پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی   »   بخش دروس

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 108 - خلاصه مباحث گذشته
جمع بندی
نظر استاد ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 107 - خلاصه جلسه قبل
ادامه کلام مرحوم خوئی
قسمت اوّل
اشکال استاد
قسمت دوم
اشکال استاد
قسمت سوم
نظر استاد نسبت به قسمت سوم ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 105 - خلاصه بحث گذشته
اشکالات مرحوم امام بر دیدگاه محقق نائینی
ادامه اشکال نخست مرحوم امام
مراد، تفکیک تعبدی باشد ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 106 - خلاصه درس گذشته
بررسی اشکالات بحث
اشکال اول مرحوم آخوند
کلام مرحوم خوئی
کلام مرحوم امام ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 104 - اشکالات مرحوم امام بر دیدگاه محقق نائینی
توضیح اشکال نخست مرحوم امام
اشکال اول مرحوم امام بر محقق نائینی ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 103 - خلاصه بحث گذشته
بیان امام خمینی در تبیین دیدگاه محقق نائینی
تفاوت کشف حقیقی و کشف حکمی
مثال‌های محقق نائینی برای تبیین دیدگاه خود
اشکال محقق نائینی در منیة الطالب بر دیدگاه استاد خود
عبارت محقق نائینی در المکاسب و البیع ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 105 - خلاصه جلسه گذشته
تحقیق در مسأله
امام هادی (علیه السلام) و اهمیت زمانه ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 104 - خلاصه جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم خوئی
بررسی کلام مرحوم خوئی و امام خمینی
دیدگاه مرحوم اصفهانی ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 103 - خلاصه جلسه گذشته
دیدگاه مرحوم امام و مرحوم خوئی
دیدگاه مرحوم آخوند و بررسی آن ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 102 - خلاصه جلسه گذشته
خلاصه ای از دیدگاه مرحوم آخوند
خلاصه کلام مرحوم خوئی
دیدگاه امام خمینی ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 102 - خلاصه بحث گذشته
اشکال مرحوم امام بر دیدگاه محقق خویی
ارزیابی دیدگاه محقق نائینی در کلمات مرحوم امام
بررسی کشف حکمی صوری (دیدگاه محقق نائینی)
چند کلمه درباره حوادث یمن ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 101 - خلاصه بحث گذشته
اشکالی بر کلام محقق خویی
دیدگاه مرحوم امام خمینی در مسأله ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 100 - خلاصه بحث گذشته
ارزیابی کلمات محقق خویی در کتاب مصباح الفقاهه
بررسی دیدگاه محقق خویی در کتاب محاضرات
اشکالات محقق خویی بر دیدگاه برگزیده خود
پاسخ اشکالات محقق خویی در کتاب محاضرات
اشکالی بر پاسخ محقق خویی ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 101 - خلاصه جلسه گذشته
ادامه کلام شیخ انصاری
کلام مرحوم آخوند
بررسی کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم خوئی
بررسی اشکال مرحوم خوئی
بحث اخلاقی
حرص نسبت به دنیا
حسادت ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 100 - خلاصه جلسه گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم خوئی ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 99 - خلاصه بحث گذشته
ادامه پاسخ دوم محقق خویی از اشکال
کلام مرحوم شهید غروی در التنقیح ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 98 - خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام محقق خویی
اشکالی بر کلام محقق خویی
پاسخ محقق خویی از اشکال ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 99 - خلاصه جلسه گذشته
کلام مرحوم شیخ حسین حلی
اشکال مرحوم محقق اصفهانی
اشکال مرحوم خوئی ... ادامه...
 

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب 94-93 - شماره جلسه: 98 - خلاصه جلسه گذشته
موارد استثناء در کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم مشکینی ... ادامه...
 

دروس بیع - بيع فضولي

فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیلة 8- 1393 (ادامه بیع فضولی) - شماره جلسه: 97 - خلاصه بحث گذشته
بیان چند نکته درباره کلام محقق خویی
دو اشکال بر کلمات محقق خویی
جمع‌بندی بحث ... ادامه...
 
عناوین دروس سوره آیه شماره جلسات

نکاح

شماره جلسه: 24 - تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388: بررسی آیه 221 بقره پیرامون نکاح
... ادامه...
 

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1)

شماره جلسه: 19 - مباحث اخلاقی: بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1) ... ادامه...
 

مكاسب/ خيارات

شماره جلسه: 1 - فقه » سطح عالی » خیارات (فقط صوتي): معنای لغوی و اصطلاحی خیار و اقسام خیار ... ادامه...
 

مكاسب محرمه / بررسي روايت تحف العقول

شماره جلسه: 1 - فقه » خارج فقه » مکاسب محرمه - قسمت اول 1384: علت انتخاب مکاسب شیخ (ره) از طرف استاد معظم برای تدریس ... ادامه...
 

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2)

شماره جلسه: 20 - مباحث اخلاقی: بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2) ... ادامه...
 

بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال

شماره جلسه: 18 - مباحث اخلاقی: بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال ... ادامه...
 

استصحاب

شماره جلسه: 27 - اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92-91: بیان شد یکی از شرایط استصحاب اینست که شک فعلیّت داشته باشد. به این معنا که شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند. به دنبال این مطلب دو فرع را مرحوم شیخ ذکر کردند ... ادامه...
 

استصحاب

شماره جلسه: 11 - اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92-91: از مباحثی که در شروع بحث استصحاب باید مطرح شود فرق میان قواعد ثلاث است، بین استصحاب و قاعده یقین چه فرقی است؟ ... ادامه...
 

نکاح

شماره جلسه: 7 - تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388: بررسی آیه‌ی 33 سوره‌ی نور در مورد نکاح
... ادامه...
 

مفاهیم

شماره جلسه: 18 - اصول فقه » خارج اصول » مفاهیم 1384: تنبیه سوم: تداخل اسباب در جملاتی که شرط متعدد و جزاء واحد است
آيا بحث تداخل اسباب مبتني بر بحث مفاهيم است؟
تداخل اسباب يا تداخل مسبّبات؟
نزاع در تداخل اسباب در چه فرضي است؟
فرض نزاع در صورت فقدان دليل خاص؟ ... ادامه...
 

دروس بیع - شرائط متعاقدین

شماره جلسه: 1 - فقه » خارج فقه » کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 6- 1391 (شرایط متعاقدین): شرط دوم متعاقدین؛ عقل است، یعنی اگر یکی از متعاقدین و یا هر دو دیوانه باشد، بیع صحیح نخواهد بود. ... ادامه...
 

بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب

شماره جلسه: 16 - مباحث اخلاقی: بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب ... ادامه...
 

بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال

شماره جلسه: 11 - مباحث اخلاقی: بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال ... ادامه...
 

بیع فضولی

شماره جلسه: 78 - فقه » سطح عالی » فضولی (فقط صوتي): حکم اشاعه بین الحصتین یا در مجموع در عقدی که فضولیت آن مورد شک باشد. و توجیه شیخ . نسبت به کلام محقق و علامه، و مرحوم شهیدین و عده‌ای از فقها. ... ادامه...
 

آخرین پرسشها و نظرات ذیل دروس

 • : ادرس و منابع را لطف کنيد ... ادامه
 • : خدا خیرتان دهد
  برای فهم مطالب به اینجا رجوع میکنم... ادامه
 • : با تشکر از سایت بسیار خوبتان
  ... ادامه
 • امیر هواشمی: بسم الله الراحمن الرحیم . با سلام .... ادامه
 • محسنی: سلام علیکم.
  بنده یکی از اساتید سطح حوزه هستم.
  ... ادامه
 • : به نام خدا
  ممنون .خداجزا خیرتان دهد.... ادامه
 • علوی: سلام علیکم
  با آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان
  ... ادامه
 • معلم : با عرض خسته نباشی
  ... ادامه
 • : با عرض سلام و تحیات

  ... ادامه
سلسله مباحث ماه مبارک رمضان
ادامه بحث «صلاة مسافر»
از متن تحريرالوسيلة امام خميني(ره)
زمان: از روز شنبه 94/3/30 مصادف با سوم ماه مبارک رمضان - ساعت 12 رسمي
مکان: سه راه بازار، جنب پاساژ حضرت موسي بن جعفر(ع)، دفتر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قده)


*******************
برنامه درس خارج حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در سال تحصیلی 94-93


درس خارج اصول

«تنبيهات استصحاب (استصحاب تعليقي)»
مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 23
زمان: ساعت 8 صبح
*******************
درس خارج فقه
کتاب البيع «مسائل بیع فضولی»
[بر اساس متن تحریر الوسیلة امام خمینی(قده)]

مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 20
زمان: ساعت 9 صبح
*********************
شروع کلاسها: یکشنبه: 23 /6 /93
تعداد دروس: 4,001
تعداد بازدید: 1,433,885
آخرین بروزرسانی: 29 تير 21:19