صالحیه کازرون

پاسخ : با سلام و تحيت. از ادله بطلان بيع صبي استفاده مي‌‌شود، اما اين منافاتي ندارد که همين ادله مانند حديث رفع القلم با برخي موارد تخصيص بخورد و آنچه را که ذکر فرموديد در حقيقت مخصّص حديث رفع القلم است و شايد علت فرق اين امور و بيع آن باشد که بيع اهميت ويژه اي دارد و آثار مهمي بر آن مترتب است و اين امور در مقابل بيع از اهميت کمتري برخوردار است البته دليل اصلي فرق، ممکن است امر ديگري باشد که براي ما معلوم نباشد.
درس : بیع (جلسه 13) تاریخ : 1392/1/5
سوال : باسلام ، لطفا راجع به عبارت (مراد از موضوع در اينجا، آن اصطلاح اصولى، موضوع در مقابل متعلق نيست) و مناسبت حکم وموضوع توضیح وافی بفرمائید . باتشکر

پاسخ : برای مناسبت حکم و موضوع در درس بیع، شرائط متعاقدین جلسه 12، سال 91 مفصل مثال آورده شده است. همچنین می توانید به آیات الاحکام، حجاب، جلسه 27 سال 86 مراجعه نمایید.
درس : نظر مشهور نسب به لاتعاد (جلسه 11) تاریخ : 1391/12/19
سوال : سلام چطوری می توانم متن دروس مربوط به قاعده لاتعاد را دانلود کنم یا لطفا آنها را برایم ایمیل کنید با تشکر

پاسخ : سلام علیکم. با تشکر از شما. متاسفانه صوت این دروس از نوار پیاده نشده است. موفق باشید
درس : نسبت لا تعاد با اضطرار (جلسه 17) تاریخ : 1391/12/19
سوال : با سلام و تشکر از مطالب ارزشمندتان می خواستم درخواست کنم که فایل متنی دروس نیز در سایت قرار دهید تا بتوانیم مقالاتمان را مستند سازی کنیم با تشکر

پاسخ : سلام علیکم. با تشکر از شما. متاسفانه صوت این دروس از نوار پیاده نشده است. موفق باشید
درس : مكاسب محرمه / ميته (جلسه 94) تاریخ : 1391/12/15
سوال : با سلام در صورت امکان از علت مکروه دانستن نساجی توسط شهید اول در باب متاجر لمعه توضیحی ارائه فرمائید(علت مکروه بودن نساجی) جزاکم الله

پاسخ : شغل های مکروه کفن فروشی، قصابی، نساجی، حجامت گری و برده فروشی است. دلیل آن هم روایات است . (وسائل الشیعه، ج 17، ص 326)
درس : نکاح (جلسه 42) تاریخ : 1391/11/28
سوال : همانطور که استحضار داريد در خصوصِ ازالہ بکارت از طريق زناي به عنف در اينکه ارش البکاره و مهرالمثل پرداخت مي‌‌شود يا فقط مهرالمثل اختلاف نظر است.
سيد عبدالاعلي سبزواري در اين خصوص مي‌‌فرمايند: «در اين نظر که ارش البکاره داخل در مهر المثل باشد اشکال است زيرا موضوع و حکم ارش البکاره و مهر المثل تفاوت دارد»، حال سئوال بنده اين است که موضوع و حکم در اين عبارت مذکور چيست؟
به عبارت ديگر اولاً:موضوع ارش البکاه و موضوع مهرالمثل چيست؟
ثانياً: تفاوت حکم ارش البکاره و حکم مهرالمثل چيست؟
ثالثاً :آيا مي‌‌توان گفت موضوعِ ارش البکاره، ازالہ بکارت و موضوعِ مهرالمثل، وطي است و حکم نيز در اينجا منطبق با موضوع است؟

پاسخ : ظاهرا مقصود ایشان این است که موضوع مهر المثل عبارت است از: تمتع با زن با خصوصیات و ویژگی های عرفی و شانی که دارد از جمله بکارت.
اما مساله ارش بکارت موضوع آن است که کسی به طریق عنف و یا هر وسیله دیگری اختیارا یا اضطرارا بکارت دختری را زایل کند ولو مساله تمتع و استمتاع هم مطرح نباشد به عبارت دیگر در مهر المثل موضوع الاستمتاع من المرأة است اما در ارش البکارة موضوع ازالة البکارة بای جهة من دون فرق بین الاستمتاع و غیره است.
آری برخی از بزرگان می گویند در زنای به عنف چون این دو موضوع در فعل وطی اجتماع پیدا می کنند لذا ارش البکارة قهرا داخل در مهر المثل است .
درس : استصحاب (جلسه 46) تاریخ : 1391/11/14
سوال : باعرض سلام محضر مبارك آيت الله فاضل لنکرانی(دامت بركاته)؛
آيا نظريات اصولي يك طلبه كه به جاي حضور در درس خارج با محور قرار دادن كتابی مانند اصول مظفر(ازحيث اشتمال بر بحث هاي مختلف) و با رجوع به ادله اربعه وتحقيق در آراي بزرگان با تحقيق مختار اصولي خود را انتخاب مي‌‌كند بر خودشان حجت است؟

پاسخ :
سلام علیکم
کتاب اصول فقه مرحوم مظفر(رضوان الله علیه) اگرچه کتابی است جامع، لیکن روشن است که در تحقیقات اصولی کفایت نمی‌‌کند. برخی از آراء جدید و مهم که لازم است مجتهد بر آن اطلاع داشته باشد در این کتاب نیامده است.
و چون مجتهد باید در اصول، دارای مبنای محکمی باشد، لا محالة روی مختار اصولی این مقدار کافی نیست. البته نمی‌‌توان انکار کرد که در برخی موارد و به نحو موجبه جزئیه، کفایت می‌‌کند.
درس : استصحاب (جلسه 11) تاریخ : 1391/10/23
سوال : قوق العاده بود ممنون

درس : بحث ظن (جلسه 2) تاریخ : 1391/10/17
سوال : طبق حديث ثقلين؛ اگر الان بخواهم به عترت تمسک کنیم، عترت الان کجاست؟ شاید بتوانم توجيهاتي مانند رجوع به علماء بیان کنم، ولي براي خودم قانع کننده نيست، زيرا تمسک به حديث و يا عالم، تمسک به عترت نيست، و الا در حديث ذکر مي‌‌شد.

پاسخ : عترت؛ متمثّل درکلام یا فعل یا سکوت معصوم(علیه السلام) است و رجوع به علماء هرگز به عنوان رجوع بر عترت نیست و این عنوان منحصر به معصومین(علیهم السلام) است.
آری علماء؛ خصوصاً فقهاء، به اعتبار آگاهی برکلمات معصومین(ع) و نیز آشنائی تخصصی با قرآن کریم، در زمان غیبت تا حدی این خلاء را جبران می‌‌کنند.
تمسک به حدیث، چنانچه از نظر سند و دلالت و جهت دلالت مشکلی نداشته باشد، از مصادیق واضح عترت است و لذا در اصول؛ قول، فعل و سکوت معصوم(علیه السلام) را به عنوان حجت قرار داده‌‌اند.
درس : بحث ظن (جلسه 2) تاریخ : 1391/10/17
سوال : آیا شما هم مانند غالب فقها معتقد به حجيت ظن فقيه هستيد يا نه؟ با توجه به اين که ظن، مستند به صاحب ظن است نه شارع.

پاسخ : برحسب مباحث اصول فقه؛ ظنون خاصه یعنی ظنی که دلیل خاصی بر اعتبار آن وجود دارد، مانند: خبرواحد و... حجیت دارد.
به عبارت دیگر در منابع دینی، تبعیت از ظن، مورد نهی واقع شده است و به اصطلاح، قاعده اولی؛ حرمت عمل به ظن و گمان است؛ اما از این قاعده بر حسب ادله ای محکم؛ برخی از ظنون استثناء شده است.
درس : پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد (جلسه 0) تاریخ : 1391/10/6
سوال : من از دوستداران شما هستم

درس : جهاد ابتدایی (جلسه 12) تاریخ : 1391/10/3
سوال : به نام خدا. سلام علیکم. واقعا استفاده کردم. بسیار محققانه ودقیق بود. در پناه خدا باشید

درس : مكاسب محرمه/ تلقيح مصنوعي (جلسه 61) تاریخ : 1391/9/1
سوال : بنده دانشجو هستم ممنون ميشوم توضيح بفرماييد با إجراي «أماره فراش» چه تعارضي در «اصل حسن نيت» به وجود مي‌‌آيد؟و راه حل چيست؟

پاسخ : اگر مقصود از «اصل حسن نیت» همان «اصالة الصحة» باشد، باید گفت اساسا میان موضوع این اصل با «قاعدة الفراش» تفاوت وجود دارد. «أصالة الصحة» در مورد صحت فعلی است که از دیگری صادر شده است و به حسب ظاهر، محکوم به صحت است اما «الولد للفراش» در موردی است که نسبت به إلحاق کودک به صاحب فراش، یعنی زوج، شک وجود داشته باشد در این صورت باید ولد را ملحق به زوج نمود. بنابراین بین دو مورد اساسا تعارضی نیست. و نمی توان گفت که «الولد للفراش» بر خلاف «اصالة الصحة» است و یا بالعکس.
درس : مكاسب محرمه/ تلقيح مصنوعي (جلسه 20) تاریخ : 1391/9/1
سوال : بنده دانشجو هستم ممنون ميشوم توضيح بفرماييد با إجراي «أماره فراش» چه تعارضي در «اصل حسن نيت» به وجود مي‌‌آيد؟و راه حل چيست؟

پاسخ : اگر مقصود از «اصل حسن نیت» همان «اصالة الصحة» باشد، باید گفت اساسا میان موضوع این اصل با «قاعدة الفراش» تفاوت وجود دارد. «أصالة الصحة» در مورد صحت فعلی است که از دیگری صادر شده است و به حسب ظاهر، محکوم به صحت است اما «الولد للفراش» در موردی است که نسبت به إلحاق کودک به صاحب فراش، یعنی زوج، شک وجود داشته باشد در این صورت باید ولد را ملحق به زوج نمود. بنابراین بین دو مورد اساسا تعارضی نیست. و نمی توان گفت که «الولد للفراش» بر خلاف «اصالة الصحة» است و یا بالعکس.
درس : تنبیهات قاعدة لاحرج (جلسه 19) تاریخ : 1391/9/1
سوال : رواياتي که واژه «حرج» و «عسر» در آن به کار رفته است و ديدگاه امام خميني(ره) در مورد «مفاد قاعده لاحرج» و مقايسه آن با ساير فقهاء را می‌ خواستم.

پاسخ : به کتاب اینجانب در مورد «قاعده لا حرج» مراجعه فرمایید.(این کتاب در سایت هم موجود است). دیدگاه امام خمینی(رضوان الله علیه) نسبت به این مفهموم از دیگران وسیعتر است و مطابق با کتب اصلی لغت است.
درس : مكاسب محرمه/ حق التأليف (جلسه 74) تاریخ : 1391/9/1
سوال : جناب استاد در درس مکاسب محرمه در قسمت اثبات حق تاليف اشاره به رساله ي حق و ملک و حکم خود کرده‌‌اند که حدود 20 سال قبل نوشته بودند.
مي‌‌خواستم بدانم بنده چگونه مي‌‌توانم به آن رساله دسترسي پيدا کنم؟
آيا امکان ايميل کردن آن براي بنده وجود دارد يا آيا مي‌‌توانم حضورا آن را دريافت کنم؟

پاسخ : این رساله در کتاب «رسائل فی الفقه و الاصول» وجود دارد و در سایت هم موجود است. البته همانطور که گفته‌ شد؛ این رساله ناقص است.

نکاح  -  جلسه 24 ( بازدید : 4564)

  تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388

بررسی آیه 221 بقره پیرامون نکاح
ادامه...
 

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1)  -  جلسه 19 ( بازدید : 2557)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1) ادامه...
 

مكاسب/ خيارات  -  جلسه 1 ( بازدید : 2247)

  فقه » سطح عالی » خیارات (فقط صوتي)

معنای لغوی و اصطلاحی خیار و اقسام خیار ادامه...
 

مكاسب محرمه / بررسي روايت تحف العقول  -  جلسه 1 ( بازدید : 2236)

  فقه » خارج فقه » مکاسب محرمه - قسمت اول 1384

علت انتخاب مکاسب شیخ (ره) از طرف استاد معظم برای تدریس ادامه...
 

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2)  -  جلسه 20 ( بازدید : 2212)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2) ادامه...
 

بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال  -  جلسه 18 ( بازدید : 1996)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال ادامه...
 

استصحاب  -  جلسه 27 ( بازدید : 1786)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92-91

بیان شد یکی از شرایط استصحاب اینست که شک فعلیّت داشته باشد. به این معنا که شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند. به دنبال این مطلب دو فرع را مرحوم شیخ ذکر کردند ادامه...
 

استصحاب  -  جلسه 11 ( بازدید : 1730)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92-91

از مباحثی که در شروع بحث استصحاب باید مطرح شود فرق میان قواعد ثلاث است، بین استصحاب و قاعده یقین چه فرقی است؟ ادامه...
 

نکاح  -  جلسه 7 ( بازدید : 1714)

  تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388

بررسی آیه‌ی 33 سوره‌ی نور در مورد نکاح
ادامه...
 

مفاهیم  -  جلسه 18 ( بازدید : 1647)

  اصول فقه » خارج اصول » مفاهیم 1384

تنبیه سوم: تداخل اسباب در جملاتی که شرط متعدد و جزاء واحد است
آيا بحث تداخل اسباب مبتني بر بحث مفاهيم است؟
تداخل اسباب يا تداخل مسبّبات؟
نزاع در تداخل اسباب در چه فرضي است؟
فرض نزاع در صورت فقدان دليل خاص؟ ادامه...
 

دروس بیع - شرائط متعاقدین  -  جلسه 1 ( بازدید : 1628)

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 6- 1391 (شرایط متعاقدین)

شرط دوم متعاقدین؛ عقل است، یعنی اگر یکی از متعاقدین و یا هر دو دیوانه باشد، بیع صحیح نخواهد بود. ادامه...
 

بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب  -  جلسه 16 ( بازدید : 1620)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب ادامه...
 

بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال  -  جلسه 11 ( بازدید : 1610)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال ادامه...
 

بیع فضولی  -  جلسه 78 ( بازدید : 1514)

  فقه » سطح عالی » فضولی (فقط صوتي)

حکم اشاعه بین الحصتین یا در مجموع در عقدی که فضولیت آن مورد شک باشد. و توجیه شیخ . نسبت به کلام محقق و علامه، و مرحوم شهیدین و عده‌ای از فقها. ادامه...
 

تنبیهات استصحاب  -  جلسه 105 ( بازدید : 1439)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 93-92

ادامه بحث استصحاب زمانیات
اقسام شبهات متصوره در قسم دوم زمانیات
بررسی جریان استصحاب در هرکدام از موارد شبهه
دیدگاه محقق نائینی در شبهات حکمیه
اشکال دوم به تفصیل مرحوم شیخ و محقق آخوند
جواب استاد معظم به اشکال دوم ادامه...
 

شروع کلاسها در سال تحصيلي 95-94: سه شنبه 24 /6 /94


*******************
برنامه درس خارج حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در سال تحصیلي 95-94


درس خارج اصول

«تنبيهات استصحاب (تنبيه يازدهم؛ أصالة تأخر الحادث)»
مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 23
زمان: ساعت 8 صبح
*******************
درس خارج فقه
کتاب البيع «شروط العوضين»
[بر اساس متن تحریر الوسیلة امام خمینی(قده)]

مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 20
زمان: ساعت 9 صبح
*********************

سلسله مباحث ماه مبارک رمضان
ادامه بحث «صلاة مسافر»
از متن تحريرالوسيلة امام خميني(ره)
زمان: از روز  ......... مصادف با .......... ماه مبارک رمضان - ساعت 12 رسمي
مکان: سه راه بازار، جنب پاساژ حضرت موسي بن جعفر(ع)، دفتر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قده)
تعداد دروس: 4,001
تعداد بازدید: 1,541,743
آخرین بروزرسانی: 4 شهريور 18:40