پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی   »   بخش دروس

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 61

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی در باب جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
نکته‌ای درباره کلمه «طعام»
اشکال دوم در کلام شیخ انصاری بر روایت
پاسخ مرحوم شیخ به این اشکال
ارزیابی کلام مرحوم شیخ توسط محقق اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 61

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
اشکال یکی از فضلای درس و جواب استاد
اشکال استاد به مرحوم شیخ انصاری
کلام مرحوم محقق اصفهانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 60

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی معین بودن مثمن در معامله
روایات در مسأله؛ روایت نخست
دیدگاه شیخ انصاری در روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 59

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
توضیح دوگانگی بیع غرری و بیع بحکم المشتری
بیان یک نکته مهم
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 60

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

مرور مباحث گذشته
کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل
استظهار استاد از کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال استاد به آن
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 59

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
مروری بر بحث استصحاب شرایع سابق
طرح فرع فقهی ارتداد
نظر استاد در بحث ارتداد
اشکالات وارده به فرد کتابی در صورت اجرای استصحاب
کلام مرحوم خویی و صاحب منتقی
اشکال استاد به کلام مرحوم خویی و صاحب منتقی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 58

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دیدگاه صاحب حدائق
بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 57

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

دو نکته درباره روایت «رفاعه نخّاس»
دیدگاه صاحب حدائق درباره روایت
ارزیابی دیدگاه صاحب حدائق
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 58

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرض سوم در کلام مرحوم آخوند
نکات انتهایی تنبیه دوازدهم
اشکال مرحوم آخوند به استصحاب فرد کتابی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 57

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
تبیین وجه و محل نزاع
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 56

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده در روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 55

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
حمل روایت بر قضیة خارجی نه حقیقی و ردّ آن
دیدگاه مرحوم ایروانی در روایت
ارزیابی دیدگاه محقق ایروانی
دیدگاه مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 56

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرض استصحاب دیگر توسط مرحوم اصفهانی
دفع و دخل مقدر در کلام مرحوم اصفهانی
جواب مرحوم اصفهانی
خلاصه کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
احتمال اول مرحوم صاحب منتقی و رد آن
احتمال دوم مرحوم صاحب منتقی و رد آن
احتمال سوم مرحوم صاحب منتقی و تایید آن
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 54

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب حدائق و اسکافی درباره روایت و ارزیابی آن
تأویل چهارم درباره روایت؛ نظر محقق خویی
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 55

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکال دیگر استاد به مرحوم آخوند، اصفهانی و آشتیانی
کلام مرحوم اصفهانی در بحث (استصحاب حکم)
کلام مرحوم اصفهانی در بحث (استصحاب موضوع)
فرض استصحاب توسط مرحوم اصفهانی در فرض لزوم یقین
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 53

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
تأویل اول شیخ انصاری درباره روایت
ارزیابی تأویل مرحوم شیخ
دیدگاه محقق اصفهانی درباره روایت
دیدگاه محقق خویی درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 54

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم آشتیانی
فرق شق اول و سوم در کلام مرحوم آشتیانی
اشکال مرحوم آشتیانی به مرحوم شیخ
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اشکال استاد به مرحوم آشتیانی و مرحوم صاحب منتقی
وجه ذکر استدراک توسط مرحوم شیخ
موجه نبودن تفصیلات ذکر شده در مساله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 52

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان اقسام جهل در معامله
جمع‌بندی بحث
روایت چهارم در مسأله جهل به ثمن
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 53

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکالی دیگر از مرحوم آشتیانی به مرحوم شیخ
کلام مرحوم اصفهانی در بحث (اشکال به مرحوم آشتیانی)
بازگشت به کلام مرحوم آشتیانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 51

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی در جهاد با نفس
بیان چند نکته درباره روایات باب
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 50

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دومین روایت در مسأله
بیان دو احتمال در روایت
بررسی احتمالات در روایت دوم
روایت سوم در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 49

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

کلام صاحب «مرآه العقول» درباره روایت
کلام مرحوم کلانتر درباره روایت
دیدگاه برگزیده درباره روایت
کلام مرحوم امام درباره روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 48

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان دو نکته
جمع‌بندی بحث
دلیل سوم بر شرط بودن علم به مقدار عوضین
روایت حماد از امام صادقعلیه السلام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 52

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
مطالبی در مورد وفات حضرت معصومه سلام الله علیها
فرق بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
عدم تعرض مرحوم آخوند به کلام مرحوم شیخ
کلام مرحوم آشتیانی در بحث
اشکال استاد به کلام مرحوم آشتیانی
اشکال فضلای درس
جواب استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 51

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بررسی کلام مرحوم شیخ
دلیل مرحوم شیخ
ایراد استاد به مرحوم آخوند
خلاصه استدلال مرحوم شیخ
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 50

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بررسی قسم دوم کلام مرحوم آخوند (لزوم یقین)
بزنگاه بحث (استصحاب موضوعی)
بیان شق سوم در بحث توسط مرحوم آخوند(امری اعتقادی+کفایت ظن)
سه خصوصیت مهم در امور اعتقادی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 49

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم فیروزآّبادی در عنایة الاصول
روایات مربوط به بحث
سه مبنای مطرح شده در بحث
اختلاف نظر بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
دلیل مرحوم آخوند بر ارائه تفصیل
توضیح صحة التنزیل و عموم الدلیل
بیان اشکال و جواب توسط مرحوم آخوند
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 47

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
کلام محقق نراقی درباره معنای «غرر»
فهم فقهاء از کلمه «غرر»؛دیدگاه شیخ صدوق
دیدگاه سید مرتضی در انتصار
دیدگاه شیخ طوسی در خلاف
دیدگاه ابن ادریس در سرائر
دیدگاه علامه حلی
ادامه دیدگاه محقق نراقی
دیدگاه برگزیده درباره معنای «غرر»
ثمره بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 46

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق ایروانی درباره «غرر»
دیدگاه مرحوم والد معظم درباره کلمه «غرر»
دیدگاه برگزیده درباره معنای «غرر»
دیدگاه مرحوم امامی خوانساری درباره «غرر»
نتیجه دیدگاه مرحوم امام و محقق ایروانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 45

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلالت روایت
بررسی کلام محقق نراقی
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
دیدگاه مرحوم امام درباره معنای «غرر»
دیدگاه سایر فقیهان درباره «غرر»
دیدگاه مرحوم اصفهانی درباره «غرر»
ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی درباره «غرر»
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 44

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلالت روایت
مرحله اول؛ بررسی معنای «غرر»
کلام مرحوم نراقی درباره کلمه «غرر»
کلام جوهری در صحاح اللغه درباره «غرر»
کلام صاحب قاموس درباره «غرر»
کلام ابن اثیر و ازهری درباره «غرر»
دیدگاه محقق نراقی درباره معنای «غرر»
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 43

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
دیدگاه فقیهان درباره سند روایت
بیان دو نکته
بررسی دلالت روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 42

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

ادامه بررسی سند روایت
نکاتی درباره فقه الحدیث روایت
کلامی از محقق نراقی درباره سند روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 41

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی سند روایت
بررسی دلالت روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 40

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
شرط دوم عوضین: تعیین مقدار عوضین
دیدگاه شیخ انصاری و صاحب جواهر در مسأله
بررسی ادله مسأله
بررسی سند روایت «نهی النبی‌ص عن بیع الغرر»
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 39

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
بیان مرحوم امام درباره ثمن در معامله
وجه کلمه «اشکالٌ» در کلام مرحوم امام
مطلبی درباره پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 38

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
جمع‌بندی بحث سرقفلی
بیان دیدگاه برگزیده درباره سرقفلی
بیان مرحوم امام درباره اجاره دادن مستأجر به اکثر
یکی از ثمرات بحث سرقفلی
کلامی از یکی از دانشمندان بغداد
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 37

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
کلام مرحوم حلی در نقد محقق خویی و مرحوم سبزواری
توضیح بیشتر درباره ماهیت سرقفلی
ارزیابی کلام محقق خویی و مرحوم سبزواری
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 36

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره واجبات «نظر»
خلاصه بحث گذشته
بررسی شرط بودن سرقفلی
صورت سوم و چهارم سرقفلی
کلام مرحوم حلی در کتاب بحوث فقهیه
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 35

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
تبیین کلمه «سرقفلی» و بیان فروض آن
بیان مرحوم سبزواری درباره سرقفلی
ارزیابی فروض محقق سبزواری
راه‌های تصحیح سرقفلی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 34

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
اخذ وجه توسط مالک به عنوان سرقفلی
دیدگاه محقق خویی در مسأله
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 33

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
نوع دوم سرقفلی؛ میان مالک و مستأجر
بررسی حق پیشه بودن سرقفلی
فرق‌های میان سرقفلی و حق پیشه
کلامی از محقق خویی
دیدگاه برگزیده درباره فرق میان سرقفلی و حق پیشه
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 32

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

عرض کردیم که مرحوم حلی در این بحوث فقهیه بعد از اینکه آن قول کسانی که مسئله سرقفلی را می‌خواهند همینطوری به عنوان یک حق عرفی درست کنند رد کردند و اشکالاتش
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 48

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

شروع بحث جدید (تنبیه دوازدهم)
نظر مرحوم شیخ در بحث
کلام مرحوم آخوند در بحث (تعریض به مرحوم شیخ)
فرق دو احتمال مطرح شده در کلام مرحوم آخوند توسط مرحوم اصفهانی
جمع بندی نظرات توسط استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 47

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
اجرا و عدم اجرای اصل سببی و مسببی در مانحن فیه
عدم اجرای اصل سببی و مسببی در مانحن فیه
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 46

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

اشکال اثباتی مرحوم خویی به مرحوم نائینی
توضیح کلام مرحوم نائینی در فوائد
رد برداشت مرحوم خویی از کلام مرحوم نائینی توسط استاد
توضیح فروعات مطرح شدن توسط مرحوم نائینی
رد کلام مرحوم خویی
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم نائینی
جمع بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 45

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی
بازگشت به کلام مرحوم نائینی
تفاوت کلام مرحوم نائینی در فوائد و اجود
دخالت عرف در مبنای نائینی
نقد استاد به کلام مرحوم خویی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 44

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

ادامه کلام مرحوم نائینی (ملاقات معلوم و کریت مجهول)
نقد کلام مرحوم نائینی توسط استاد
ادامه کلام مرحوم نائینی (کریت معلوم و ملاقات مجهول)
تاسیس اصلی جدید توسط مرحوم نائینی
فروع فقهی مطرح شده توسط مرحوم نائینی
فرعی از مرحوم سید در عروه
نظر دیگران در این فرعی فقهی
توضیح اصل تاسیس شده توسط مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 43

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
کلام مرحوم نائینی در مجهولی التاریخ
اشکال مرحوم خویی به کلام مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 42

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
بیان دوم نقل شده در حاشیه منتقی الاصول
اشکال استاد به بیان دوم نقل شده در حاشیه منتقی الاصول
اشکال به مرحوم نائینی
جواب مرحوم نائینی
اشکال استاد به مرحوم عراقی و نائینی
اشکال و جواب
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 41

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

کلام مرحوم نائینی
طرح اشکال به مرحوم نائینی در کتاب منتقی الاصول
طرح اشکال به مرحوم نائینی توسط مرحوم عراقی
اشکال استاد به مرحوم عراقی و دفاع از مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 40

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

فروع فقهی تنبیه یازدهم
کلام مرحوم سید در عروه
نظر مرحوم کاشف العظاء در بحث
نظر مرحوم نائینی در بحث
فرق کلام مرحوم سید و مرحوم نائینی
اختلاف نظر در کتاب فقهی و اصولی مرحوم نائینی
کلام مرحوم خوئی در بحث
بررسی کلام مرحوم نائینی در فوائد الاصول
ادله مرحوم نائینی در بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 39

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
صورت یکی معلوم و دیگر مجهول در تعاقب حادثین
توضیح کلام مرحوم امام توسط استاد
ان قلت و قلت در کلام مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 38

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
بیان ادامه کلام مرحوم امام
تکمیل کلام مرحوم امام توسط استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 37

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بیان نظر مشهور در تعاقب الحادثین
نظر مرحوم محقق در بحث
بیان نظر مرحوم امام در بحث
تقسیم دیگر از مرحوم امام
دلیل قول مرحوم محقق در بحث
بیان تحقیق امام در مساله
کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم همدانی در بحث
ادامه کلام مرحوم امام در بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 36

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاق هفته
سوالات فضلای درس و جواب استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 35

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرق وجه اول و وجه دوم در کلام مرحوم عراقی
فرق چهارم بین مجهولی التاریخ و تعاقب الحادثین
جمع بندی بحث در وجه اول و دوم مرحوم عراقی
وجه سوم در کلام محقق عراقی
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 34

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم اصفهانی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
کلام مرحوم عراقی
اشکال اول مرحوم عراقی به تعاقب الحادثین
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
اشکال دوم مرحوم عراقی به تعاقب الحادثین
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 33

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
توضیح کلام مرحوم آخوند در کفایه
اشکال مرحوم خویی به مرحوم آخوند
رد اشکال مرحوم خویی توسط استاد
بیان نظر مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 32

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرق بین تعاقب الحادیث و مجهولی التاریخ
فرق اول
فرق دوم
فرق سوم
مطالبی در مورد کشتار شیعیان در نیجریه
 
ادامه...

بحث اخلاقي: مذمت حسادت در معارف ديني   -  جلسه 27

  مباحث اخلاقی

يكي از مسائل مهمي كه انسان بايد در زندگي خودش به آن توجه داشته باشد، مسئله‌ي حسادت است. حسادت صفتي است كه ما وقتي در روايات ملاحظه مي‌كنيم، به عنوان بدترين صفات اخلاقي مطرح شده است. در بعضي از تعابيري كه از اميرالمؤمنين(عليه السلام) وارد شده به عنوان شرّ الامراض، بدترين مرض‌هاي نفساني مطرح شده است
 
ادامه...

بحث اخلاقي: اهميت ذکر خدا  -  جلسه 26

  مباحث اخلاقی

از مباحث مهمی‌که در مباحث اخلاقی و مسائل تربیتی بسیار مطرح است، و قرآن کریم و روایات هم نسبت به آن بسیار توجه و تنبّه داده‌اند و حتی متعلق امر واقع شده، مسئله‌ی ذکر خداست. نسبت به پیامبر عظیم الشأن(ص) در آیات زیادی می‌بینیم که امر به ذکر خدا خطاب به ایشان شده است «وَٱذْکُر رَّبَّکَ کَثِیراً»
 
ادامه...

بحث اخلاقي: سه گروه طالب علم و دانش  -  جلسه 25

  مباحث اخلاقی

امام صادق(ع) فرمود: کسانی که طلبه‌ی علم هستند، و در صدد تحصيل دانش مي‌‌باشند سه گروهند که آنها را به أعیان و صفاتشان بشناسید.
 
ادامه...

بحث اخلاقي: حسد و آثار آن  -  جلسه 24

  مباحث اخلاقی

معناي «حسد» اين است كه انسان نعمتي را كه در ديگري مي‌بيند، زوالش را آرزو كند. خدا به كسي پسرهايي داده و به ديگري نداده، اگر ديگري يكي از خواسته‌هاي نفسش اين باشد كه يك روزي او بچه نداشته باشد، پسر نداشته باشد، خدا به كسي علم داده و به دیگری نداده، به كسي آبرو داده و به ديگري نداده، به تعداد نعمت‌هاي خدا، حسادت معنا پيدا مي‌كند. گاهي اوقات انسان اينقدر بيچاره مي‌شود كه يك نعمت بسيار بسيار كم را هم نمي‌تواند در دست ديگري ببيند.
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 31

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلمات مرحوم حلی
تفاوت شرط نتیجه و شرط فعل
بررسی تطبیق شرط فعل در این بحث
راه حل مرحوم حلی برای تصحیح سرقفلی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 30

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
حکم صورت دوم سرقفلی
حل مسأله سرقفلی از راه شرط ضمنی
بررسی شرط ضمنی بودن سرقفلی
نکته‌ای درباره فرق میان عرف و بناء عقلا
اشکال دوم بر شرط ضمنی بودن سرقفلی
ارزیابی اشکال دوم مرحوم حلی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 29

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

موضوع بحث: ماهیت «سرقفلی»
کلامی از مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی
فرض دوم درباره موضوع سرقفلی
فرض سوم درباره موضوع سرقفلی
فرض چهارم سرقفلی
بررسی فرض اول سرقفلی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 28

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
چگونگی ایمان «سمع» در روایات
نکته‌ای درباره شهادت امام حسن مجتیعلیه السلام
بررسی فروش سرقفلی
شناخت ماهیت سرقفلی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 27

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
امتناع مالک از فروش مال پس از عقد اختیار
بیان دو احتمال در حلّ مسأله
ارزیابی دو احتمال
جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 26

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان یک اشکال بر بیع حق شراء و پاسخ آن
دو بیان برای پاسخ دوم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 25

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
اشکال چهارم بر استفاده قانون کلی از برخی روایات در مسأله
اشکال پنجم
جمع‌بندی مطلب و دیدگاه برگزیده
نتیجه بررسی صحت بیع حق شراء
نکته‌ای از مرحوم والد معظّم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 24

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
تطبیق روایات تفویض امور مؤمن بر ما نحن فیه
اشکال و جواب در کلام مستدل
بیان یک قاعده کلی
بررسی دیدگاه مذکور
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 23

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
بیان یک قانون کلی در مسأله
بیان مطلبی از کتاب «کلمات سدیده»
بیان نکته اخلاقی از روایت مورد بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 22

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشتهروایتی درباره جهالت در باب صلح
دیدگاه مرحوم امام درباره جهالت در صلح
بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 21

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دیدگاه محقق اصفهانی
بیان چند نکته
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 20

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان دو نکته درباره حق و حکم
تبیین دیدگاه برگزیده
دیدگاه شهید صدر در مسأله
نکته مهمی از محقق اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 31

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم خویی
عدم پذیرش کلام مرحوم خویی توسط استاد
کلام مرحوم نایینی
اشکال مرحوم خویی و مرحوم صاحب منتقی به مرحوم نایینی
اشکال استاد به مرحوم خویی و مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 30

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

نقطه اشتراک کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
بررسی تفصیلی کلام مرحوم آخوند در کفایه (و قد عرفت...)
نظر مرحوم حکیم و رد آن
کلام مرحوم اصفهانی در مانحن فیه
کلام مرحوم صاحب منتقی در مانحن فیه و عدم پذیرش اشکال ایشان
بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی
تتمه کلام مرحوم آخوند و جمع بندی ایشان
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 29

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
شاهدی بر مبنای استاد در حجیت اصل مثبت
استصحاب عدم معلوم تا زمان واقعی مجهول
فرق عبارت مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
تحقیق در معنای عبارت «و قد عرفت جریانه ...» در کلام مرحوم آخوند
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 28

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
خلاصه بحث گذشته
بیان کلام مرحوم شیخ در رسائل
قول اول در مورد اجرای اصل در طرف مجهول
قول دوم در مورد اجرای اصل در طرف مجهول
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 27

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

تقدیر از فضلای درس
اشاره به کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند (یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 26

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

کلام مرحوم صاحب منتقی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
کلام مرحوم عراقی
اشکال استاد به مرحوم عراقی
جمع بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 25

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه بحث
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
کلام مرحوم عراقی
فرق مبنای مرحوم عراقی و مرحوم آخوند
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 24

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم صاحب منتقی
فروض مطرح شده در کلام مرحوم صاحب منتقی
فرض اول
فرض دوم
فرض سوم
دو محذور برای عدم جریان استصحاب در این فرض
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 23

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
تکلمه جواب استاد به مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 22

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم امام
اشکال مرحوم امام به مرحوم آخوند و محقق نایینی
اشکال استاد به اشکال مرحوم امام
نقل کلام مرحوم همدانی در تایید کلام استاد
اشکالی دیگر از مرحوم امام به مرحوم نایینی
اشکال اول استاد به اشکال مرحوم امام
اشکال اول استاد به اشکال مرحوم امام
جمع بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 21

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
نظر مرحوم خویی و مرحوم امام در این قسم
بررسی کلام مرحوم امام
دو مثالی که برای عدم اتصال توسط برخی نقل شده است
مثال اول
اشکال مرحوم امام به مثال اول
ان قلت و قلت در کلام مرحوم امام
مثال دوم
اشکال مرحوم امام به مثال دوم
ذکر معیار مرحوم امام در این قسم
مثال سوم (از مرحوم نایینی)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 20

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

شاهدی بر تفسیر استاد از کلام مرحوم آخوند (کلام مرحوم امام)شاهدی دیگر بر اثبات برداشت استاد از کلام مرحوم آخوند
بررسی و نقد کلام مرحوم عراقی توسط استاد
اولین اشکال استاد به مرحوم عراقی
اشکال دوم استاد به مرحوم عراقی
نتیجه گیری استاد از کلام آخوند در صورتی که ضابطه مرحوم آخوند را بپذیریم
پذیرش یا عدم پذیرش اصل ضابطه ای که مرحوم آخوند مطرح کردند
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 19

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی؛ جهاد با نفس
چند نکته درباره روایات جهاد با نفس
باب دوم؛ «باب الفروض علی الجوارح و وجوب القیام بها»
روایت نخست؛ روایت «زبیری» از امام صادقعلیه السلام
نکاتی درباره روز سیزده آبان
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 18

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته؛ بیان اول در فرق میان حق و حکم
بیان دوم در فرق میان حق و حکم
تحقیق در مسأله
نتیجه دیدگاه برگزیده در فرق میان حق و حکم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 17

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی وجوه درباره جواز اسقاط حق و عدم جواز اسقاط حکم
وجه سوم: دیدگاه محقق اصفهانی
دیدگاه برگزیده درباره جواز در هبه
تفاوت میان حق و حکم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 16

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه نخست درباره تفاوت حق و ملک
دیدگاه دوم در فرق میان حق و ملک؛ دیدگاه مرحوم آخوند
ارزیابی دیدگاه دوم
دیدگاه سوم درباره فرق بین حق و ملک و ارزیابی آن
دیدگاه چهارم؛ دیدگاه محقق خویی
ارزیابی دیدگاه چهارم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 15

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده درباره حق و حکم
دیدگاه فقیهان درباره حق و حکم
دیدگاه نخست؛ دیدگاه سید یزدی، محقق ایروانی و مرحوم نائینی
اشکال مرحوم امام بر محقق نائینی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 14

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده درباره حق و حکم
مواردی که شارع به عنوان حکم قرار داده
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 13

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
نکته‌ای درباره «عقد اختیار»
مرحله اول؛ تصحیح «عقد اختیار» به عنوان بیع
مرحله دوم؛ شک در بیع بودن «عقد اختیار» نزد عقلا
تفاوت ماهوی میان حق و حکم
دیدگاه فقیهان درباره تفاوت حق و حکم
تطبیق بحث بر ما نحن فیه
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 19

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
نظر استاد و دفاع از آن
حدیث اخلاقی هفته (جمع بندی باب اول که آیا از روایات وجوب جهاد نفس استفاده می شود یاخیر؟!)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 18

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
نقض اول توسط مرحوم عراقی
نقض دوم مرحوم عراقی
راهکار محقق عراقی برای عدم جریان استصحاب در این قسم
اشکال مرحوم صاحب منتقی به محقق عراقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: أصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 17

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکال استاد به تفسیر مرحوم عراقی از کلام مرحوم آخوند
اشکال اول مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
اشکال دوم مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
اشکال مرحوم عراقی به مرحوم آخوند
جواب از سوال مقدر توسط مرحوم عراقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 16

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
مانع دوم در اجرای استصحاب قسم چهارم
جواب اول مرحوم صاحب منتقی به مانع دوم
جواب دوم مرحوم صاحب منتقی به مانع دوم
مانع سوم در اجرای استصحاب قسم چهارم (مرحوم عراقی)
تفسیر جدید مرحوم عراقی از کلام مرحوم آخوند
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 15

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
دلیل دوم بر عدم جریان استصحاب در قسم چهارم
جواب صاحب منتقی از مانع دوم
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 14

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
ایراد نقض توسط مرحوم خویی به مرحوم آخوند
اشکال استاد به مرحوم خویی
بیان مرحوم والد استاد به تبع مرحوم خویی
اشکال استاد به کلام مرحوم خویی و مرحوم والدشان
کلام استاد در اهمیت دو علم فقه و اصول و جایگاه آنها
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 12

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

بررسی «عقد اختیار»
حکم عقد اختیار نزد اهل سنت
حکم عقد اختیار نزد شیعه
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 11

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

بیان دو نکته مهم
روایات اراضی خراجیه
جمع‌بندی بحث
اشکالی در روایت جلسه گذشته
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 10

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

نکته‌ای در بیان تفاوت میان بیع و اجاره
دیدگاه برگزیده؛ عدم اعتبار عینیت در بیع
روایاتی درباره عدم اعتبار عین بودن مبیع در بیع
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 13

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم اصفهانی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
کلام مرحوم خویی
اختلاف عجیب کلام مرحوم خویی با مرحوم محقق اصفهانی
اشکال مرحوم خویی به کلام مرحوم آخوند
اشکال استاد به مرحوم خویی
ادامه کلام مرحوم خویی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 12

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بیان مرحوم محقق اصفهانی در تفسیر کلام مرحوم آخوند
اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند
اشکال اول
اشکال استاد به مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 11

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بیان مرحوم نایینی در توضیح لایقال
اشکال مرحوم نایینی به مرحوم آخوند
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم نایینی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی و دفاع از مرحوم نایینی
اشکال مرحوم صاحب منتقی به اشکال مرحوم نایینی به مرحوم آخوند
تایید اشکال مرحوم صاحب منتقی توسط استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 10

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مطالب گذشته
اشکال مستشکل به مرحوم آخوند
عبارت خوانی استاد از متن کفایه الاصول (لایقال)
تقریر جواب مرحوم آخوند از نظر استاد
بیانی دیگر از جواب مرحوم آخوند توسط مرحوم صاحب منتقی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 9

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بیان حدیث اخلاقی
خلاصه مباحث گذشته
توضیح نظر مرحوم آخوند در شرط جدید استصحاب (اتصال زمان شک و یقین)
بررسی عبارت مرحوم آخوند در مانحن فیه
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 8

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم آخوند در قسم دوم و ایراد تفصیل
رد تفصیل صاحب منتقی توسط استاد
قسم سوم از کان تامه
رد نظر مرحوم آخوند در قسم سوم توسط استاد
قسم چهارم از کان تامه
ابتکار مرحوم آخوند در تاسیس شرطی جدید در استصحاب (لزوم اتصال زمان شک به یقین)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 7

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
بیان اشکال وارد شده بر مرحوم آخوند (تناقض بین بحث عام و خاص و ما نحن فیه)
بیان کلام مرحوم خویی در اشکال به مرحوم آخوند
اشکال استاد به مرحوم خویی و دفاع از مرحوم آخوند
استظهار استاد مبنی بر اینکه کان ناقصه طبق کلام مرحوم خویی تصور ندارد
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 9

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی؛ جهاد با نفسچهارمین روایت ابواب جهاد با نفس
تفاوت وجوب فقهی با وجوب اخلاقی
علت فتوا ندادن طبق احادیث نهج البلاغه
خلاصه بحث گذشته
ادله قائلین به عدم لزوم عینیت در بیع
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 8

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

بررسی شرطیت عین بودن مبیعسه دیدگاه درباره عین بودن مبیع
آثار بحث عین بودن مبیع
دیدگاه فقیهان در مسأله
اشکال به جریان اجماع، شهرت و سیره در این مسأله
دلیل چهارم بر شرطیت عین بودن در مبیع؛ «تبادر»
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 7

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

صحیح نبودن تقسیم مال به مال عرفی و مال شرعی
نسبت بین مالیت و ملکیت
اشکال و جوابی در کلمات مرحوم امام
بررسی عین بودن مبیع
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 6

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

بررسی کلام محقق خویی در منهاج الصالحین
بررسی اعتبار مالیت عرفی در بیع
دیدگاه محقق نائینی و امام درباره عدم مالیت خمر و خنزیر
ثمره اختلاف میان مرحوم امام و محقق نائینی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 5

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

بررسی تعریف اول مالیت
بررسی تعریف دوم مالیت
تعریف سوم مالیت (تعریف محقق ایروانی)
بررسی تعریف سوم مالیت
بررسی نسبی بودن مالیت
اثر اعتباری بودن یا واقعی بودن مالیت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 4

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

دفاع از دیدگاه شیخ انصاری
بیان محقق اصفهانی و مرحوم امام در مسأله
دیدگاه مرحوم آخوند
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 3

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

ارزیابی دیدگاه شیخ انصاری توسط محقق اصفهانی
بررسی قسمت اول کلام مرحوم شیخ
بررسی قسمت دوم کلام شیخ انصاری
بررسی قسمت سوم کلام مرحوم شیخ
بررسی قسمت چهارم کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 2

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

بحث جدید؛ بررسی مالیت عوضین
دیدگاه مشهور درباره مالیت عوضین در کلام شیخ انصاری
دیدگاه مرحوم علامه و محقق اصفهانی
مبانی دیگر درباره مالیت و ملکیت
دیدگاه مرحوم شیخ انصاری در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 1

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
ادامه بحث کتاب البیع؛ شروط عوضین
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 6

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

مدخل بحث
بیان خلاصه کلام مرحوم نایینی در فوائد الاصول
نقد کلام مرحوم اصفهانی در اشکال به مرحوم نایینی (وجود تناقض بین عبارت اجود و فوائد)
اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم نایینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 5

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
بیان تحقیق نظر استاد در معنای کان تامه و ناقصه
ارتباط کلام مرحوم صاحب منتقی و مرحوم اصفهانی
بیان کلام مرحوم صاحب منتقی
تفسیر اول در کلام مرحوم صاحب منتقی
تفسیر دوم و سوم
رد تفسیر اول و دوم و انتخاب تفسیر سوم توسط مرحوم صاحب منتقی
نقد کلام مرحوم صاحب منتقی توسط استاد و پذیرش کلام مرحوم اصفهانی
ارائه طرح درسی در مورد کلاسهای مشاوره توسط استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 4

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
گزارش اجمالی از حکم اقسام مذکور
بیان کلام مرحوم آخوند در جایی که اثر برای وجود خاص مترتب باشد
بیان کلام مرحوم آخوند در جایی که برای هر حادث اثر خاص متصور است
عبارت خوانی استاد از متن کفایه
بیان کلام مرحوم آخوند در جایی که کان به نحو ناقصه است
بیان معنای کان تامه و ناقصه در ما نحن فیه
ذکر کلام مرحوم اصفهانی در تایید معنای کان ناقصه و تامه
اشکال وجود تناقض در کلام آخوند (بحث عام و خاص و مانحن فیه)
نکاتی در مورد شهادت امام باقر علیه السلام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 3

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

ادامه کلام مرحوم اصفهانی و آخوند در معنای بسیط حدوث
نکته اول در کلام مرحوم آخوند
نکته دوم در کلام مرحوم آخوند
نظر استاد و نقد کلام مرحوم اصفهانی و آخوند
بررسی کلام آخوند توسط مرحوم اصفهانی در معنای مرکب حدوث
تصور زمان یک حادث نسبت به حادث دیگر
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 2

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

ادامه کلام مرحوم آخوند
بررسی کلام مرحوم آخوند توسط مرحوم اصفهانی در اجرای اصل مثبت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 1

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

تنبيه يازدهم استصحاب؛ اصالة تأخّر الحادث
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 54

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه مناقشه بر اقوال وارده درباره فحص در شبهات موضوعیه
بررسی مسأله ششم صلاة المسافر درباره نحوه اثبات مسافت شرعی
بحث اول: بررسی طرق فحص در اثبات مسافت در مساله ششم
تبیین نظریه محقق نایینی(ره) و اصفهانی(ره) در مقام
بیان نظرات مختار. بحث دوم بررسی مساله مهم کفایت حد مسافت با خبر عدل واحد در سال آتی
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 53

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

نتیجه بررسی ادله قائلین به وجوب و عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه
مناقشه بر اقوال وارده درباره فحص در شبهات موضوعیه
تایید نظریه مشهور از منظر مختار
پذیرش دلیل سوم شیخ انصاری(ره) بر وجوب فحص
تببین نظر نهایی در مساله پنجم کتاب العروة الوثقی
بیان نظرات مختار
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 52

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر درباره در شک در تحقق مسافت شرعی
ادامه بررسی دلیل دوم بر وجوب فحص در شبهات موضوعیه
بررسی دو مناقشه بر دلیل دوم
مناقشه بر اشکالات محقق بروجردی
بیان نظرات مختار
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 51

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر درباره در شک در تحقق مسافت شرعی
بررسی یک سوال درباره وجوب یا عدم وجوب فحص و اختبار در شبهات موضوعیه
بررسی لزوم فحص در شبهات موضوعیه از منظر مشهور ضمن دو مطلب
بیان نظرات مختار
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 50

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر درباره شک در تحقق مسافت شرعی و لزوم یا عدم لزوم فحص و اختبار در شبهات موضوعیه
تبیین ادله قائلین به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه و بررسی کلمات فقها در این باره
پذیرش نظر امام خمینی و محقق لنکرانی در مقام
بیان نظرات مختار
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 49

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر درباره در شک در تحقق مسافت شرعی
بررسی یک سوال درباره وجوب یا عدم وجوب فحص و اختبار در شبهات موضوعیه
بررسی لزوم فحص در شبهات موضوعیه از منظر مشهور ضمن دو مطلب
تبیین هشت مورد از موارد وجوب فحص در شبهات موضوعیه و سه مورد از موارد وجوب
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 48

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیلة
تبیین دو قول در شک در تحقق مسافت شرعی
تبیین مناقشه محقق بروجردی(ره) در جریان استصحاب عدم ازلی و تایید آن از منظر مختار
تبیین مستند چهارم نسبت به فتوای بقی علی التمام
بیان نظرات مختار
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 47

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله پنجم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیلة
تبیین دو قول در شک در تحقق مسافت شرعی
تبیین مناقشه محقق بروجردی(ره) در جریان استصحاب عدم تحقق مسافت شرعی و تایید آن از منظر مختار
تبیین نظر برخی از محققین در مورد استصحاب در مقام
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 46

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

یادآوری مباحث گذشته
بررسی اجمالی مساله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیلة یا بررسی یک شبهه موضوعی
تبیین فروع سه مساله سوم، هفتم و دهم از کتاب العروة الوثقی
بررسی تفصیلی فروع مساله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیلة ضمن تبیین دلیل مساله
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 45

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیلة درباره محاسبه مبدا مسافت
بررسی دلیل چهارم صاحب جواهر(ره) دال بر احتیاط وجوبی ضمن تبیین چند مصداق
تبیین وجوه احتیاط وجوبی
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 44

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیلة درباره محاسبه مبدا مسافت
بررسی اقوال درباره بلد معتدل و متسع
یادآوری مستندات محقق خویی درباره مبدا مسافت
بیان نظرات مختار
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 43

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله درباره محاسبه مبدا مسافت
بررسی اقوال درباره بلد معتدل و متسع
یادآوری مستندات محقق خوییی درباره مبدا مسافت
بیان نظرات مختار
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 42

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

ادامه بررسی مساله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله درباره محاسبه مبدا مسافت
تبیین مجدد مستند قول مشهور
تبیین قول پنجم یا نظر تحقیق شده ضمن دو نکته
مناقشه بر نظریه محقق بروجردی، خویی و فاضل سبزواری در مقام
تبیین موید نظر تحقیقی
بررسی چند مطلب درباره بلد کبیره و غیر کبیره
بررسی مطلب اول یا تاریخچه بلاد کبیره و غیر کبیره
بیان نظرات مختار.
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 41

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

بررسی مساله سوم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله ضمن سه صورت
بررسی مساله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله درباره محاسبه مبدا مسافت
تبیین نظریه امام خمینی(ره) درباره محاسبه مبدا مسافت
بررسی دلائل مبداییت آخر البیت
تبیین نظریه محقق سبزواری(ره)درباره محاسبه مبدا مسافت
تبیین نظر مشهور در مقام
تبیین نظر متبادر عرفی از عنوان سافر
بررسی دلائل محقق سبزواری و حکیم در مقام
بیان نظرات مختار.
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 40

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

یادآوری: ادامه بررسی مساله اول صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله؛
بررسی اجمالی چند روایت از ابواب صلاة المسافر دال بر فرسخ و میل خراسانی؛
تبیین نظر مختار درباره روایات باب دوم و عدم تعارض آن با روایات یک میل چهار هزار ذراع؛
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 39

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

یادآوری: ادامه بررسی مساله اول صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله ضمن دو نکته درباره مقصود از ذراع؛
تبیین دو قرینه مهم درباره مقصود از ذراع از منظر مختار؛
مناقشه بر نظریه محقق خویی و فاضل نراقی< از منظر مختار؛ به خاطر اختلاف ملاک، ارجاع اندازه ذراع به عرف، عدم انضباط را بیشتر می­کند.
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 38

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

مناقشه بر نظر امام خمینی(ره) و تبیین نظر روایات درباره ذراع از منظر مختار؛
بررسی دو جواب محقق بروجردی و خویی؛
بررسی نظر معتمد محقق بروجردی(ره) درباره ذراع اسود؛
سه مناقشه بر جواب محقق بروجردی(ره) از منظر مختار؛
بررسی نظریه محقق خویی(ره) درباره دو استعمال درباره میل؛
عدم تبیین وجه اختلاف بین فقها و هیویین در کلام محقق خویی(ره)
 
ادامه...

صلاة المسافر  -  جلسه 37

  فقه » خارج فقه » صلاة المسافر(ماه رمضان 1435- 1434)

یادآوری تبیین چهار نکته از دروس سنوات قبل؛
بررسی مسئله اول کتاب تحریر الوسیلة: تبیین منظور از فرسخ، میل، ذراع، انگشت و جو از منظر امام خمینی(ره)
بررسی یک سؤال بنابر مبنای ثمانیة فراسخ در حد مسافت؛ آیا فرسخ امری شرعی است یا عرفی؟
بررسی سه عنوان فرسخ، میل و ذراع؛
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 117

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
صحیحه «ابو عبیده حذاء»
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
دیدگاه برگزیده درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 118

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

ادامه کلام مرحوم آخوند در تنبیه دهم
مثال های بحث
مثال اوّل
مثال دوم
مثال سوم
نقد استاد معظم
نقد استاد معظم بر مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 116

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دیدگاه محقق نائینی
دیدگاه مرحوم اصفهانی و صاحب جواهر درباره روایت
ارزیابی دیدگاه محقق اصفهانی و صاحب جواهر
ارزیابی اشکال مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 117

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

اشکال استاد معظم بر مرحوم آخوند
جمع بندی استاد معظم
تحقیق مسئله
تنبیه دهم
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 115

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلالت صحیحه «محمد بن قیس» بر کاشفیت
برداشت فقهاء از این روایت
دلالت موثقه سماعه بر مملوک نشدن ولد حرّ
بیان یک نکته
برداشت محقق اصفهانی از روایت «محمد بن قیس»
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 116

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

مروری بر جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم امام
دیدگاه استاد معظم
نقدی بر حق الطاعة
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 115

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

مروری بر جلسه گذشته
مطلب دوم در کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم اصفهانی در اثر بودن استحقاق
اشکال استاد معظم بر مرحوم اصفهانی
اشکال حضرت امام بر مرحوم آخوند
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 114

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه ای از جلسه گذشته
دیدگاه اصفهانی
مطلب اول
مطلب دوم
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 114

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

دیدگاه شیخ انصاری درباره قاعده اولیه
دیدگاه برگزیده در مسأله و ردّ استصحاب
بیان دو پاسخ از ردّ استصحاب و اشکال بر آن‌ها
بررسی دیدگاه مرحوم سید یزدی در مسأله
روایتی از امام کاظم (علیه السلام) به مناسبت شهادت حضرت
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 113

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
اولین دلیل بر کشف؛ سیره عقلاء
دلیل دوم بر کشف؛ عمومات
بررسی استصحاب برای اثبات ناقلیت
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 112

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
ارزیابی دیدگاه مرحوم امام
نکته‌ای درباره روش‌شناسی مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 111

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

اشکال وارد بر محقق نائینی
اشکال نخست بر کلام محقق نائینی
اشکال دوم بر کلام محقق نائینی
جمع‌بندی مباحث
بررسی یک مثال در کلمات محقق نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 113

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه مباحث گذشته
نظر استاد معظم در محوریت اصل مثبت(ذات اثر یا مستصحب)
دیدگاه مرحوم آخوند
کلام مرحوم خوئی
اشکال استاد معظم بر مرحوم خوئی
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 110

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بررسی محور اول کلام محقق نائینی (تفکیک واقعی)
بررسی محور دوم کلام محقق نائینی (فرق بین اجازه و قبض)
بررسی محور سوم کلام محقق نائینی (تفاوت انواع قبض)
بررسی چهارمین محور کلام محقق نائینی (جمع بین متنافیین)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 112

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

مطلب سوم مرحوم آخوند
اشکال مرحوم خوئی و حضرت استاد بر مرحوم آخوند
اشکال استاد (تهافت درکلام مرحوم آخوند)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 111

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه ای از جلسه گذشته
نتیجه بر طبق مبنای استاد
بیان نکته ای از تنبیه هشتم (اشکال حضرت امام بر استصحاب عدم لابسیت)
اشکال استاد:
نکته ای از حضرت استاد در حل اصل مثبت
اشکال بر مبنای مرحوم خوئی
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 109

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بررسی محور اول کلام محقق نائینی
بیان یک مطلب در کلمات محقق نائینی
بررسی اشکال دیگر مرحوم امام بر محقق نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 110

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه ای از جلسه گذشته
اشکال استاد بر مرحوم خوئی
اشکال به کلام مرحوم امام
اشکال استاد
خاطره از امام و برگشتن ایشان از این مبنی
دو دلیل بر مجعول نبودن این گونه تعابیر
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 108

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
دهمین اشکال مرحوم امام بر مطلب پنجم محقق نائینی
اشکال یازدهم مرحوم امام (تکمله اشکال دهم)
عبارت محقق نائینی در منیه الطالب
کلام پایانی مرحوم امام در اشکال دهم
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 107

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دو مثال در کلمات محقق نائینی
اشکالات مرحوم امام بر مطلب پنجم محقق نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 109

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

تبیین نظریه مرحوم امام
اشکال استاد بر نظریه مرحوم امام
ادامه کلام مرحوم امام
نظر مرحوم والد استاد در مورد قلم امام
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 106

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

اشکال دوم مرحوم امام بر محقق نائینی
اشکال سوم مرحوم امام
اشکال چهارم مرحوم امام
اشکال پنجم مرحوم امام بر محقق نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 108

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه مباحث گذشته
جمع بندی
نظر استاد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 107

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه قبل
ادامه کلام مرحوم خوئی
قسمت اوّل
اشکال استاد
قسمت دوم
اشکال استاد
قسمت سوم
نظر استاد نسبت به قسمت سوم
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 105

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
اشکالات مرحوم امام بر دیدگاه محقق نائینی
ادامه اشکال نخست مرحوم امام؛ مراد، تفکیک تعبدی باشد
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 106

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه درس گذشته
بررسی اشکالات بحث
اشکال اول مرحوم آخوند
کلام مرحوم خوئی
کلام مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 104

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

اشکالات مرحوم امام بر دیدگاه محقق نائینی
توضیح اشکال نخست مرحوم امام
اشکال اول مرحوم امام بر محقق نائینی
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 103

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بیان امام خمینی در تبیین دیدگاه محقق نائینی
تفاوت کشف حقیقی و کشف حکمی
مثال‌های محقق نائینی برای تبیین دیدگاه خود
اشکال محقق نائینی در منیة الطالب بر دیدگاه استاد خود
عبارت محقق نائینی در المکاسب و البیع
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 105

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
تحقیق در مسأله
امام هادی (علیه السلام) و اهمیت زمانه
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 104

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم خوئی
بررسی کلام مرحوم خوئی و امام خمینی
دیدگاه مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 103

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم امام و مرحوم خوئی
دیدگاه مرحوم آخوند و بررسی آن
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 102

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
خلاصه ای از دیدگاه مرحوم آخوند
خلاصه کلام مرحوم خوئی
دیدگاه امام خمینی
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 102

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
اشکال مرحوم امام بر دیدگاه محقق خویی
ارزیابی دیدگاه محقق نائینی در کلمات مرحوم امام
بررسی کشف حکمی صوری (دیدگاه محقق نائینی)
چند کلمه درباره حوادث یمن
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 101

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
اشکالی بر کلام محقق خویی
دیدگاه مرحوم امام خمینی در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 100

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی کلمات محقق خویی در کتاب مصباح الفقاهه
بررسی دیدگاه محقق خویی در کتاب محاضرات
اشکالات محقق خویی بر دیدگاه برگزیده خود
پاسخ اشکالات محقق خویی در کتاب محاضرات
اشکالی بر پاسخ محقق خویی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 101

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
ادامه کلام شیخ انصاری
کلام مرحوم آخوند
بررسی کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم خوئی
بررسی اشکال مرحوم خوئی
بحث اخلاقی
حرص نسبت به دنیا
حسادت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 100

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم خوئی
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 99

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ادامه پاسخ دوم محقق خویی از اشکال
کلام مرحوم شهید غروی در التنقیح
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 98

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام محقق خویی
اشکالی بر کلام محقق خویی
پاسخ محقق خویی از اشکال
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 99

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
کلام مرحوم شیخ حسین حلی
اشکال مرحوم محقق اصفهانی
اشکال مرحوم خوئی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 98

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
موارد استثناء در کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم مشکینی
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 97

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
بیان چند نکته درباره کلام محقق خویی
دو اشکال بر کلمات محقق خویی
جمع‌بندی بحث
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 96

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
دو نکته در کلمات محقق خویی
اشکال محقق نائینی در مسأله
پاسخ محقق خویی از اشکال مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 97

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه ای از جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم نائینی
اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی
بررسی کلام امام خمینی
استثناء دوم در کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم مشکینی
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 95

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی کلام محقق نائینی
دیدگاه محقق خویی درباره کشف حقیقی شرطی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 96

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

دیدگاه امام خمینی در رابطه با مثال اول شیخ انصاری
دیدگاه والد معظم
بررسی کلام مرحوم امام خمینی
دیدگاه امام خمینی در رابطه با مثال دوم شیخ انصاری
بحث اخلاقی
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 94

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

نکاتی درباره عظمت مرحوم شیخ انصاری (سالروز رحلت ایشان)
خلاصه بحث گذشته
کلام محقق نائینی درباره کشف حقیقی شرطی (مشهوری)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 95

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

استثناء مرحوم شیخ در عدم حجیت اصل مثبت
کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم عراقی
کلام مرحوم خوئی
بررسی کلام مرحوم خوئد
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 93

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
قول سوم؛ کشف حقیقی تامّ
کلام محقق نائینی در توجیه کلام محقق ثانی و شهید ثانی
قول پنجم در کشف؛ کشف حقیقی شرطی
کلام محقق نائینی در بیان دلیل سوم کاشفی‌ها
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 94

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
اول: تحدید موضوع
دوم: تبیین مفهومی موضوع
سوم: وجود موضوع
کلام مرحوم سید
بررسی کلام مرحوم سید و آیت الله مکارم شیرازی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 93

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
فقاهت و تعیین موضوع
بررسی جواب آیت الله جوادی آملی
چند نکته به مناسبت فوت آیت الله کریمی قمی
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 92

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
قول سوم؛ کشف حقیقی دهری
ارزیابی قول سوم
قول چهارم؛ کشف حقیقی مشهوری
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 92

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
کلام مرحوم نراقی
کلام مرحوم بجنوردی در قواعد الفقهیه
بررسی کلام مرحوم بجنوردی
نکاتی در رابطه با شخصیت حضرت زهرا(سلام الله علیها)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت  -  جلسه 91

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه پنجم تا دهم) 94ـ93

خلاصه جلسه گذشته
لزوم و عدم لزوم مراجعه به عرف در موضوعات مستنبطه عرفیه
بررسی مسأله مرگ مغزی
مسأله خون در تخم مرغ
جمع بندی بحث
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 91

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

خلاصه بحث گذشته
دو مطلب عمده در معانی کاشفیت و ناقلیت
ارزیابی دیدگاه محقق رشتی توسط محقق نائینی
بررسی دیدگاه قائلین به تعقب اجازه
دیدگاه محقق خویی در ردّ نظریه تعقب اجازه
ارزیابی دو پاسخ محقق نائینی
نکته اخلاقی به مناسبت شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها)
 
ادامه...

دروس بیع - بيع فضولي  -  جلسه 90

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی)

بیان محقق نائینی در اقسام کشف حکمی
بیان محقق یزدی در اقسام کشف حکمی
 
ادامه...
عناوین دروس سوره آیه شماره جلسات
درس : بحث برائت (جلسه 4) تاریخ : 1392/7/8
سوال : با سلام وخسته نباشید
مباحث بسیار عالی وبا بیانی خیلی روان و فهم آسان، ارائه شده است.من از شما سپاسگزاری می کنم.

سوال: آیا درست است که حکمی که از روایات بدست می آید، به یک معنا حکم واقعی وبه یک معنا حکم ظاهری است؟؟؟؟
واقعی بودنش به این است که از ادله اربعه بدست آمده، و در مقابلش حکم ظاهری است که از اصول عملیه بدست می آید.

وظاهری بودنش به این است که چون در مقابل حکم لوح محفوظ است.

باتشکر


پاسخ : در بحث برائت جلسه 2 مفصل در مورد تقسیم حکم به ظاهری و واقعی بحث شد و نتیجه این شد که این تقسیم اساس ندارد و شارع فقط یک حکم دارد که همان حکم دارد که همان حکم واقعی باشد و معنا ندارد که حکم ظاهری هم داشته باشد.
درس : مطلق و مشروط (جلسه 33) تاریخ : 1392/7/1
سوال : سلام علیکم.
بنده یکی از اساتید سطح حوزه هستم.
امسال در شروع مباحث، طلاب را برای مطالعه و تحقیق بیشتر، به سایت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل ارجاع دادم.
اما متاسفانه وقتی دوستان مراجعه کردند و خودم هم مراجعه کردم، دیدیم اغلب مباحث و دروس به صورت صوتی است و متن ندارد.
همانند تمام مباحث مقدمه واجب - مطلق و مقید - معلق و منجز - مبحث اجتهاد و تقلید و ....
واقعا از این بابت متاثر شدم.
چون در مباحث گذشته، واقعا از متون و مباحث حضرت استاد مستفیض میشدیم اما متاسفانه دیدم بسیاری از مباحث خالی از متن و فقط صوت است.
از حضرت استاد استدعا داریم مساعدت لازم را در گذاشتن متون دروس مبذول فرمایند.
خداوند سایه ایشان را مستدام بدارد.

پاسخ : سلام علیکم
دروس بدون متن در حال تایپ هستند و به مرور در سایت منعکس می شود. از لطف نظر شما هم سپاسگزاریم
درس : مکاسب/ خیارات (جلسه 7) تاریخ : 1392/5/23
سوال : با توجه به اينكه اينجانب دانشجوي كارشاسي ارشد حقوق خصوصي هستم به اين بخش نياز دارم. با تشكر

پاسخ : ضمن پوزش از شما، این مباحث فقط به صورت صوت موجود است.
برای دریافت صوت درس، روی آیکون صوت، بالای صفحه کلیک کنید
درس : اجتهاد و تقلید (جلسه 5) تاریخ : 1392/5/4
سوال : انجه از ادله بدست می اید وجوب طریقی وغیری است نه نفسی

پاسخ : کلمه علیکم ظهور در الزام دارد. هم چنین واجبات نفسیه بر مخالفتش عقاب است و در این حدیث هم عقاب مترتب شرط است چون خداوند در روز قیامت بر کسی که تفقه در دین نداشته باشد نظر نخواهد کرد.
درس : بيع ومعاطات (جلسه 76) تاریخ : 1392/4/27
سوال : بسم الله الراحمن الرحیم . با سلام . امیر هواشمی هستم وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی . برای پایان نامه ام که موضوع آن بررسی تطبیقی اقاله در حقوق ایران،‌انگلیس ، آمریکا و حقوق اسلامی هستم و همچنین در دیگر تحقیقات حقوقی خود از درسهای استاد حضرت آیه الله فاضل لنکرانی بسیار استفاده نمودم و حقوق استادی ایشان بر ذمه اینجانب ثابت گردید. فجزاکم الله و خیر الجزا.
ضمنا محل کار و سکونت و تحصیل من در تهران و اهواز می باشد.

پاسخ : سلام علیکم
از لطف شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
درس : مكاسب/ خيارات (جلسه 1) تاریخ : 1392/4/20
سوال : سلام علیکم قبلا فایلهای صوتی و متن دروس در سایت بوده میتونستیم استفاده کنیم الان مشکل شده راهنمایی فرمائید طلابی که در شهرستانها هستند وعلاقه مند چه کنند بحث های خیارات را نیاز دارم تلفن 09141130577

پاسخ : سلام علیکم.
هم اکنون نیز صوت درسها روی سایت موجود است و با کلیک بر روی آیکون بلندگو در بالای سمت راست صفحه، می‌ توانید صوت دروس را دانلود و استفاده کنید.
لکن متاسفانه این دروس هنوز پیاده و ویرایش نشده است.
درس : بیع فضولی (جلسه 78) تاریخ : 1392/3/28
سوال : با سلام خدمت مرجع عالیقدر شیعه .جهت تحقیق و نوشتن پایان نامه ارشد نیاز به مطالبی درباره بیع فضولی دارم .ممنون میشم که بتوانم از بیانات آن مرجع عالیقدر استفاده نمایم . با تشکر

پاسخ : سلام علیکم.
بحث بیع فضولی بر اساس کتاب مکاسب، توسط حضرت استاد، در اینجا فقط به صورت صوت موجود است:
http://www.fazellankarani.com/persian/lesson/2744/
و بحث خارج بیع فضولی، إن شاء الله از مباحث خارج سال آینده ایشان خواهد بود.
درس : استصحاب (جلسه 27) تاریخ : 1392/2/29
سوال : با تشکر از سایت بسیار خوبتان
انصافا نحوه ی بیان مطالب آیت الله محمد جواد فاضل بسیار بسیار عالی است من برای فهم مسائل اصولی هر موقع با مشکلی مواجه میشم و به اینترنت مراجعه میکنم بهترین سایتی که پیدا میکنم همین سایته!

پاسخ : از لطف شما سپاسگزارم . موفق باشید
درس : اجتهاد و تقلید (جلسه 19) تاریخ : 1392/2/28
سوال : با سلام چرا جلسات 8 تا 19 (8جلسه) روی سایت نیست؟مورد نیاز است برای تهیه آن چه راهی هست؟

پاسخ : سلام علیکم. متاسفانه فایل این دروس موجود نیست. با تشکر
درس : قاعده علی الید (جلسه 23) تاریخ : 1392/1/21
سوال : با عرض سلام و احترام خدمت محضر آيت الله لنکراني
بي آنکه، در گفتار پيرامون معناي «ضمان» در قاعده ي ما يضمن گام بنهم، از محضر شما پرسشي دارم با اين گفتار که؛ انگار نماييم، کسي برآن است جامي نقره‌‌اي را که گمان مي‌‌‌نمايد، «عتيقه» به شمار مي‌‌‌آيد، به ديگري در برابر20 ميليون تومان بفروشد- البته، بر اين پايه که فروش کالاي عتيقه از سوي حکومت بازداشته نشده است-.
اکنون، بانگاريم که بر پايه‌‌ي قانون، کالايي عتيقه به شمار مي آيد که پيشينه اي 100 ساله داشته باشد و گرنه، کالا عتيقه نخواهد بود. اکنون، دو سوي اين پيمان بدون داشتن آگاهي از اين قانون پيمان مي بندند و پس از چندي روشن مي گردد که کالاي فروخته شده داراي پيشينه ي 80 ساله بوده و از اين روي، عتيقه به شمار نمي آمده است و بدين‌‌سان، ارزش راستين آن به راستي ارزش جنس آن بوده است يعني، 5000 تومان.
حال، بي گمان، اين پيمان باطل بوده و دو سوي پيمان بر پايه ي قاعده ي «مايضمن» پايبند به بازگرداندن دو عوض خواهند بود. از اين روي، فروشنده پايبند به بازگرداندن مبلغ 20 ميليون تومان است ولي، خريدار چه چيزي بايد بدهد؟ آيا بازگرداندن جام به عنوان عوض قراردادي بس بوده يا اينکه، بايد عوض راستين داده شود که از اين روي، چنين رويدادي را بايد به مانند تلف کالا شمرد و فرض نمود که اگر کالا عتيقه بود، چه ارزشي داشت و خريدار را پايبند به دادن عوض واقعي به فروشنده نمود؟
چنين، پيماني مي تواند نمونه ي امروزي نيز داشته باشد که برجسته ترين آن درباره ي حقوق مالکيّت فکري است. براي نمونه، کسي با اين انديشه که داراي برگه ي اختراعي قانوني بوده، آن را در برابر مبلغ 100 ميليون تومان به ديگري مي فروشد و سپس، روشن مي گردد که به دليل نداشتن برخي از شرايط بايسته براي صدور گواهي اختراع، برگه ي اختراع بي اعتبار بوده است. اکنون، آيا خريدار بايد به فروشنده تنها عوض قراردادي يعني، برگه ي اختراع را که موضوع قرارداد بوده است، بازگرداند يا اينکه، عوض راستين را که به ناگزير، بايد بر پايه ي فرض درستي قرارداد ارزيابي گردد؟
چنانچه باور به دادن عوض راستين باشيم، برآيند هر دو نمونه ي بالا اين مي شود که فروشنده براي دريافت چيزي سزاوار مي گردد که اصلاً هستشي نداشته است؛ يکي براي دريافت ارزش برابري با جام عتيقه و ديگري، برگه‌‌‌ي اختراع قانوني.
با سپاس از پاسخ گويي شما

پاسخ : سلام علیکم
در فرض سوال مشتری می تواند معامله را فسخ کند و پول خود را مسترد و در مقابل عین همان جامی را که دریافت نموده برگرداند و این که فرمودید چنین رویدادی را باید به انند تلف کالا شمرد و در نتیجه مساله عوض واقعی مطرح شود مطلب صحیحی نیست زیرا در این معامله شرط مشتری این است که کالا عتیقه باشد حال که خلاف آن محقق شده است خیار تخلف شرط دارد و چون عین مال گرفته شده از بایع موجود است باید همان را برگرداند و اگر در همین فرض این جام واقعا معدوم شود و از بین برود باز مسلم باید قیمت واقعی آن که همان پنج هزار تومان است را پس دهد.
درس : دروس بیع - شرائط متعاقدین (جلسه 1) تاریخ : 1392/1/8
سوال : به نام خدا و با سلام و تشکر از حضرت آیت الله لنکرانی(حفظه الله) و سپاس بخاطر این که این گونه مباحث در اختیار روحانیون شهرستانی که دسترسی حضوری به علمای قم ندارند قرار داده‌‌اید این بحث دو مرتبه خواندم وهم صدای مبارک حضرت آیت الله لنکرانی گوش دادم وخلاصه برداری کردم انصافا مطالب جالبی در مورد بیع صبی بیان فرمودند.
س:اگر بیع صبی ممیز مطلقا باطل است پس چرا در روایات وفتاوای فقها هبه وعتق و وصیت وطلاق وامامت صبی عاقل که سن او به ده سال رسیده صحیح شمرده شده است فرق این امور وبیع چیست؟
با تشکر : دکتر علی اکبرعارف
مدرس رسمی پایه 6-1مدرسه علمیه صالحیه کازرون

پاسخ : با سلام و تحيت. از ادله بطلان بيع صبي استفاده مي‌‌شود، اما اين منافاتي ندارد که همين ادله مانند حديث رفع القلم با برخي موارد تخصيص بخورد و آنچه را که ذکر فرموديد در حقيقت مخصّص حديث رفع القلم است و شايد علت فرق اين امور و بيع آن باشد که بيع اهميت ويژه اي دارد و آثار مهمي بر آن مترتب است و اين امور در مقابل بيع از اهميت کمتري برخوردار است البته دليل اصلي فرق، ممکن است امر ديگري باشد که براي ما معلوم نباشد.
درس : بیع (جلسه 13) تاریخ : 1392/1/5
سوال : باسلام ، لطفا راجع به عبارت (مراد از موضوع در اينجا، آن اصطلاح اصولى، موضوع در مقابل متعلق نيست) و مناسبت حکم وموضوع توضیح وافی بفرمائید . باتشکر

پاسخ : برای مناسبت حکم و موضوع در درس بیع، شرائط متعاقدین جلسه 12، سال 91 مفصل مثال آورده شده است. همچنین می توانید به آیات الاحکام، حجاب، جلسه 27 سال 86 مراجعه نمایید.
درس : نظر مشهور نسب به لاتعاد (جلسه 11) تاریخ : 1391/12/19
سوال : سلام چطوری می توانم متن دروس مربوط به قاعده لاتعاد را دانلود کنم یا لطفا آنها را برایم ایمیل کنید با تشکر

پاسخ : سلام علیکم. با تشکر از شما. متاسفانه صوت این دروس از نوار پیاده نشده است. موفق باشید
درس : نسبت لا تعاد با اضطرار (جلسه 17) تاریخ : 1391/12/19
سوال : با سلام و تشکر از مطالب ارزشمندتان می خواستم درخواست کنم که فایل متنی دروس نیز در سایت قرار دهید تا بتوانیم مقالاتمان را مستند سازی کنیم با تشکر

پاسخ : سلام علیکم. با تشکر از شما. متاسفانه صوت این دروس از نوار پیاده نشده است. موفق باشید
درس : مكاسب محرمه / ميته (جلسه 94) تاریخ : 1391/12/15
سوال : با سلام در صورت امکان از علت مکروه دانستن نساجی توسط شهید اول در باب متاجر لمعه توضیحی ارائه فرمائید(علت مکروه بودن نساجی) جزاکم الله

پاسخ : شغل های مکروه کفن فروشی، قصابی، نساجی، حجامت گری و برده فروشی است. دلیل آن هم روایات است . (وسائل الشیعه، ج 17، ص 326)
درس : نکاح (جلسه 42) تاریخ : 1391/11/28
سوال : همانطور که استحضار داريد در خصوصِ ازالہ بکارت از طريق زناي به عنف در اينکه ارش البکاره و مهرالمثل پرداخت مي‌‌شود يا فقط مهرالمثل اختلاف نظر است.
سيد عبدالاعلي سبزواري در اين خصوص مي‌‌فرمايند: «در اين نظر که ارش البکاره داخل در مهر المثل باشد اشکال است زيرا موضوع و حکم ارش البکاره و مهر المثل تفاوت دارد»، حال سئوال بنده اين است که موضوع و حکم در اين عبارت مذکور چيست؟
به عبارت ديگر اولاً:موضوع ارش البکاه و موضوع مهرالمثل چيست؟
ثانياً: تفاوت حکم ارش البکاره و حکم مهرالمثل چيست؟
ثالثاً :آيا مي‌‌توان گفت موضوعِ ارش البکاره، ازالہ بکارت و موضوعِ مهرالمثل، وطي است و حکم نيز در اينجا منطبق با موضوع است؟

پاسخ : ظاهرا مقصود ایشان این است که موضوع مهر المثل عبارت است از: تمتع با زن با خصوصیات و ویژگی های عرفی و شانی که دارد از جمله بکارت.
اما مساله ارش بکارت موضوع آن است که کسی به طریق عنف و یا هر وسیله دیگری اختیارا یا اضطرارا بکارت دختری را زایل کند ولو مساله تمتع و استمتاع هم مطرح نباشد به عبارت دیگر در مهر المثل موضوع الاستمتاع من المرأة است اما در ارش البکارة موضوع ازالة البکارة بای جهة من دون فرق بین الاستمتاع و غیره است.
آری برخی از بزرگان می گویند در زنای به عنف چون این دو موضوع در فعل وطی اجتماع پیدا می کنند لذا ارش البکارة قهرا داخل در مهر المثل است .
درس : استصحاب (جلسه 46) تاریخ : 1391/11/14
سوال : باعرض سلام محضر مبارك آيت الله فاضل لنکرانی(دامت بركاته)؛
آيا نظريات اصولي يك طلبه كه به جاي حضور در درس خارج با محور قرار دادن كتابی مانند اصول مظفر(ازحيث اشتمال بر بحث هاي مختلف) و با رجوع به ادله اربعه وتحقيق در آراي بزرگان با تحقيق مختار اصولي خود را انتخاب مي‌‌كند بر خودشان حجت است؟

پاسخ :
سلام علیکم
کتاب اصول فقه مرحوم مظفر(رضوان الله علیه) اگرچه کتابی است جامع، لیکن روشن است که در تحقیقات اصولی کفایت نمی‌‌کند. برخی از آراء جدید و مهم که لازم است مجتهد بر آن اطلاع داشته باشد در این کتاب نیامده است.
و چون مجتهد باید در اصول، دارای مبنای محکمی باشد، لا محالة روی مختار اصولی این مقدار کافی نیست. البته نمی‌‌توان انکار کرد که در برخی موارد و به نحو موجبه جزئیه، کفایت می‌‌کند.
درس : استصحاب (جلسه 11) تاریخ : 1391/10/23
سوال : قوق العاده بود ممنون

درس : بحث ظن (جلسه 2) تاریخ : 1391/10/17
سوال : طبق حديث ثقلين؛ اگر الان بخواهم به عترت تمسک کنیم، عترت الان کجاست؟ شاید بتوانم توجيهاتي مانند رجوع به علماء بیان کنم، ولي براي خودم قانع کننده نيست، زيرا تمسک به حديث و يا عالم، تمسک به عترت نيست، و الا در حديث ذکر مي‌‌شد.

پاسخ : عترت؛ متمثّل درکلام یا فعل یا سکوت معصوم(علیه السلام) است و رجوع به علماء هرگز به عنوان رجوع بر عترت نیست و این عنوان منحصر به معصومین(علیهم السلام) است.
آری علماء؛ خصوصاً فقهاء، به اعتبار آگاهی برکلمات معصومین(ع) و نیز آشنائی تخصصی با قرآن کریم، در زمان غیبت تا حدی این خلاء را جبران می‌‌کنند.
تمسک به حدیث، چنانچه از نظر سند و دلالت و جهت دلالت مشکلی نداشته باشد، از مصادیق واضح عترت است و لذا در اصول؛ قول، فعل و سکوت معصوم(علیه السلام) را به عنوان حجت قرار داده‌‌اند.
درس : بحث ظن (جلسه 2) تاریخ : 1391/10/17
سوال : آیا شما هم مانند غالب فقها معتقد به حجيت ظن فقيه هستيد يا نه؟ با توجه به اين که ظن، مستند به صاحب ظن است نه شارع.

پاسخ : برحسب مباحث اصول فقه؛ ظنون خاصه یعنی ظنی که دلیل خاصی بر اعتبار آن وجود دارد، مانند: خبرواحد و... حجیت دارد.
به عبارت دیگر در منابع دینی، تبعیت از ظن، مورد نهی واقع شده است و به اصطلاح، قاعده اولی؛ حرمت عمل به ظن و گمان است؛ اما از این قاعده بر حسب ادله ای محکم؛ برخی از ظنون استثناء شده است.

نکاح  -  جلسه 24 ( بازدید : 5682)

  تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388

بررسی آیه 221 بقره پیرامون نکاح
 
ادامه...

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1)  -  جلسه 19 ( بازدید : 3321)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1)
 
ادامه...

مكاسب محرمه / بررسي روايت تحف العقول  -  جلسه 1 ( بازدید : 3256)

  فقه » خارج فقه » مکاسب محرمه - قسمت اول 1384

علت انتخاب مکاسب شیخ (ره) از طرف استاد معظم برای تدریس
 
ادامه...

مكاسب/ خيارات  -  جلسه 1 ( بازدید : 2956)

  فقه » سطح عالی » خیارات (فقط صوتي)

معنای لغوی و اصطلاحی خیار و اقسام خیار
 
ادامه...

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2)  -  جلسه 20 ( بازدید : 2866)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2)
 
ادامه...

بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال  -  جلسه 18 ( بازدید : 2512)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال
 
ادامه...

استصحاب  -  جلسه 27 ( بازدید : 2276)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92ـ91

بیان شد یکی از شرایط استصحاب اینست که شک فعلیّت داشته باشد. به این معنا که شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند. به دنبال این مطلب دو فرع را مرحوم شیخ ذکر کردند
 
ادامه...

استصحاب  -  جلسه 11 ( بازدید : 2242)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92ـ91

از مباحثی که در شروع بحث استصحاب باید مطرح شود فرق میان قواعد ثلاث است، بین استصحاب و قاعده یقین چه فرقی است؟
 
ادامه...

نکاح  -  جلسه 7 ( بازدید : 2178)

  تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388

بررسی آیه‌ی 33 سوره‌ی نور در مورد نکاح
 
ادامه...

دروس بیع - شرائط متعاقدین  -  جلسه 1 ( بازدید : 2132)

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 6- 1391 (شرایط متعاقدین)

شرط دوم متعاقدین؛ عقل است، یعنی اگر یکی از متعاقدین و یا هر دو دیوانه باشد، بیع صحیح نخواهد بود.
 
ادامه...

بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب اسلامي  -  جلسه 16 ( بازدید : 2101)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب اسلامي
 
ادامه...

بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال  -  جلسه 11 ( بازدید : 2090)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال
 
ادامه...

مفاهیم  -  جلسه 18 ( بازدید : 2059)

  اصول فقه » خارج اصول » مفاهیم 1384

تنبیه سوم: تداخل اسباب در جملاتی که شرط متعدد و جزاء واحد است
آيا بحث تداخل اسباب مبتني بر بحث مفاهيم است؟
تداخل اسباب يا تداخل مسبّبات؟
نزاع در تداخل اسباب در چه فرضي است؟
فرض نزاع در صورت فقدان دليل خاص؟
 
ادامه...

بیع فضولی  -  جلسه 78 ( بازدید : 1970)

  فقه » سطح عالی » فضولی (فقط صوتي)

حکم اشاعه بین الحصتین یا در مجموع در عقدی که فضولیت آن مورد شک باشد. و توجیه شیخ . نسبت به کلام محقق و علامه، و مرحوم شهیدین و عده‌ای از فقها.
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب  -  جلسه 105 ( بازدید : 1917)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه اول تا چهارم) 93ـ92

ادامه بحث استصحاب زمانیات
اقسام شبهات متصوره در قسم دوم زمانیات
بررسی جریان استصحاب در هرکدام از موارد شبهه
دیدگاه محقق نائینی در شبهات حکمیه
اشکال دوم به تفصیل مرحوم شیخ و محقق آخوند
جواب استاد معظم به اشکال دوم
 
ادامه...

شروع کلاسها در سال تحصيلي 95ـ 94 : سه شنبه 24ـ 6 ـ 94

*******************

برنامه درس خارج حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در سال تحصیلي 95ـ 94


درس خارج اصول

«تنبيهات استصحاب (تنبيه يازدهم؛ أصالة تأخر الحادث)»
مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 23
زمان: ساعت 8 صبح
*******************

درس خارج فقه

کتاب البيع «شروط العوضين»
[بر اساس متن تحریر الوسیلة امام خمینی(قده)]

مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 20
زمان: ساعت 9 صبح
*********************

سلسله مباحث ماه مبارک رمضان

ادامه بحث «صلاة مسافر»
از متن تحريرالوسيلة امام خميني(ره)
زمان: از روز  ......... مصادف با .......... ماه مبارک رمضان - ساعت 12 رسمي
مکان: سه راه بازار، جنب پاساژ حضرت موسي بن جعفر(ع)، دفتر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قده)
تعداد دروس: 4,127
تعداد بازدید: 2,083,597
آخرین بروزرسانی: 17 بهمن 16:47