پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی   »   بخش دروس

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 30

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند
بررسی عبارات مرحوم شیخ در بحث حکومت
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 29

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بحث
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 29

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
جمع‌بندی بحث
دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) و ارزیابی آن
دیدگاه مرحوم امام در جمع روایات
راه‌های جمع میان روایات در مسأله
بیان دیدگاه برگزیده
تبیین دیدگاه مرحوم امام در روایت ابی الصباح و ارزیابی آن
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 28

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق همدانی(قدس سرّه) درباره طائفه سوم از روایات
توجیه محقق همدانی(قدس سرّه) در طائفه سوم از روایات
اشکال محقق خویی(قدس سرّه) بر دیدگاه محقق همدانی(قدس سرّه)
تبیین دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه)
دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) در مسأله
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه)
جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده
توجیه کلام قدما در بیان کلمه «ضروری»
نتیجه بحث
ارزیابی دیدگاه فقیهان
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 27

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
تفاوت تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) و خروج از اسلام با انکار ضروری
ادامه کلام صاحب بلغه الفقیه
ارزیابی دیدگاه صاحب بلغه الفقیه
سه طائفه روایات در مسأله
طائفه دوم از روایات
دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) درباره طائفه دوم روایات و ارزیابی آن
دیدگاه برگزیده درباره طائفه دوم
طائفه سوم از روایات
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 26

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام صاحب بلغه الفقیه
دیدگاه آقا جمال خوانساری(قدس سرّه) و ارزیابی آن
دیدگاه آقا وحید بهبهانی(قدس سرّه)
توجیهات صاحب بلغه برای کلام آقاجمال و وحید بهبهانی
ادله صاحب بلغه الفقیه بر دیدگاه خود؛ روایات
اشتراک وجه تکذیب النبی(صلي الله عليه وآله) و خروج از اسلام
موارد افتراق دو دیدگاه
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 28

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
اشکال و جواب در کلام مرحوم آخوند
اشکال حضرت استاد به مرحوم آخوند
ادامه کلام مرحوم آخوند
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 25

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
اهمیت بحث از ضروری
دیدگاه شیخ یوسف بحرانی(قدس سرّه) درباره امامت
دیدگاه دیگر فقیهان درباره ضروری
دیدگاه مرحوم بحر العلوم در بلغه الفقیه
نکته اخلاقی؛ مخالفت با هوای نفس
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 24

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

نکته‌ای درباره روش اجتهادی مباحث
خلاصه بحث گذشته
فرق اول دو دیدگاه درباره انکار ضروری
فرق دوم دو دیدگاه
ادامه دیدگاه صاحب جواهر(قدس سرّه)
فرق انکار الضروری و انکار القطعی
جمع‌بندی تفاوت میان دو دیدگاه
بیان کلمات فقها در تفاوت دو دیدگاه
نتیجه پایانی تفاوت دو دیدگاه
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 23

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
ریشه‌یابی پیدایش واژه «ضروری» در فقه
بررسی رابطه ضروری با رکن
دیدگاه فقیهان درباره منکر ضروری
دیدگاه فقیهان معاصر در مسأله
جمع‌بندی دیدگاه فقیهان
دیدگاه صاحب جواهر(قدس سرّه) در مسأله
تبیین کلام صاحب جواهر(قدس سرّه)
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 22

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
بیان چند نکته درباره دخالت امامت در حقیقت اسلام
آیا منکر ضروری کافر است؟
تبیین بحث منکر ضروری
بیان دیدگاه‌ها در مسأله
بررسی اجماع یا شهرت در مسأله
دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه
دیدگاه محقق اردبیلی(قدس سرّه) درباره منکر ضروری
کلمات فقها در مسأله
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 27

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

طلیعه بحث جدید
فرق بین ورود و تخصص
کلام مرحوم آخوند در بحث
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
ادامه کلام مرحوم آخوند و اشکال مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 26

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

تحقیق حضرت استاد در بحث
کلام مرحوم عراقی در بحث
بررسی کلام مرحوم عراقی
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 25

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

جواب مرحوم امام به اشکال مطرح شده در استصحاب
اشکال حضرت استاد به مرحوم امام
کلام مرحوم آشتیانی دربحث
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم آشتیانی
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم نائینی
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 24

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
اشکال حضرت استاد به مرحوم نائینی
بررسی کلام مرحوم اصفهانی
بررسی کلام مرحوم امام
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 23

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

تحقیق حضرت استاد در بحث
کلام مرحوم نائینی در بحث
اشکال و جواب
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 22

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
اختلاف بین مرحوم اصفهانی و آشتیانی
اشکال حضرت استاد به مبنای « ارتکاز »
اشکال حضرت استاد به مبنای « تسامح »
اشکال دیگر حضرت استاد به مبنای « ارتکاز »
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 21

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
بیان یک نکته اجتهادی
بررسی آیه «تبلیغ» در مسأله
جمع‌بندی بحث
دیدگاه مرحوم امام در اعتقاد به امامت در حقیقت اسلام
نتیجه بحث و بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 20

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
تکمیل کلام مرحوم امام؛ بررسی «کافر» در قرآن
پاسخ هفتم مرحوم امام از صاحب حدائق(قدس‌سرّه)
بیان حکومت میان دو دسته از روایات در کلام مرحوم امام
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 19

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
ادامه پاسخ محقق خویی(قدس‌سرّه) به صاحب حدائق و ارزیابی آن
پاسخ مرحوم امام به صاحب حدائق(قدس‌سرّه)
مطلب سوم مرحوم امام
مطلب چهارم
مطلب پنجم
مطلب ششم
ملاک تشخیص روایات فقهی از اعتقادی
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 18

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سرّه) درباره دخالت اعتقاد به معاد
بررسی دیدگاه محقق خویی(قدس‌سرّه)
دیدگاه والد معظم(قدس‌سرّه) در مسأله
بررسی دخالت اعتقاد به امامت در حقیقت اسلام
اشکال محقق خویی(قدس‌سرّه) به ادله صاحب حدائق(قدس‌سرّه)
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 21

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

کلام محقق نائینی در بحث
جواب مرحوم امام به کلام مرحوم نائینی
جمع بندی بحث اثباتی
تحقق یا عدم تحقق « موضوع عقلی » ثبوتا
دفع و دخل مقدر
تحقق یا عدم تحقق « موضوع دلیلی » یا « موضوع عرفی » ثبوتا
کلام مرحوم آخوند در بحث
دفع و دخل مقدر
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 20

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه بحث گذشته (اشکال ثبوتی در موضوع دلیلی)
جواب مرحوم اصفهانی به اشکال (تفاوت ملاک در موضوع عقلی و دلیلی)
اشکال دیگر در موضوع دلیلی (دوران بین موضوع عقلی و دلیلی)
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 19

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
طرح و دفع مناقشات موجود در موضوع دلیلی، عقلی و عرفی
مطلب اول (تردید در موضوع عرفی)
جواب مرحوم اصفهانی از مطلب اول
مطلب دوم (تردید در موضوع دلیلی)
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 17

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
تفصیل محقق خویی(قدس‌سره) درباره اسلام و کفر
تفصیل والد معظم(قدس‌سره) در مسأله
جمع‌بندی بحث و بیان ثمره دیدگاه‌ها
ارزیابی دیدگاه‌ها و بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 18

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
توضیح مجدد بزنگاه کلام مرحوم آخوند
نکته مهم در کلام مرحوم آخوند (معیار موضوع در عرف)
اختلاف بین شارحین رسائل در معیار موضوع در عرف
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 16

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
صحیحه محمد بن مسلم درباره اسلام و کفر
دیدگاه والد معظم(قدس‌سره) در مسأله و ارزیابی آن
نکته دوم؛ ارتداد
دیدگاه صاحب الرسائل الفقهیه در مسأله
دیدگاه دیگر فقیهان در مسأله
ادامه دیدگاه صاحب الرسائل الفقهیه
ارزیابی دیدگاه محقق همدانی(قدس‌سره)
دیدگاه برگزیده درباره حد وسط میان اسلام و کفر
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 15

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
اقسام روایات در باب دعائم الاسلام
جمع‌ میان روایات و دیدگاه برگزیده
بررسی اقسام «تارک الحجّ»
قسم اول؛ بررسی حکم منکر حجّ
بررسی تقابل میان اسلام و کفر
دیدگاه فقها و متکلمین درباره حدّ وسط میان اسلام و کفر
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
روایات دالّ بر لزوم جحد در تحقق کفر
روایات دالّ بر تحقق کفر به مجرد شکّ
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 17

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم آخوند در کفایه
مطلب اول
تفاوت استصحاب موضوعی و حکمی
مطلب دوم
بزنگاه عبارت مرحوم آخوند
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 16

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

طلیعه بحث جدید
طرح اشکال (مقدمه بحث در استصحاب حکم)
کلام مرحوم خویی در بحث
قسم دوم از احکام کلیه
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 14

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
دلیل چهارم بر وجوب حج؛ ضرورت دین
روایات دالّ بر رکن بودن حجّ برای اسلام
بررسی حصر در روایت «بنی الاسلام»
بررسی کلمه «ولایت» در روایت «بنی الاسلام»
اعتقاد به ارکان اسلام واجب است یا عمل به آن‌ها؟
جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 15

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
بحث اول در استصحاب فرد مردد
بحث دوم در استصحاب فرد مردد
مثال برای فرد مردد
بازگشت به کلام مرحوم صاحب منتقی
دلیل مرحوم صاحب منتقی بر عدم اجرای استصحاب موضوع و مناقشه حضرت استاد
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 14

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته در فرض دوم
خلاصه مباحث گذشته در فرض سوم
کلام مرحوم نائینی در بحث
کلام مرحوم خویی در بحث
کلام مرحوم سید در بحث و مناقشه حضرت استاد
کلام صاحب منتقی در بحث
اشکال مرحوم صاحب منتقی به این کلام
خلاصه بحث استصحاب فرد و کلی
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 13

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
بررسی ادله تضعیف «محمد بن سنان»
تبیین معنای «غلوّ»؛ انواع علم غیب
دیدگاه برگزیده درباره وثاقت «محمد بن سنان»
جمع‌بندی بحث
استدلال به سنت بر وجوب حجّ
انواع عناوین دالّ بر وجوب حج در روایات
جمع‌بندی روایات
دلیل سوم بر وجوب حجّ؛ اجماع مسلمین
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 12

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

بررسی دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در توثیقات عامّه
ادامه بررسی وثاقت «ابو الجارود»
دیدگاه محقق خویی(قدس سره) درباره «ابو الجارود» و ارزیابی آن
بررسی وثاقت «محمد بن سنان»
ادله وثاقت «محمد بن سنان»
دیگر ادله وثاقت «محمد بن سنان»
دیدگاه سید بن طاووس درباره «محمد بن سنان»
تفاوت غلات با مفوِّضه
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 13

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

بازگشت به فرض دوم در کلام مرحوم شیخ
کلام مرحوم سید در فرض دوم
مناقشه حضرت استاد در کلام مرحوم سید
لزوم وجود اثر شرعی در استصحاب!
ادامه کلام مرحوم سید
جمع بندی حضرت استاد
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 11

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

بررسی چهارمین آیه دالّ بر وجوب حجّ
دیدگاه مرحوم طبرسی درباره آیه
دیدگاه علامه طباطبائی(قدّس سرّه) درباره آیه و ارزیابی آن
روایات ذیل آیه
روایت اول؛ روایت شیخ صدوق(قدّس سرّه)
بررسی وثاقت «الحسین بن العلوان الکلبی»
روایت دوم؛ روایت «ابو الجارود»
سند روایت؛ بررسی وثاقت «ابو الجارود»
بررسی روایات کشی(قدّس سرّه) درباره ضعف «ابو الجارود»
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 10

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
بیان دیدگاه برگزیده
کلمات اهل تسنن درباره آیه
دیدگاه فخر رازی درباره آیه و ارزیابی آن
بیان روایات درباره آیه شریفه
دیدگاه والد معظم(قدّس سرّه) درباره روایات
بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 12

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
فرض دوم در کلام مرحوم شیخ
فرض سوم در کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 11

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
تحقیق در مسأله
کلام مرحوم خویی در بحث و اشکال مرحوم صاحب منتقی
ادامه کلام مرحوم خویی و اشکال مرحوم صاحب منتقی
اشکال حضرت استاد به مرحوم صاحب منتقی
جمع بندی بحث
تحقیق و نظر حضرت استاد در بحث
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 10

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم نائینی
کلام مرحوم امام در بحث
مشکل اصل مثبت در استصحابات موضوعی و جواب از آن
بازگشت به کلام مرحوم شیخ
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 9

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
بررسی سومین آیه بر وجوب حجّ؛ آیه196 سوره بقره
بررسی معنای «أتمّوا» در لغت
دیدگاه علامه طباطبائی(قدس سرّه) در واژه «اتمّوا»
ارزیابی دیدگاه مرحوم علامه
بررسی واژه «أتمّوا» در قرآن
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 9

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه بحث گذشته
بررسی کلام مرحوم آخوند توسط حضرت استاد
کلام مرحوم اراکی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان
بازگشت به کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم نائینی در بحث
بزنگاه مهم بحث
دورنمای بحث جلسه بعد
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 8

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
ثمره عملی بحث
کلام مرحوم شیخ در بحث
نکته دوم در کلام مرحوم شیخ
کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 8

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلالت دومین آیه بر وجوب حجّ
در «اَذِّن» کیست؟
ارزیابی دیدگاه علامه طباطبائی(قدس‌سرّه)
بررسی زمان تشریع حجّ
علت استفاده نکردن علامه طباطبائی(قدس‌سرّه) از روایات در تفسیر
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بحث
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 7

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
بررسی اولین آیه بر وجوب حجّ
دیدگاه علامه طباطبائی(قدس سرّه) درباره آیه نخست
تبیین دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی
ارزیابی دیدگاه مرحوم علامه
مراد از «حِجّ البیت» در آیه شریفه
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 7

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم عراقی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
تقسیم مرحوم شیخ در رسائل
بحث اول: شک در محمول مسبب از شک در موضوع باشد
بحث دوم: شک در محمول مسبب از شک در موضوع نباشد
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 6

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

کلام مرحوم حائری در دفاع از مرحوم شیخ
مبنای حضرت استاد در استدلالات عقلی مطرح در فقه و اصول
اشکال مرحوم امام به مرحوم حائری
اشکال به مرحوم شیخ
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 6

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه شهید ثانی(قدس سره) درباره معنای اصطلاحی حجّ و ارزیابی آن
توضیح تعریف اصطلاحی حجّ
دیدگاه فاضل مقداد(قدس سرّه) درباره معنای اصطلاحی حجّ
تعریف اصطلاحی حجّ در نگاه شیخ انصاری(قدس سرّه)
بررسی حقیقت شرعیه در مورد حجّ
دیدگاه مرحوم آخوند در حقیقت شرعیه
دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه) درباره حقیقت شرعیه
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 5

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

دفاع حضرت استاد از استدلال مرحوم شیخ
اشکال دیگری از مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ
جواب حضرت استاد به اشکال
اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ
کلام مرحوم آشتیانی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان
جمع بندی بحث دلیل عقلی تا اینجا
دورنمای بحث آینده
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 5

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
بررسی معنای لغوی و اصطلاحی حجّ
معنای لغوی حجّ
دیدگاه والد معظم(ره) در معنای لغوی حجّ
دیدگاه برگزیده در معنای لغوی حجّ
معنای اصطلاحی حجّ؛ دیدگاه فقیهان
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 4

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه شیخ صدوق(قدس سرّه) در جمع میان روایات
دیدگاه مرحوم فیض در جمع میان روایات و ارزیابی آن
دیدگاه صاحب حدائق(قدس سرّه) در جمع روایات
دیدگاه مرحوم مجلسی دوم در مرآة العقول
دیدگاه برگزیده در جمع روایات
افضل بودن در روایات
جمع‌بندی و نتیجه بحث
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 4

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
کلام محقق آشتیانی در بحث (بحث اجماع)
دو مطلب در کلام مرحوم شیخ (مرتبط با دلیل عقلی)
کلام مرحوم سید در توضیح کلام مرحوم شیخ (دلیل عقلی)
اشکال به دلیل عقلی
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 3

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
اختلاف تعبیر در کلام مرحوم شیخ
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
ادله لزوم وجود بقاء موضوع در استصحاب
کلام مرحوم آخوند در بحث
کلام مرحوم نائینی در بحث
کلام مرحوم شیخ در بحث
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 3

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

صلاة افضل است یا حجّ؟
روایت نخست؛ روایت کاهلی از امام صادق(قدس سرّه)
روایت دوم: روایت عمر بن یزید از امام صادق(عليه السلام)
روایت سوم؛ روایت شیخ صدوق(قدس سرّه)
روایت چهارم؛ روایت دیگری از شیخ صدوق(قدس سرّه)
نتیجه جمع میان روایات
دیدگاه صاحب جواهر(قدس سرّه) و والد معظم(قدس سرّه)
دیدگاه برگزیده؛ افضل بودن نماز بر حجّ
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 2

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم آشتیانی در بحث
کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل
کلام مرحوم سید در حاشیه رسائل و اشکالشان به مرحوم آخوند
نظر حضرت استاد در بحث
امکان یا عدم امکان جمع بین تعابیر سه گانه
کلام مرحوم خویی و اشکال حضرت استاد به ایشان
نظر حضرت استاد در مورد کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 2

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

خلاصه بحث گذشته
روایت دوم در فضیلت حجّ
روایات دیگر در فضیلت حجّ
 
ادامه...

کتاب الحج  -  جلسه 1

  فقه » خارج فقه » کتاب الحج - بر اساس تحرير الوسيلة 1395

توضیحی درباره تفاوت کتاب حج با سایر ابواب فقهی
عنوان نخست؛ چگونگی به وجود آمدن کعبه
عنوان دوم؛ محدوده کعبه
عنوان سوم؛ اعلام کعبه
عنوان چهارم؛ انهدام کعبه و ساخت مجدّد آن
عنوان پنجم؛ اندازه کعبه
عنوان ششم؛ تغییر مقام
عنوان هفتم؛ وجه تسمیه کعبه به «بیت العتیق»
عنوان هشتم؛ علت سیاه شدن حجر الاسود
عنوان نهم؛ زمان شروع طواف کعبه
عنوان دهم؛ پوشش روی کعبه
 
ادامه...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)  -  جلسه 1

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » خاتمه استصحاب 96-95

طلیعه بحث
شرط اول: بقاء الموضوع
صور مطرح در بحث
سرفصل های مطرح در بحث
بحث اول: مراد از بقاء الموضوع
اشکال به مبنای اول در بقاء الموضوع (عبارت مرحوم شیخ)
عبارت مرحوم آخوند در کفایه
خلاصه بحث
 
ادامه...

مطلق و مشروط  -  جلسه 19

  اصول فقه » خارج اصول » اوامر » مقدمه واجب » مطلق و مشروط 1380

چکیده بحث گذشته
فرمایش محقق نائینی طبق بیان فوائد الاصول
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 24

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

ادامه کلام مرحوم نراقی
اشکال مرحوم شیخ به مرحوم نراقی
استدراک مرحوم شیخ
اشکال به مرحوم شیخ
دفاع مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ
اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 23

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
محل اشکال در روایات (بحث دِلالی)-روایت سوم-
اشکال اول مرحوم نراقی و نظر مرحوم شیخ و آخوند
نظر حضرت استاد
بازگشت به کلام مرحوم شیخ
اشکال دوم مرحوم نراقی و نظر مرحوم شیخ و آخوند
نظر حضرت استاد
اشکال سوم مرحوم نراقی و نظر مرحوم شیخ
نظر حضرت استاد
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 22

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

کلام مرحوم آخوند (مراد از میسور، میسور عرفی یا شرعی)
کلام مرحوم امام در بحث
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم آخوند و امام و پذیرش مبنای مرحوم نائینی در بحث
بازگشت به کلام مرحوم امام
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 21

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم اصفهانی
اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم بجنوردی (اشکال احراز موضوع در قاعده)
اشکال حضرت استاد به مرحوم بجنوردی
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 20

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی
اشکال حضرت استاد به مرحوم صاحب منتقی
مختار حضرت استاد در بحث (شمول یا عدم شمول روایت بر کل و کلی)
شمول روایت بر واجبات و مستحبات
کلام مرحوم نائینی در بحث
کلام مرحوم بجنوری در بحث
کلام مرحوم امام در بحث
اشکال حضرت استاد به ایشان و مختار حضرت استاد
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 19

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

بزنگاه های بحث در حدیث «المیسور لایسقط بالمعسور»
ادامه بحث در محور اول (معنای حدیث)
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
کلام مرحوم امام در بحث
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
نظر حضرت استاد در بحث
بازگشت به کلام صاحب منتقی
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 18

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
برداشت مرحوم صاحب منتقی از کلام مرحوم شیخ و اشکال حضرت استاد به ایشان
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی
اشاره به کلام مرحوم امام در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان
کلام مرحوم شیخ در رد کلام مرحوم نراقی (اشکال دوم)
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم شیخ
کلام مرحوم آخوند در بحث
اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم آخوند و نظر حضرت استاد
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 17

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

محل اشکال در روایات (بحث دِلالی)-روایت دوم-
کلام مرحوم نراقی در بحث
کلام مرحوم شیخ در رد کلام مرحوم نراقی (اشکال اول)
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 16

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقی
توسعه در حکم روایت
کلام مرحوم بجنوردی در بحث
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم بجنوردی
بازگشت به کلام مرحوم صاحب منتقی
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 15

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم خویی در بحث
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم خویی
ادامه کلام مرحوم خویی و اشکال حضرت استاد به ایشان
کلام مرحوم صاحب منتقی و اشکال حضرت استاد به ایشان
امکان توسعه در معنای روایت
کلام مرحوم نائینی در بحث
کلام مرحوم امام در بحث
کلام مرحوم بجنوردی (اشکال به مرحوم نائینی)
کلام مرحوم صاحب منتقی در اشکال به مرحوم اصفهانی و اشکال حضرت استاد به ایشان
اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم امام به مرحوم نائینی و اشکال حضرت استاد به ایشان
ادامه بیان کلام مرحوم بجنوردی در جواب به مرحوم نائینی
خلاصه استدلال به روایت برای قاعده
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 14

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم صاحب فصول و اشکال مرحوم شیخ به ایشان
احتمالات مطرح در مورد «مِن»
احتمال اول (به معنای باء) و اشکالات آن
احتمال دوم (بیانیه) و اشکالات آن -کلام مرحوم اصفهانی و جواب حضرت استاد به ایشان-
اشکالات حضرت استاد به این معنا
احتمال سوم (تبعیضیه) و اشکالات آن
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
کلام مرحوم امام در بحث
اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی و مرحوم امام
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 13

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

نکته اول در تکمیل بحث سندی
نکته دوم در تکمیل بحث سندی
نکته سوم در تکمیل بحث سندی
ادامه بحث دلالی حدیث اول
کلام مرحوم نراقی
ان قلت و قلت در کلام مرحوم نراقی
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 12

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

محل اشکال در روایات (بحث سندی)
کلام مرحوم بهبهانی
کلام مرحوم شیخ انصاری
کلام مرحوم نراقی (اشکال در شهرت متنیه)
کلام مرحوم نراقی (اشکال در شهرت مدلولی یا مضمونی)
استدراک در کلام مرحوم نراقی
کلام مرحوم امام
اشکالات حضرت استاد به کلام مرحوم نراقی و مرحوم امام
محل اشکال در روایات (بحث دِلالی)-روایت اول-
کلام مرحوم نراقی
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 11

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

ادامه کلام مرحوم علامه در المیزان
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم علامه
طریقه استدلال به آیه برای قاعده میسور
دلیل دیگر برای قاعده میسور(قرآن کریم –اعراف، 199-)
دلیل دیگر برای قاعده میسور(روایات)
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 10

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

دلیل دیگر برای قاعده میسور(قرآن کریم –تغابن، 16-)
نکات قرآنی آیه شریفه
نکته دوم در بحث
اقوال اهل سنت
کلام مرحوم طبرسی در مجمع البیان و نقد حضرت استاد به ایشان
کلام مرحوم علامه در المیزان
برخی روایات مطرح در بحث
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 9

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
وحدت مناط در آیه 185 بقره و 28 نساء
بیان فرع فقهی در روزه
کلام مرحوم علامه در بحث
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم علامه
عدم ارتباط مانحن فیه و برخی روایات (تیسیر)
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 8

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

نكاتي در تکمیل استدلال به آیه بقره، 185
مواردی دیگر برای قاعده میسور
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 7

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

دلیل دیگر برای قاعده میسور(قرآن کریم –بقره، 185-)
کلام مرحوم شهید اول در رسائل
کلام مرحوم علامه در منتهی
کلام مرحوم نجم الدین زهدری حلی در ایضاح ترددات الشرائع
کلام شهید اول در ذکری
كلام مرحوم كاظمی در مسالک الافهام
مقتضاي صناعت اصولي
دفع و دخل مقدر توسط حضرت استاد
دلیل دیگر برای قاعده میسور(ساير آیات)
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 6

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

دلیل دیگر برای قاعده میسور(قرآن کریم –مزمل، 20-)
طریقه استدلال
دلیل دیگر برای قاعده میسور(قرآن کریم –بقره، 286-)
اشکال حضرت استاد به استدلال
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 5

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
دلیل دیگر برای قاعده میسور(الغاء خصوصیت)
دلیل دیگر برای قاعده میسور(قرآن کریم –نساء، 129-)
بحث روایی
کلام مرحوم علامه طباطبایی
کیفیت استدلال (مرحوم فاضل مقداد)
اشکال حضرت استاد به استدلال
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 4

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم نراقی و اشکال حضرت استاد به ایشان
استدراک در کلام مرحوم نراقی
دلیل چهارم بر قاعده میسور (اجماع)
نظر حضرت استاد نسبت به این دلیل
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 3

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
دلیل دوم اصولی بر قاعده میسور و اشکال حضرت استاد به آن
دلیل سوم بر قاعده میسور (استقراء یا اصطیاد)
نکاتی در مورد دلیل سوم
اشکال مرحوم نراقی بر دلیل سوم و جواب حضرت استاد به آن
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 2

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

خلاصه مباحث گذشته
مصداق اول برای قاعده میسور در روایات
مصداق دوم برای قاعده میسور در روایات
اقوال در قاعده
ادله قاعده
اثبات قاعده بوسیله استصحاب
 
ادامه...

قاعده الميسور  -  جلسه 1

  قواعد فقه » قاعده الميسور 1395

طلیعه بحث
فروع فقهی قاعده
عبارت مرحوم علامه و مرحوم فخر المحققین
فروعی دیگر
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 111

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

تتمه ای برای بحث تعذر جزء
تعذر شرطی از شروط
نظر حضرت استاد در بحث
حدیث اخلاقی و نکاتی مرتبط با تعطیلات تابستان
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 110

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
عدول حضرت استاد به مبنای مختار و دفاع از آن
کلام مرحوم اصفهانی در بحث (استصحاب انبساطی)
اشکال مرحوم امام به مرحوم اصفهانی
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 109

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

کلام مرحوم امام در تعذر جزء
اشکال مرحوم امام به استصحاب کلی در بحث
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم امام
اشکال مرحوم امام به استصحاب های شخصی در بحث
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 108

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان فقه الحدیث دو روایت
دیدگاه محقق اردبیلی در این دو روایت
دیدگاه علامه مجلسی و محقق سبزواری
جمع‌بندی دیدگاه‌ها و بیان دیدگاه مرحوم حکیم
مسأله سوم و چهارم کتاب تحریر الوسیله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 107

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

ادامه کلام محقق خویی
تبیین دیدگاه محقق خویی
اشکال بر کلام محقق خویی
ارزیابی دیدگاه‌ها
دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 108

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

دو مطلب باقی مانده دربحث
مطلب اول (تفصیل بین تعذر قبل و بعد الوقت)
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم صاحب منتقی
کلام مرحوم نائینی در بحث و اشکال مرحوم صاحب منتقی به ایشان
دفاع حضرت استاد از مرحوم نائینی و تثبیت کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 106

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
تبیین دیدگاه محقق اصفهانی
اشکال محقق خویی بر دیدگاه مشهور
تبیین دیدگاه‌ها در مسأله
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 105

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
احتمال دوم در کلام محقق اصفهانی؛ «غلبه»
تبیین دیدگاه محقق اصفهانی
دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 107

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
دو نکته مهم در بحث
ادامه کلام مرحوم اصفهانی در بحث
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی
بیان چهارم برای استصحاب (شخصی)
ان قلت و قلت در کلام مرحوم اصفهانی
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی
اشکال مرحوم اصفهانی به چهارمین استصحاب و نظر حضرت استاد نسبت به آن
بیان پنجم و مختار مرحوم اصفهانی برای استصحاب (شخصی)
نظر حضرت استاد و جمع بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 106

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
استصحاب های شخصی در بحث
نکته ای در مورد استصحاب کلی
بیان دوم برای استصحاب (شخصی)
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اشکال حضرت استاد به ایشان
بیان سوم برای استصحاب (شخصی)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 105

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکالات حضرت استاد به کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 104

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

طلیعه بحث
کلام مرحوم شیخ در بحث
سه توجیه مرحوم شیخ در مقابل اشکال مرحوم خوانساری
اختلاف بین دو کلام مرحوم شیخ (استصحاب و اقل و اکثر)
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 104

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادله سه احتمال در کلام محقق اصفهانی
بررسی اشکالات احتمال اول و دوم
ثمرات احتمالات در کلام محقق اصفهانی
اشکالات محقق اصفهانی بر احتمال دوم
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 103

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان دیدگاه گروهی از فقها در کلام شیخ انصاری
ارزیابی مرحوم شیخ نسبت به این دیدگاه
ارزیابی اشکال مرحوم شیخ انصاری
دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 102

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی کلمه «مکیال» در روایت
اشکال کبروی به اجماع ادعا شده در مسأله
کلام مرحوم لاری در حاشیه مکاسب
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 101

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی اجماع ادعا شده در مسأله
بررسی بحث صغروی درباره اجماع
بیان دیدگاه برگزیده
جمع‌بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 103

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

استصحاب صحت تعلیقی
بررسیِ استصحابِ صحتِ تعلیقی
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اشکال حضرت استاد به مرحوم صاحب منتقی
جمع بندی
شرط نبودن فعلیت موضوع در استصحاب تعلیقی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 102

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی و اشکال حضرت استاد به ایشان
حدود دخالت شرع و عقل در مسئله امتثال
کلام مرحوم عراقی در بحث
مبنای اول در کلام مرحوم عراقی
مبنای دوم در کلام مرحوم عراقی
اشکال مرحوم صاحب منتقی و جواب حضرت استاد به ایشان
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 101

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام صاحب منتقی در تحکیم کلام مرحوم همدانی
خلاصه کلام مرحوم صاحب منتقی و مختار حضرت استاد
استصحاب صحت به معنای مما یکتفی به فی مقام الامتثال
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 100

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان یک قاعده کلی در کلام مرحوم شیخ
جمع‌بندی کلام مرحوم شیخ
بیان کلمات گروهی از فقها
اشکال مرحوم شیخ بر دیدگاه مشهور
دیدگاه فقیهان در مسأله
نتیجه کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 100

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
نکته اول در بحث
نکته دوم در بحث
کلام مرحوم صاحب منتفی
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 99

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

عبارت مرحوم شیخ در بحث شروط عوضین
معیار در مکیل و موزون
کلام مرحوم اردبیلی و صاحب حدائق در بحث
اشکال صاحب جواهر
جواب مرحوم شیخ انصاری به اشکال صاحب جواهر
راه اول برای اثبات مدعای مرحوم شیخ
راه دوم برای اثبات مدعای مرحوم شیخ
راه سوم برای اثبات مدعای مرحوم شیخ
نتیجه گیری مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 98

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی هفته
استدلال به صحیحه حلبی در بحث
بیان استدلال به روایت
جواب مرحوم شیخ از روایت
ادامه کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 97

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم امام
ادامه کلام مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 99

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام محقق همدانی در بحث
اشکال مرحوم اصفهانی به محقق همدانی
دفاع حضرت استاد از مرحوم همدانی
استصحاب اثر ناقص در اجزاء سابقه
کلام مرحوم آخوند در بحث
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 98

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
فرض اول (عدم المانع جزء باشد)
فرض دوم (عدم المانع شرط باشد)
خلاصه کلام مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 96

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
جایگاه «اطمینان» در بحث
مناقشه حضرت استاد در استدلال به روایت عبدالملک بن عمر
توضیح حضرت استاد در مورد مبنای مختار
امثله ایی در تایید مبنای حضرت استاد
ادامه کلام مرحوم امام در تحریر الوسیله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 95

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
نقد حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم خویی در بحث
طریقه استدلال به روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 97

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم محقق عراقی در بحث
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
دفع توهم مثبیت در بحث توسط مرحوم عراقی
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 96

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

بحث استصحاب صحت و مثالهای فقهی آن
چکیده ای از بحث استصحاب صحت
قسم اول استصحاب صحت (استصحاب مجموع مرکب)
قسم دوم استصحاب صحت (استصحاب اجزاء لاحقه)
قسم سوم استصحاب صحت (استصحاب اجزاء سابقه)
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 95

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکالات مرحوم نائینی به استصحاب هیئت اتصالیه
معنای صحیح در هیئت اتصالیه
طلیعه بحث استصحاب صحت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 94

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
تفاوت تعبیر بزرگان نسبت به جزء صوری
نظر حضرت استاد در بحث
مطالب حضرت استاد در خصوص میلاد امیرالمومنین علیه السلام و مراسم اعتکاف
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 93

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقی
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی
مناقشه حضرت استاد در کلام مرحوم صاحب منتقی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 94

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

حدیث اخلاقی هفته
نظر حضرت استاد در مکیلات و موزونات

مبانی نظر حضرت استاد
مقایسه نظر مرحوم خویی و مرحوم امام
کفایت مشاهده در معامله طبق مبنای حضرت استاد
ادامه کلام مرحوم خویی (روایت وهب بن وهب)
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم خویی
ادامه کلام مرحوم خویی
وجه استدلال به روایت
اشکال مرحوم خویی به مستدل
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مستدل و مرحوم خویی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 93

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم خویی در بحث
توضیح حضرت استاد در مورد مبنای مختار
تمسک به روایت وهب بن وهب
جواب بزرگان از روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 92

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
بزنگاه بحث
کلام مرحوم نائینی در بحث
نتیجه کلام مرحوم نائینی
نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم نائینی
کلام مرحوم امام در بحث
اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی
نظر حضرت استاد نسبت به اشکال مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 92

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
تحقیق در مورد تعریف هیئت اتصالیه
کلام مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء
تحقیق حضرت استاد در بحث
جمع بندی بحث
تصحیح بیان مرحوم اصفهانی توسط حضرت استاد
مقام اثبات در هیئت اتصالیه
کلام محقق نائینی در بحث
کلام محقق اصفهانی در بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 91

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم ایروانی در بحث
مروری بر اقوال در بحث
اشکال استاد به مرحوم اصفهانی
اشکال استاد به مرحوم شیخ
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 91

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
تنقیح محل بحث
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
احتمال دوم در هیئت اتصالیه
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
توضیحات استاد در مورد هیئت اتصالیه
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 90

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه شیخ انصاری در اصالة الوزن
بررسی اصل بودن وزن
دیدگاه محقق اصفهانی در اصالة الوزن
تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و محقق اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 90

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
نکته اول در کلام مرحوم شیخ
نکته دوم در کلام مرحوم شیخ
نکته سوم در کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 89

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
مراد از بیع جزاف در دیدگاه مرحوم امام
دیدگاه برگزیده در ملاک بودن غرر شخصی یا نوعی
دیدگاه محقق نائینی در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 88

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام مرحوم امام در دوگانگی بیع غرر و بیع جزافی
ارزیابی کلام مرحوم امام
تفاوت علت و حکمت
بیان دیدگاه برگزیده در دوگانگی بیع غرری و جزافی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 87

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دوگانگی بیع غرری از بیع مجازفه‌ای
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
بررسی شخصی یا نوعی بودن غرر
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 89

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

روایت اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم آشتیانی در بحث
اشکال و جواب آن در کلام مرحوم آشتیانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 88

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم شیخ
فرق بین مانع و قاطع
اختلاف مطرح شده در سکونات نماز
ادامه کلام مرحوم شیخ
اشکال و جواب در کلام مرحوم شیخ
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 87

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
معنای دقیق بطلان و صحت در کلام مرحوم شیخ
اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی
ادامه کلام مرحوم شیخ
استدراک در کلام شیخ
فرق بین هیئت اتصالیه و صحت تاهلیه
مدعای مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 86

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام مرحوم شیخ انصاری
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 86

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

ادامه بحث (کلام مرحوم شیخ)
مراد از صحت در بحث
اقوال در بحث
نظر مرحوم شیخ در بحث (تفصیل بین موافقة الامر یا صحّت تعقلیه و شأنیه با هیئت اتصالیه)
اشکال و جواب در کلام مرحوم شیخ
خلاصه نظر مرحوم شیخ در بحث
ادامه کلام مرحوم شیخ (ادامه شق اول تفصیل)
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 85

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه بیان شیخ انصاری؛ مطلب چهارم
بیان یک مسأله مستحدثه
مطلب پنجم شیخ انصاری
مطلب ششم مرحوم شیخ
مطلب هفتم شیخ انصاری در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 84

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه مرحوم ایروانی در مسأله
دیدگاه شیخ انصاری در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 83

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه بیان مرحوم امام در تحریر الوسیله
بررسی دیدگاه مرحوم امام
جمع‌بندی بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 85

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

دفاع استاد از مرحوم شیخ و رد اشکال مرحوم آخوند
کلام مرحوم خویی در بحث و اشکال استاد به آن
برداشت مرحوم آخوند از فتامل در کلام مرحوم شیخ و توضیح استاد
کلام مرحوم امام در بحث
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 84

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه عبارت مرحوم آخوند
استدلال مرحوم شیخ در بحث و اشکالات مرحوم آخوند
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 83

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

طلیعه بحث (تنبیه چهاردهم)
مراد از یقین در بحث
مراد از شک در بحث
استدلال مرحوم آخوند در بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 82

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
جمع‌بندی دیدگاه مرحوم امام
بررسی کلامی از محقق اصفهانی
دیدگاه برگزیده در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 81

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ردّ اشکال مرحوم امام به محقق اصفهانی
ارزیابی پاسخ دوم توسط مرحوم امام
اشکال مرحوم امام بر پاسخ اول و دوم
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
جمع‌بندی دیدگاه مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 82

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
مرروی بر کلام مرحوم امام
بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری
کلام مرحوم نائینی
توصیه های استاد به فضلای درس
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 81

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکال استاد به کلام مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 80

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
اشکال مرحوم امام بر کلام محقق اصفهانی
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
تبیین مسأله در قالب مثال
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 79

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

ادامه کلام مرحوم امام در مسأله إخبار البایع
دیدگاه شیخ انصاری در تبین نقصان بعد از إخبار بایع
دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 78

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
بررسی قید «مبنیاً علی ما اخبر به» در تحریر الوسیله
دیدگاه برگزیده در مسأله إخبار البایع
رابطه قاعده «من ملک» با سایر قواعد
فرع فقهی دیگر در کلام مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 77

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه اشکالات مرحوم امام بر شیخ انصاری
ارزیابی اشکال مرحوم امام بر شیخ انصاری
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
ثمره اختلاف دیدگاه مرحوم امام و شیخ انصاری
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 80

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
جواب دوم مرحوم امام به قائل
مناقشه امام در جواب دوم
تحقیق مرحوم امام در بحث
فرض ثمره در بحث و جواب مرحوم امام از آن
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 79

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

ادامه کلام مرحوم امام
جواب مرحوم امام به قائل
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 78

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
ادامه کلام مرحوم امام
اشکال مرحوم امام به مرحوم حائری
اشکال استاد به مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 77

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

نظر مرحوم امام در بحث
مقدمه اول در کلام مرحوم امام
مقدمه دوم در کلام مرحوم امام
مقدمه سوم در کلام مرحوم امام
مدعای مرحوم امام
تعریض مرحوم امام به مرحوم شیخ انصاری
نکات مهم کلام مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 76

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی کلام شیخ انصاری توسط مرحوم امام
ارزیابی اشکالات مرحوم امام بر شیخ انصاری
بررسی سایر روایات در کلام مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 76

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
کلام صاحب منتقی و اشکال استاد
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 75

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
کلام مرحوم امام درباره روایات إخبار البایع از جهت ثبوتی
بیان تفاوت پنج احتمال ثبوتی
بیان احتمالات دیگر
بررسی روایات إخبار البایع از جهت ثبوتی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 75

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

اشکالات استاد بر کلام محقق اصفهانی
کلام مرحوم اصفهانی
اشکال اول استاد
کلام مرحوم اصفهانی
اشکال دوم استاد
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال سوم استاد
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال چهارم استاد
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 74

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام مرحوم امام در مسأله
مطلب نخست مرحوم امام (بیان چهار فرض)
اشکال محقق اصفهانی بر فرض چهارم و ارزیابی آن
اشکال محقق خراسانی بر فرض چهارم و ارزیابی آن
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 74

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
بزنگاه بحث
استدلال برای رد محور اول (کلمات مرحوم حائری)
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم حائری
استدلال برای رد محور دوم (کلمات مرحوم حائری)
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم حائری
استدلال برای رد محور سوم
اشکال مرحوم اصفهانی به مستدل
دو مثال از مرحوم اصفهانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 73

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

به مناسبت شهادت حضرت زهراسلام الله علیها
روایتی در فضیلت حضرت زهراسلام الله علیها
ادامه دیدگاه مرحوم امام درباره روایت سماعه
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 73

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی
مدار تمسک به عام
بیان فرق بین وحدت طبیعی و شخصی
نقل کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل توسط مرحوم اصفهانی
تحقیق مرحوم اصفهانی در بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 72

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
سایر روایات باب پنجم
روایت دوم از باب پنجم
روایت سوم؛ مرسله ابن بکیر
دیدگاه مرحوم امام در مسأله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 71

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
کلام مرحوم شهیدی در هداية الطالب و ارزیابی آن
روایت پنجم؛ معتبره «یعقوب بن شعیب»
دیدگاه مرحوم امام درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 72

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم خویی
اشکال استاد به مرحوم نائینی و خویی
بازگشت به کلام مرحوم نائینی
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
تقریری دیگر از کلام مرحوم نائینی توسط مرحوم اصفهانی
اشکال استاد به برداشت مرحوم اصفهانی
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 71

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیثی اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی
تبیین معنای جعل و مجعول در کلام مرحوم نائینی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 70

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

رابطه إخبار البایع با قاعده «من ملک»
جمع‌بندی بحث
بررسی روایت «ابی العطارد»
چگونگی استدلال به روایت
دیدگاه شیخ انصاری در استدلال به روایت
ارزیابی دیدگاه شیخ انصاری توسط محقق اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 70

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
مویدی بر رد برداشت مرحوم نائینی از کلام مرحوم شیخ
آیا مرحوم شیخ بین عام مجموعی و استغراقی فرق قائل شده؟!
علت برداشت مرحوم نائینی از کلام مرحوم شیخ
ثمره قید بودن یا ظرف بودن زمان
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 69

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم شیخ در مکاسب (خیار غبن)
رد اقوال توسط مرحوم شیخ
رد تخصیص اکثر
استدراک در کلام مرحوم شیخ
نقطه توجه مرحوم نائینی در عبارت مرحوم شیخ
مناط در صورت اول
مناط در صورت دوم
کلام مرحوم خویی
خلاصه کلام مرحوم شیخ
ادامه کلام مرحوم شیخ
برداشت استاد از کلام مرحوم شیخ و رد برداشت مرحوم نائینی
اشکال دیگر استاد به برداشت مرحوم نائینی از کلام مرحوم شیخ
کلام مرحوم خویی در تایید اشکال استاد به مرحوم نائینی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 69

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام محقق خویی درباره روایت
بیان دو نکته
بررسی سند روایت «محمد بن حمران»
دو نکته در سند روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 68

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دیدگاه شهید صدر
دیدگاه محقق خویی درباره روایت
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
ادامه کلام محقق خویی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 68

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم نائینی
فرق اول
ارتباط بحث با کلام دیگر مرحوم نائینی
دلیل مرحوم نائینی برای فرق اول
فرق دوم
تطبیق بحث در أوفوا بالعقود و خیار غبن
جمع بندی کلام مرحوم نائینی
علت ذکر تفصیل در کلام مرحوم نائینی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 67

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه مرحوم تبریزی درباره روایت
بیان دیدگاه برگزیده درباره روایت
دیدگاه شهید صدر درباره روایت
اشکال اول شهید صدر بر دلالت روایت
اشکال دوم شهید صدر
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 67

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه بحث گذشته
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
اشکال استاد به کلام مرحوم اصفهانی
جمع بندی بحث
کلام مرحوم نائینی در بحث
مطلب اول در کلام مرحوم نائینی
مطلب دوم در کلام مرحوم نائینی
مطلب سوم در کلام مرحوم نائینی
مطلب چهارم در کلام مرحوم نائینی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 66

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم اصفهانی در بحث
پیرامون 22 بهمن
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 65

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

دورنمایی از بحث
کلام مرحوم آخوند در بحث و اشکال به مرحوم شیخ
صورت اول در کلام مرحوم آخوند (عام مجموعی خاص ظرف)
معنای اثبات و نفی در کلام مرحوم آخوند
استدراک در کلام مرحوم آخوند
خلاصه اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ
فرض دوم در کلام مرحوم آخوند (عام استغراقی خاص قید)
فرض سوم در کلام مرحوم آخوند (عام مجموعی خاص قید)
فرض چهارم در کلام مرحوم آخوند (عام استغراقی خاص ظرف)
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 66

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس
روایت دیگر درباره اعتبار کیل و وزن در مکیل و موزون
بررسی روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 65

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی تعارض اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه
روایت موثقه سماعه
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
اشکال محقق اصفهانی بر شیخ انصاری
جمع‌بندی کلام محقق اصفهانی و ارزیابی آن
دیدگاه محقق خویی درباره روایت سماعه
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 64

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
نکته ششم در کلام مرحوم امام
نکته هفتم در کلام مرحوم امام
نکات دیگر در کلام مرحوم امام
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 63

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی کلام محقق اصفهانی
جمع‌بندی بحث
دیدگاه مرحوم امام درباره روایت حلبی
ارزیابی نکته اول مرحوم امام
نکته دوم مرحوم امام درباره روایت
نکات دیگر مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 64

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

شروع بحث جدید
تنقیح محل بحث
دفع و دخل مقدر توسط مرحوم آخوند
اقوال در بحث
کلام و تفصیل مرحوم شیخ در بحث
تطبیق بحث با مثال
جایگاه «قرینه» در بحث
اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 62

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
پاسخ شیخ انصاری از اشکال دوم بر روایت حلبی
اشکال محقق اصفهانی بر کلام شیخ انصاری
دیدگاه مرحوم امام درباره روایت
ادامه کلام محقق اصفهانی درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 63

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

ثمره مبنای مرحوم اصفهانی در حقیقت حکم در مانحن فیه
مبنای استاد در حقیقت حکم و اشکال به مرحوم اصفهانی
بیان مثال توسط استاد
جمع بندی بحث
نظر استاد و تحکیم کلام مرحوم شیخ
بحث استطرادی استصحاب احکام شرایع سابقه
ثمرات عملی تنبیه دوازدهم
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 62

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرق مبنای اول و مبنای دوم در کلام مرحوم اصفهانی
نکته ای در مورد شخص الحکم طبق مبنای اول
مبنای دوم مرحوم اصفهانی در بحث

لزوم فحص قبل از اجرای استصحاب در مبنای دوم
احتمالات مطرح در کلام مرحوم اصفهانی (مراد از فحص)
احتمال دوم
اشکال به احتمال دوم
اشکال به مرحوم اصفهانی و نظر استاد در بحث
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 61

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

روایت اخلاقی در باب جهاد با نفس
خلاصه بحث گذشته
نکته‌ای درباره کلمه «طعام»
اشکال دوم در کلام شیخ انصاری بر روایت
پاسخ مرحوم شیخ به این اشکال
ارزیابی کلام مرحوم شیخ توسط محقق اصفهانی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 61

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

حدیث اخلاقی هفته
خلاصه مباحث گذشته
اشکال یکی از فضلای درس و جواب استاد
اشکال استاد به مرحوم شیخ انصاری
کلام مرحوم محقق اصفهانی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 60

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی معین بودن مثمن در معامله
روایات در مسأله؛ روایت نخست
دیدگاه شیخ انصاری در روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 59

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
توضیح دوگانگی بیع غرری و بیع بحکم المشتری
بیان یک نکته مهم
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 60

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

مرور مباحث گذشته
کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل
استظهار استاد از کلام مرحوم آخوند
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال استاد به آن
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 59

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
مروری بر بحث استصحاب شرایع سابق
طرح فرع فقهی ارتداد
نظر استاد در بحث ارتداد
اشکالات وارده به فرد کتابی در صورت اجرای استصحاب
کلام مرحوم خویی و صاحب منتقی
اشکال استاد به کلام مرحوم خویی و صاحب منتقی
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 58

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بررسی دیدگاه صاحب حدائق
بیان دیدگاه برگزیده
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 57

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

دو نکته درباره روایت «رفاعه نخّاس»
دیدگاه صاحب حدائق درباره روایت
ارزیابی دیدگاه صاحب حدائق
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 58

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرض سوم در کلام مرحوم آخوند
نکات انتهایی تنبیه دوازدهم
اشکال مرحوم آخوند به استصحاب فرد کتابی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 57

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
تبیین وجه و محل نزاع
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 56

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده در روایت
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 55

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
حمل روایت بر قضیة خارجی نه حقیقی و ردّ آن
دیدگاه مرحوم ایروانی در روایت
ارزیابی دیدگاه محقق ایروانی
دیدگاه مرحوم امام
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 56

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
فرض استصحاب دیگر توسط مرحوم اصفهانی
دفع و دخل مقدر در کلام مرحوم اصفهانی
جواب مرحوم اصفهانی
خلاصه کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
احتمال اول مرحوم صاحب منتقی و رد آن
احتمال دوم مرحوم صاحب منتقی و رد آن
احتمال سوم مرحوم صاحب منتقی و تایید آن
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 54

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب حدائق و اسکافی درباره روایت و ارزیابی آن
تأویل چهارم درباره روایت؛ نظر محقق خویی
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 55

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکال دیگر استاد به مرحوم آخوند، اصفهانی و آشتیانی
کلام مرحوم اصفهانی در بحث (استصحاب حکم)
کلام مرحوم اصفهانی در بحث (استصحاب موضوع)
فرض استصحاب توسط مرحوم اصفهانی در فرض لزوم یقین
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 53

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
تأویل اول شیخ انصاری درباره روایت
ارزیابی تأویل مرحوم شیخ
دیدگاه محقق اصفهانی درباره روایت
دیدگاه محقق خویی درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 54

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم آشتیانی
فرق شق اول و سوم در کلام مرحوم آشتیانی
اشکال مرحوم آشتیانی به مرحوم شیخ
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اشکال استاد به مرحوم آشتیانی و مرحوم صاحب منتقی
وجه ذکر استدراک توسط مرحوم شیخ
موجه نبودن تفصیلات ذکر شده در مساله
 
ادامه...

دروس بیع - شرايط عوضين  -  جلسه 52

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 9- 1394 (شرايط عوضين)

خلاصه بحث گذشته
بیان اقسام جهل در معامله
جمع‌بندی بحث
روایت چهارم در مسأله جهل به ثمن
دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث  -  جلسه 53

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(ادامه بحث تنبيهات) 95ـ 94

خلاصه مباحث گذشته
اشکالی دیگر از مرحوم آشتیانی به مرحوم شیخ
کلام مرحوم اصفهانی در بحث (اشکال به مرحوم آشتیانی)
بازگشت به کلام مرحوم آشتیانی
 
ادامه...
عناوین دروس سوره آیه شماره جلسات
درس : ارث زوجه از زمین (جلسه 9) تاریخ : 1394/2/3
سوال : باسلام وعرض ادب واحترام ، خواهشمند است پایانامه اینجانب در مورد مبانی فقهی وحقوقی ارث بری زوجه از زمین است دراین زمینه مارا راهنمایی وکمک کنید : مفهوم شناسی ومعنای لغوی عبارات زیر را نیز لطف بفرمایید : کمال تشکر وسپاسگزاری را دارم

پاسخ : ارث در لغت از ماده ورث به معنای بقاست. در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای انتقال دارایی و حقوق شخص فوت شده (مورث) به شخص زنده (وارث) است که با رعایت شروط و موازینی خاص انجام می پذیرد.
درس : مکاسب/ خیارات (جلسه 18) تاریخ : 1394/1/29
سوال : نظرات محشین درموردخیارشرط رابیان فرمایید؟باتشکر

پاسخ : حقیقت خیار شرط عبارت است از تسلط دارنده ی حق خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقد.
مشهور قدما شرط کردن خیار بدون ذکر مدت را صحیح و مدت خیار را در این صورت تا سه روز دانسته اند. (جواهر ج 23، ص 32 تا 34)

سوال شما کلی است و مباحث زیر مرتبط با این سوال مطرح است:
آیا از نظر محدوده زمانی، در خیار شرط است
یا از نظر احکام خیار شرط است ؟
یا از نظر مبدا خیار شرط است ؟
یا از نظر جریان خیار شرط در عقود لازم و جایز است؟
آیا از نظر اسباب سقوط خیار شرط است؟
درس : مقدمه / صحیح و اعم (جلسه 19) تاریخ : 1394/1/14
سوال : خیلییییییی عالی هست ممنون از اینکه گذاشتین برادانلود

پاسخ : از ابراز لطف شما سپاسگزاریم .
درس : مقدمه / حقیقت شرعیه (جلسه 15) تاریخ : 1394/1/8
سوال : باسلام خداقوت وتشکر اززحماتتون بسیارعالی است این صوتها. بنده که دارم استفاده های فراوان میبرم ممنون که برادانلود گذاشتین.

پاسخ : از ابراز لطف شما سپاسگزاریم .
درس : بيع ومعاطات (جلسه 89) تاریخ : 1393/12/1
سوال : با سلام و احترام
بحث معاطات در ايقاعات را مطرح نفرموديد

پاسخ : در جلسه 79 بیع و معاطات سال 87 مطرح شد و نتیجه این شد که معاطات در جمیع عقود و ایقاعات وجود دارد اما ما خرج بالدلیل.
درس : نکاح (جلسه 13) تاریخ : 1393/11/24
سوال : سلام / ممنونم مطالب جالبی بود
اما حدیثی که گفتین نظر ابن عباس این بوده و او مفسر بوده با این ما معتقد به نظر ابن عباس نیستیم و قول پیامبر رو قوبل داریم و..
باید عرض کنم که ابن عباس همچین حرفی نزده و اصلا لازم نبوده شما حرف ایشونو مورد بررسی قرار بدین زیرا حدیثی که ترمذی نقل کرده در این باره هم اشکال سندی داره و هم اینکه البانی ای حدیث رو تضعیف کرده است.

پاسخ : غیر از جهات شما این جواب هم داده می شود.
درس : جهاد ابتدايي (جلسه 45) تاریخ : 1393/11/14
سوال : سلام باتشکر از حضرت استاد درسهای خوبی بود وبنظرم جهاد ابتدایی را ثابت کرد اما دربعضی موارد بیخودی وزوری می خواستند تمام ایات را به جهاد ابتدایی ربط بدهند مثل فتح مکه یا ایاتی که رشید رضا نوشته بودند به هرحال برای بنده که دراین مورد دارم پایان نامه می نویسم خیلی راه گشا بود اجرک الله

پاسخ : بسمه تعالی
باسلام و تشکر از جناب عالی
امید آن است که این مباحث را به صورت کامل ملاحظه نموده باشید خصوصا در درسهای آخر نکات بسیار مهم و قابل توجهی وجود دارد و بالاخص آیات اولیه سوره مبارکه توبه را با دقت مورد توجه قرار دهید.
درس : حجيّت خبر واحد (جلسه 97) تاریخ : 1393/10/30
سوال : خدا خیرتان دهد
برای فهم مطالب به اینجا رجوع میکنم

پاسخ : برای شما آرزوی موفقیت دارم .
درس : امارات _قطع (جلسه 78) تاریخ : 1393/10/23
سوال : ادرس و منابع را لطف کنيد

پاسخ : در حال جمع آوری کلیه منابع دروس هستیم .
درس : آیات الاحکام/ خمس (جلسه 28) تاریخ : 1393/10/19
سوال : سلام دوست عزیز ادامه ی درس را نمی گذارید چند ماه هست منتظریم
ممنونم

پاسخ : منظورتان کدام بحث است؟ اگر منظورتان همین بحث خمس است باید بگوییم که این موضوع در همین 30 جلسه به اتمام رسیده است.
درس : دروس بیع - بيع فضولي (جلسه 24) تاریخ : 1393/10/17
سوال : آیا اجازه کاشف است یا ناقل .نظرات آِت الله یزدی. نایینی .اصفهانی .ایروانی ودیگر محشین را هم بیان می کردید

پاسخ : انشاء الله در بحث بیع فضولی به زودی به این بحث خواهیم پرداخت .
درس : جهاد ابتدایی (جلسه 13) تاریخ : 1393/10/11
سوال : صوت این درس نیز در ادامه 11 درس نخست نیست

پاسخ : بررسی شد اما با چنین مشکلی برخورد نکردیم . لطفا دوباره بررسی کنید
درس : بیع فضولی (جلسه 57) تاریخ : 1393/10/4
سوال : نظر مرحوم نایینی ومحفق اصفهانی و ایروانی پیرامون کاشفیت وناقلیت

پاسخ : بسمه تعالی
در بحث بیع هنوز به بحث کاشفیت و ناقلیت نرسیده ایم مقداری صبر نمایید.
درس : کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 3 (جلسه 118) تاریخ : 1393/9/30
سوال : سلام ضمن عرض خسته نباشید تمنا میکنم در صورت امکان لیست دروس گفته شده توسط حضرت ایت الله را برایم ایمیل کرده و در ضمن مشخص فرمائید چنانچه بخواهم دروس گفته شده ایشان بصورت سی دی و یا دی وی دی را تهیه نمایم هزینه ان چه مقدار میگردد با تشکر محمد توصیفیان

پاسخ : سلام علیکم
برای مشاهده لیست دروس به لینک زیر مراجعه کنید.
http://www.fazellankarani.com/persian/lesson/
در ضمن برخی از دروس ایشان به صورت سی دی تولید شده است که می توانید با تلفن 37749494 025 بخش کتابفروشی تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

درس : صلاة المسافر (جلسه 3) تاریخ : 1393/9/19
سوال : باسلام بسیار عالیه خدارحمت کنه آیه الله فاضل رو که سفره پربرکت فقه اهل بیت ایشان همچنان توسط فرزندخلفش مفتوح است وبنده خودم رومدیون ایشون می دونم وخداوند فرزندبرومندایشون روحفظ نماید

درس : دروس بیع - بيع فضولي (جلسه 12) تاریخ : 1393/7/20
سوال : سلام
چطور میشه متن دروس خارج بیع ایشان را به طور یک جا تهیه کرد.
با تشکر

پاسخ : نسخه ی pdf برای تک تک دروس آماده شده است .
درس : جهاد ابتدايي (جلسه 29) تاریخ : 1393/6/10
سوال : به نام خدا
ممنون .خداجزا خیرتان دهد.

پاسخ : ممنون از لطف شما . موفق باشید
درس : تعليق البيع (جلسه 109) تاریخ : 1393/5/23
سوال : به نام خدا .با عرض ادب و احترام.تحقیقی دارم با موضوع اثار تعلیق در شروط و عقد.اثار تعلیق در عقد رو چند مطلبی بیدا کردم اما اثار تعلیق در شروط مطلبی بیدا نمیکنم .ممنون میشم مطلبی یا ادرس سایت یا کتابی معرفی کنید.تشکر

پاسخ : به منابع زیر مراجعه شود:
حاشیه مکاسب یزدی، ج 2، ص 119
نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، 60
شرح تبصرة المتعلمین ، ج 5، ص 155
درس : آیات الاحکام/ حجاب (جلسه 26) تاریخ : 1393/5/16
سوال : بنام حی ذوالجلال ضمن عرض سلام و ادب ، :بفرمایید کلمه اسداءالرغاب به چه معنی است ؟

پاسخ : به معنای اعطای جوایز است.
درس : تنبیهات قاعدة لاحرج (جلسه 19) تاریخ : 1393/4/20
سوال : با سلام و ادب .تفاوت قاعده لاضرر با قاعده لاحرج چیست؟آیا قاعده لاضرر در بر گیرنده قاعده لاحرج است ؟(با توجه به معنایی که برخی از ضرار دارند و آن را به ضیق و رساندن حرج می دانند)

پاسخ : در جلسه اول مطرح شد که بین قاعهده لاضرر و لاحرج تفاوت های زیادی وجود دارد. یکی از فرق ها احتمال حکم حکومتی در لاضرر است نه در لا حرج.

نکاح  -  جلسه 24 ( بازدید : 7661)

  تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388

بررسی آیه 221 بقره پیرامون نکاح
 
ادامه...

مكاسب محرمه / بررسي روايت تحف العقول  -  جلسه 1 ( بازدید : 4986)

  فقه » خارج فقه » مکاسب محرمه - قسمت اول 1384

علت انتخاب مکاسب شیخ (ره) از طرف استاد معظم برای تدریس
 
ادامه...

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1)  -  جلسه 19 ( بازدید : 4606)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(1)
 
ادامه...

مكاسب/ خيارات  -  جلسه 1 ( بازدید : 4191)

  فقه » سطح عالی » خیارات (فقط صوتي)

معنای لغوی و اصطلاحی خیار و اقسام خیار
 
ادامه...

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2)  -  جلسه 20 ( بازدید : 3986)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر(2)
 
ادامه...

مفاهیم  -  جلسه 1 ( بازدید : 3674)

  اصول فقه » خارج اصول » مفاهیم 1384

تعریف مفهوم و فرق آن با منطوق
 
ادامه...

بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال  -  جلسه 18 ( بازدید : 3489)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال
 
ادامه...

نکاح  -  جلسه 7 ( بازدید : 3323)

  تفسیر قرآن کریم » آیات الاحکام » نکاح 1388

بررسی آیه‌ی 33 سوره‌ی نور در مورد نکاح
 
ادامه...

استصحاب  -  جلسه 27 ( بازدید : 3224)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92ـ91

بیان شد یکی از شرایط استصحاب اینست که شک فعلیّت داشته باشد. به این معنا که شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند. به دنبال این مطلب دو فرع را مرحوم شیخ ذکر کردند
 
ادامه...

استصحاب  -  جلسه 11 ( بازدید : 3102)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » استصحاب 92ـ91

از مباحثی که در شروع بحث استصحاب باید مطرح شود فرق میان قواعد ثلاث است، بین استصحاب و قاعده یقین چه فرقی است؟
 
ادامه...

مفاهیم  -  جلسه 18 ( بازدید : 3054)

  اصول فقه » خارج اصول » مفاهیم 1384

تنبیه سوم: تداخل اسباب در جملاتی که شرط متعدد و جزاء واحد است
آيا بحث تداخل اسباب مبتني بر بحث مفاهيم است؟
تداخل اسباب يا تداخل مسبّبات؟
نزاع در تداخل اسباب در چه فرضي است؟
فرض نزاع در صورت فقدان دليل خاص؟
 
ادامه...

تنبیهات استصحاب  -  جلسه 105 ( بازدید : 3011)

  اصول فقه » خارج اصول » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب(تنبيه اول تا چهارم) 93ـ92

ادامه بحث استصحاب زمانیات
اقسام شبهات متصوره در قسم دوم زمانیات
بررسی جریان استصحاب در هرکدام از موارد شبهه
دیدگاه محقق نائینی در شبهات حکمیه
اشکال دوم به تفصیل مرحوم شیخ و محقق آخوند
جواب استاد معظم به اشکال دوم
 
ادامه...

بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال  -  جلسه 11 ( بازدید : 2991)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: غضب خداوند متعال
 
ادامه...

بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب اسلامي  -  جلسه 16 ( بازدید : 2976)

  مباحث اخلاقی

بحث اخلاقی: اهتمام بر حفظ و گسترش انقلاب اسلامي
 
ادامه...

دروس بیع - شرائط متعاقدین  -  جلسه 1 ( بازدید : 2854)

  فقه » خارج فقه » کتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 6- 1391 (شرایط متعاقدین)

شرط دوم متعاقدین؛ عقل است، یعنی اگر یکی از متعاقدین و یا هر دو دیوانه باشد، بیع صحیح نخواهد بود.
 
ادامه...

شروع کلاسها در سال تحصيلي 96ـ 95: 23 شهريور


*******************

برنامه دروس خارج حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته)

در سال تحصیلي 96ـ 95


درس خارج اصول

«خاتمه استصحاب»
مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 21
زمان: ساعت 8 صبح
*******************

درس خارج فقه

کتاب الحج
[بر اساس متن تحریر الوسیلة امام خمینی(قده)]

مکان: مدرسه مرحوم آية الله گلپايگاني(ره)، مدرس 20
زمان: ساعت 9 صبح
*********************

سلسله مباحث ماه مبارک رمضان 1438

«...............»

زمان: از روز  .... مورخ ....  مصادف با اول ماه مبارک رمضان - ساعت 11:45 رسمي
مکان: سه راه بازار، جنب پاساژ حضرت موسي بن جعفر(ع)، دفتر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قده)


تعداد دروس: 4,307
تعداد بازدید: 3,489,655
آخرین بروزرسانی: 18 آذر 19:00